Alla rapporter - ny

Här finns länkar till alla HÄMI-rapporter sedan 1996 samt årsrapporter och andra rapporter med relevans för HÄMI. Länkarna till rapporterna går i första hand till sidan på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Det går även att söka efter rapporterna direkt via DiVA.

Biologiska mätdata – metaller

Undersökningar av metaller, till exempel bly, kadmium, kvicksilver med flera i biologiska media som blod, urin, hår och modersmjölk.

 

Biologiska mätdata – metaller

Undersökningar av metaller, till exempel bly, kadmium, kvicksilver med flera i biologiska media som blod, urin, hår och modersmjölk.

Metallmätningar hos gravida och ammande kvinnor

Metallmätningar hos fiskkonsumenter

Kadmiummätningar hos kvinnor

Metallmätningar hos barn

Metallmätningar i allmänna befolkningen

Metoder för metallmätningar

 

Biologiska mätdata – organiska ämnen

Undersökningar av organiska ämnen, till exempel dioxiner, PCB, ftalater med flera i biologiska media som blod, urin, hår och modersmjölk.

Mätningar av organiska ämnen i bröstmjölk

Mätningar av organiska ämnen hos kvinnor och barn

Mätningar av organiska ämnen hos unga män och kvinnor

Mätningar av organiska ämnen i den allmänna befolkningen

Utredningsuppdrag

 

Luftföroreningar – exponeringsstudier

Undersökningar av människors exponering för luftföroreningar, till exempel bensen, kvävedioxid, partiklar med flera.

Personlig exponering för luftföroreningar

Beräknad exponering för luftföroreningar

Pollenexponering

Utredningsuppdrag

 

Luftföroreningar – besvär och hälsoeffekter

Undersökningar av samband mellan luftföroreningshalter i utomhusluft och olika typer av besvär och hälsoeffekter.

Hälsoeffekter av luftföroreningar – hälsoregister

Akuta luftvägsbesvär – dagboksstudier och enkäter

Luftföroreningar och ökad dödlighet

Pollen – samverkanseffekter med luftföroreningar

Utredningsuppdrag

 

Livsmedel och brunnsvatten

Undersökningar av människors exponering för miljögifter och kemikalier i livsmedel och dricksvatten.

Intagsberäkningar

Matkorgsundersökningar

Halter i livsmedel

Dricksvattenhalter och exponering

 

Fysikaliska mätdata

Uppskattning av antalet boende i Sverige som utsätts för olika nivåer av buller från väg- och tågtrafik.

Beräknad exponering för buller

Utredningsuppdrag

Strategier

 

Screening/Utredningsuppdrag

Haltmätningar av miljöföroreningar och kemikalier i olika matriser

Screening

Utredningsuppdrag

 

Miljöhälsorapporter

För nationella miljöhälsorapporter finns de och mer information på denna sida.

Regionala miljöhälsorapporter

 

Årsrapporter och övriga rapporter

 

Avhandlingar

Avhandlingar som inkluderar HÄMI-data.

Persistent halogenated pollutants in mothers´ milk

Av Johan Fång, Stockholms universitet, MMK, 2014

Validation of diffusive samplers for nitrogen oxides and applications in various environments

Av Annika Hagenbjörk-Gustafsson, Umeå Universitet, 2014

Persistent organic pollutants in Swedish first-time mothers and effects on infant health

Av Sanna Lignell, Karolinska Institutet, IMM, 2013

 

Vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar som helt eller delvis baseras på HÄMI-data.

Extractable organofluorine analysis: A way to screen for elevated per- and polyfluoroalkyl substance contamination in humans?
Aro R, Eriksson U, Kärrman A, Jakobsson K, Yeung LWY
Environ Int 2021 Dec;159():107035

Organofluorine Mass Balance Analysis of Whole Blood Samples in Relation to Gender and Age.
Aro R, Eriksson U, Kärrman A, Yeung LWY
Environ Sci Technol 2021 10;55(19):13142-13151

Temporal trends, 2000-2017, of perfluoroalkyl acid (PFAA) concentrations in serum of Swedish adolescents.
Norén E, Lindh C, Glynn A, Rylander L, Pineda D, Nielsen C
Environ Int 2021 Jun;155():106716

Are temporal trends of some persistent organochlorine and organobromine compounds in Swedish breast milk slowing down?
Gyllenhammar I, Aune M, Fridén U, Cantillana T, Bignert A, Lignell S, Glynn A
Environ Res 2021 Jun;197():111117

Cadmium, total mercury, and lead in blood and associations with diet, sociodemographic factors, and smoking in Swedish adolescents.
Almerud P, Zamaratskaia G, Lindroos AK, Bjermo H, Andersson EM, Lundh T, Ankarberg EH, Lignell S
Environ Res 2021 Jun;197():110991

Human experimental exposure to glyphosate and biomonitoring of young Swedish adults.
Faniband MH, Norén E, Littorin M, Lindh CH
Int J Hyg Environ Health 2021 Jan;231():113657

Total mercury in hair as biomarker for methylmercury exposure among women in central Sweden- a 23 year long temporal trend study.
Kippler M, Gyllenhammar I, Glynn A, Levi M, Lignell S, Berglund M
Environ Pollut 2021 Jan;268(Pt A):115712

Exposure to environmental phthalates during preschool age and obesity from childhood to young adulthood.
Zettergren A, Andersson N, Larsson K, Kull I, Melén E, Georgelis A, et al
Environ Res 2021 Jan;192():110249

Serum Half-Lives for Short- and Long-Chain Perfluoroalkyl Acids after Ceasing Exposure from Drinking Water Contaminated by Firefighting Foam.
Xu Y, Fletcher T, Pineda D, Lindh CH, Nilsson C, Glynn A, et al
Environ Health Perspect 2020 07;128(7):77004

Concentrations and temporal trends in pesticide biomarkers in urine of Swedish adolescents, 2000-2017.
Norén E, Lindh C, Rylander L, Glynn A, Axelsson J, Littorin M, Faniband M, Larsson E, Nielsen C
J Expo Sci Environ Epidemiol 2020 07;30(4):756-767

Diverging temporal trends of human exposure to bisphenols and plastizisers, such as phthalates, caused by substitution of legacy EDCs?
Gyllenhammar I, Glynn A, Jönsson B, Lindh C, Darnerud P, Svensson K, et al
Environ. Res. 2017 Feb;153():48-54

Serum levels of brominated flame retardants (BFRs: PBDE, HBCD) and influence of dietary factors in a population-based study on Swedish adults.
Bjermo H, Aune M, Cantillana T, Glynn A, Lind P, Ridefelt P, et al
Chemosphere 2017 Jan;167():485-491

Dietary intake of phosphorus flame retardants (PFRs) using Swedish food market basket estimations.
Poma G, Glynn A, Malarvannan G, Covaci A, Darnerud PO
Food Chem. Toxicol. 2017 Feb;100():1-7

Late effects of low blood lead concentrations in children on school performance and cognitive functions.
Skerfving S, Löfmark L, Lundh T, Mikoczy Z, Strömberg U
Neurotoxicology 2015 Jul;49():114-20

Time trends of polybrominated diphenylether (PBDE) congeners in serum of Swedish mothers and comparisons to breast milk data.
Darnerud PO, Lignell S, Aune M, Isaksson M, Cantillana T, Redeby J, et al
Environ. Res. 2015 Apr;138():352-60

Prenatal phthalate exposure and reproductive function in young men.
Axelsson J, Rylander L, Rignell-Hydbom A, Lindh CH, Jönsson BA, Giwercman A
Environ. Res. 2015 Apr;138():264-70

Exposure determinants of cadmium in European mothers and their children.
Berglund M, Larsson K, Grandér M, Casteleyn L, Kolossa-Gehring M, Schwedler G, et al
Environ. Res. 2015 Aug;141():69-76

Exposure determinants of phthalates, parabens, bisphenol A and triclosan in Swedish mothers and their children.
Larsson K, Ljung Björklund K, Palm B, Wennberg M, Kaj L, Lindh CH, et al
Environ Int 2014 Dec;73():323-33

A temporal trend study (1972-2008) of perfluorooctanesulfonate, perfluorohexanesulfonate, and perfluorooctanoate in pooled human milk samples from Stockholm, Sweden.
Sundström M, Ehresman DJ, Bignert A, Butenhoff JL, Olsen GW, Chang SC, et al
Environ Int 2011 Jan;37(1):178-83

Phthalate exposure and reproductive parameters in young men from the general Swedish population.
Axelsson J, Rylander L, Rignell-Hydbom A, Jönsson BA, Lindh CH, Giwercman A
Environ Int 2015 Dec;85():54-60

MK
Innehållsansvarig:
Niklas Andersson
2023-01-24