Alla rapporter - ny

---Denna sida är under uppbyggnad.---

Här finns länkar till alla HÄMI-rapporter sedan 1996 samt årsrapporter och andra rapporter med relevans för HÄMI. Länkarna till rapporterna går i första hand till sidan på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Det går även att söka efter rapporterna direkt via DiVA.

Biologiska mätdata – metaller

Undersökningar av metaller, till exempel bly, kadmium, kvicksilver med flera i biologiska media som blod, urin, hår och modersmjölk.

Biologiska mätdata – organiska ämnen

Undersökningar av organiska ämnen, till exempel dioxiner, PCB, ftalater med flera i biologiska media som blod, urin, hår och modersmjölk.

Luftföroreningar – exponeringsstudier

Undersökningar av människors exponering för luftföroreningar, till exempel bensen, kvävedioxid, partiklar med flera.

Luftföroreningar – besvär, hälsoeffekter

Undersökningar av samband mellan luftföroreningshalter i utomhusluft och olika typer av besvär och hälsoeffekter.

Livsmedel - exponering, intagsberäkningar

Undersökningar av människors exponering för miljögifter och kemikalier i livsmedel och dricksvatten.

Buller och ljudmiljöer - exponeringsstudier

Uppskattning av antalet boende i Sverige som utsätts för olika nivåer av buller från väg- och tågtrafik.

Screening och Utredningsuppdrag

Haltmätningar av miljöföroreningar och kemikalier i olika matriser

Miljöhälsorapporter

Övrigt

MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2023-11-29