Livsstilens betydelse för hälsan – LIV-studien

Projektet LIV – ”Livsstilens betydelse för hälsan" genomförs på Riddargatan 1, Mottagningen för alkohol och hälsa (del av Beroendecentrum Stockholm).

LIV-logga

Om studien

I LIV-studien vill vi studera vilken betydelse vår behandling på mottagningen har på längre sikt och vilken betydelse förändringar i alkoholvanorna och livsstilen har för hälsan.

Vanligt är att utvärderingar av behandling pågår under ett år, men vi har mindre kunskap om vad som händer därefter. I detta projekt vill vi följa alkoholvanorna, andra livsstilsfaktorer och hälsan under en längre tidsperiod.

Att delta

Alla som söker vård på Riddargatan 1, Mottagningen för alkohol och hälsa tillfrågas om att delta i denna studie. Behandlingar genomförs som vanligt, deltagande i projektet innebär alltså inga extra inslag i din kontakt med mottagningen. Skillnaden jämfört med sedvanlig behandling är den längre uppföljningen.

Uppföljningarna görs årligen – här kommer du som deltagare att få besvara frågor via internet och lämna labprover. Vartannat år, vid uppföljningarna år tre och fem, kallas du till ett besök på mottagningen, där du träffar en forskningssjuksköterska.

Samhällsrelevans

Genom att delta bidrar du till att öka kunskapen om området alkohol och hälsa.

Resultaten från forskningen kan bidra till att utveckla och förbättra vården samt bidra till att öka kunskapen om hur livsstilsfaktorer påverkar hälsan på längre sikt.

Hur behandlas mina uppgifter?

All information vi får av dig hanteras under strikt sekretess och dina uppgifter kommer endast behandlas av oss inom forskargruppen. Det betyder att ingen utomstående kommer kunna veta att du deltagit.

Vad händer med mina svar?

Studiens resultat presenteras endast med statistik på gruppnivå. Enskilda svar från deltagare kommer inte presenteras och kunna härledas till dig som person. Resultatet kommer att publiceras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt på olika nationella och internationella seminarium och konferenser.

Vi kommer även presentera publicerade artiklar här på Ki.se, så att du som möjliggör denna studie kan läsa om resultaten.

Projektgruppen

Profile image

Sven Andreasson

Överläkare och professor
Profile image

Sara Wallhed Finn

Psykolog och medicine doktor

Sjuksköterska och projektkoordinator

Kontakt

Mejl: liv.gph@ki.se

Telefon: 08-12345 782

SW
Innehållsgranskare:
Hanna Mulder
2024-05-29