Doktorandrepresentanter på institutionen för global folkhälsa

Som doktorand är det din rätt att utöva inflytande från din utbildning och att vara representerad i alla beslutsfattande och förberedande organ vars aktiviteter är viktiga för utbildningen och studenternas situation.

En grupp av personer
Foto: Pixabay

Kommande doktorand-fika

Mer information kommer snart.

Varför är vi här och vad kan vi hjälpa dig med?

Doktorandrepresentanterna organiserar sociala aktiviteter på institutionen och är också till hands när du behöver prata med en doktorand. Vi representerar dina röster och oro i olika kommittéer vid institutionen, centralt vid KI och i olika doktorandprogram. Tänk på att vi inte har beslutsrätt i alla kommittéer, men vi har plattformar för att se till att din röst hörs.

Kort sagt, vårt ansvar är att:

 • skapa gemenskap med alla er doktorander vid GPH
 • se till att dina röster och bekymmer hörs i viktiga kommittéer vid institutionen, centralt vid KI, i doktorandprogrammen samt i doktorandföreningen
 • kommunicera information från dessa kommittéer till dig Du är välkommen att kontakta representanterna på avdelningen nedan om du har några frågor angående dina doktorandstudier! För stöd under dina doktorandstudier vid Institutionen för global folkhälsa.

Låt oss veta vad du tycker - håll kontakten med oss!

För att kunna representera dig måste vi lära känna varandra! Vi måste höra dina bekymmer, frågor, idéer och frågor angående din upplevelse eller situation. Vi har skapat några kanaler för att göra just det och de är:

 • Mejla oss - se våra profiler nedan
 • Delta i vår fika som vi håller på Zoom varannan vecka (se evenemangslistan nedan.) med olika teman - till exempel, låt oss veta hur du mår att arbeta hemifrån
 • Vi delar viktiga dokument och spännande meddelanden om våra GRP_Doctoral-studenter vid GPH Teams (gå med här - eller mejla oss så lägger vi till vår kanal). Det är ett bra ställe att dela resurser och erfarenheter / tankar / idéer i den öppna informella chatten
 • WhatsApp-grupp - en annan informell kanal för att chatta, dela resurser och några meddelanden. E-posta oss för att gå med!
 • Vi har också information i vårt nyhetsbrev som avdelningschefen skickar ut regelbundet - så håll utkik efter det i din inkorg!
 • Vi har två platser varje termin i institutionens webinar / seminarieserie på torsdagar. Vi presenterar vårt arbete och ibland bjuder vi in ​​andra - som doktorandombudsmannen - att prata om deras roll och ansvar. Håll utkik i din inkorg för kalenderinbjudningar till dessa seminarier!

Vi representerar doktorander på många nivåer vid KI

Doktorander vid GPH är representerade på institutionen, men det finns också doktorander registrerade på vår institution som representerar alla doktorander i olika doktorandprogram och centrala kommittéer vid KI.

På Institutionen

Representanter för doktorandstudenter utses för att representera alla doktorander vid institutionen. Vi har till uppgift att företräda dig som doktorand i avdelningsrådet, doktorandstyrelsen och i arbetsmiljögruppen. En studentskyddsombud utses också att fokusera specifikt på arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombud för doktorander

Studentskyddsombudet (ombudsperson) har tillsammans med arbetstagarnas säkerhetsrepresentanter uppdraget att övervaka och arbeta för att främja en bra arbetsmiljö (fysisk, organisatorisk och social).

Studentskyddsombudets uppgifter inkluderar:

 • Underrätta avdelningen om eventuella brister i studiemiljön inom deras säkerhetsområde
 • Delta i planeringen av t.ex. nya eller förändrade lokaler och annan planering som är betydelsefull ur ett studiemiljöperspektiv
 • Delta / samarbeta i riskbedömningar
 • Delta i rapporteringen och utredningen av nära olyckor och studie (arbets) skador
 • Delta i utarbetandet av handlingsplaner för arbetsmiljön (arbetsmiljön).


Studentskyddsombudet har dock inte rätt att stoppa arbetet / studieverksamheten (denna rätt har endast arbetstagarens säkerhetsombud). Studentskyddsombudet ingår också i studentens säkerhetsnätverk. Om du vill att vi ska ta upp en viss fråga i någon av dessa kommittéer, vänligen delta i fikas eller meddela oss via team eller e-posta oss (länk nedan till våra kontaktkort). Vi kommunicerar beslut som fattas i dessa kommittéer främst genom team men också på våra fikas.

Om du vill att vi ska ta upp en viss fråga i någon av dessa kommittéer, vänligen delta i fikas eller meddela oss via team eller e-posta oss (länk nedan till våra kontaktkort). Vi kommunicerar beslut som fattas i dessa kommittéer främst genom team men också på våra fikas.

Kommittéerna vi deltar i

Vår roll i dessa kommittéer är att uttrycka doktorandernas perspektiv vid GPH. Det är viktigt att notera att vi inte har någon beslutanderätt, vilket innebär att vi inte får delta i det slutgiltiga beslutet om en viss fråga. Vi uttrycker emellertid bekymmerna för doktorander och gör vårt bästa för att doktorandens perspektiv beaktas i beslutsprocessen. Nedan har vi listat de kommittéer där vi representerar dig, med en kort beskrivning av vad varje kommitté gör.

Avdelningsrådet

Varje avdelning vid KI har ett avdelningsråd som behandlar frågor som är av grundläggande betydelse eller som påverkar avdelningen som helhet. Avdelningsrådet är en rådgivande styrelse, ett forum för dialog och stöd för beslut av avdelningschefen. Alla är välkomna att kontakta representanterna i rådet angående frågor som berör hela avdelningen.

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen är ett lokalt forum för fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Gruppen är en resurs för avdelningschefen och består av representanter för både arbetsgivare och anställda från olika delar av organisationen, inklusive lokala arbetstagares säkerhetsrepresentanter. Du kan också vända dig till lokala arbetstagares säkerhetsrepresentanter om du är orolig för arbetsmiljön. KI har ett avdelningsråd som behandlar frågor som är av grundläggande betydelse eller som påverkar avdelningen som helhet. Avdelningsrådet är en rådgivande styrelse, ett forum för dialog och stöd för beslut av avdelningschefen. Alla är välkomna att kontakta representanterna i rådet angående frågor som berör hela avdelningen.

Exempel på arbetsmiljöfrågor som vi har diskuterat: Förbättrad information om psykiskt hälsostöd när KI stängs av under längre perioder, till exempel sommar- och slutet av året. Om du vill lära dig mer om de formella rollerna och ansvarsområdena för arbetsmiljön.

Doktorandstyrelsen

Doktorandstyrelsen vid Institutionen för global folkhälsa utvärderar om alla krav för att fastställa en doktorandposition är uppfyllda.

Exempel på doktorandperspektiv:

 • Doktorandens roll i projektet
 • Rimlig tidsplan
 • Doktorandutbildningsmiljö

I doktorandprogrammen

Varför ska jag anmäla mig till ett doktorandprogram?

Alla doktorander är välkomna att registrera sig på e-postlistan över alla doktorandprogram som kan vara av intresse och därmed få kontinuerlig information om kurser, seminarier och workshops inom varje program. Genom att registrera dig på e-postlistan förbinder du dig inte att delta i några kurser eller seminarier eller andra aktiviteter - det är helt enkelt en stor chans att hålla dig uppdaterad om relevanta akademiska aktiviteter inom dina intresseområden. Registrera dig bara för alla program som verkar relevanta och intressanta för dig! Hitta forskarutbildningsprogrammen här för att lära dig mer om hur du kan registrera dig.

Representerar doktorander i styrgruppen

Varje doktorandprogram har sin egen styrgrupp som består av forskare från olika avdelningar. Doktorander representeras av representanter från GPH i flera av dessa grupper. Låt doktorandrepresentanterna från GPH få veta om dina idéer till seminarieämnen mm, så kan vi uttrycka dina åsikter vid styrgruppens möten! Se nedan för en lista över program och kontaktuppgifter för doktorandrepresentanterna i respektive styrgrupp för doktorandprogrammen, och tveka inte att kontakta oss.

Doctoral programmes with representatives from GPH:

Centralt på KI

KI Council for Environment and Sustainable Development

The KI Council for Environment and Sustainable Development rådger VD och vice VD angående KI: s miljö- och hållbarhetsarbete. Rådet deltar i utarbetandet av handlingsplaner för genomförandet av den nya KI-klimatstrategin (undertecknad av presidenten i mars 2021) samt andra aktiviteter rörande KI: s hållbarhetsarbete.

Exempel på doktorandfrågor som vi har diskuterat:

Hur och vilka kurser, seminarier, försvar etc. kan erbjudas digitalt när pandemin är över, för att vara i linje med målet att minska utsläppen från resor med 50% fram till 2030. Ester Gubi (länk till kontaktkortet nedan eller profilsidan) är doktorandrepresentant.

Konsistorim Karolinska Institutet

Styrelsens funktion regleras i regeringsförordningen, högskolelagen och högskoleförordningen. Styrelsen för KI fattar beslut i viktiga frågor som rör KI: s organisation, inriktning och ekonomi samt universitetets långsiktiga strategi.

Exempel på doktorandfrågor som vi har diskuterat:

Hur kan man säkerställa kompetensförsörjning i den akademiska världen och vården för en långsiktig framgång för KI: s utbildnings- och forskningsaktiviteter, t.ex. genom karriärvägar för juniorforskare.

Leo Ziegel är studentrepresentant.

Doktorandföreningen (DSA)

Förutom att representera dina perspektiv och bekymmer på institutionen har vi också nära kommunikation med den centrala doktorandgruppen, doktorandföreningen (en del av studentkåren, Medicinska Föreningen, MF).

Exempel på information som vi har kommunicerat inkluderar svar på den mentala hälsoundersökningen, ny information om administrativa rutiner etc. Om du vill kommunicera något till DSA genom oss gör vi det gärna! Du kan också kontakta dem direkt via deras hemsida om du vill. Doktorandföreningen (DSA) är MF: s avdelning för doktorander vid Karolinska Institutet. DSA arbetar för att främja lägen för doktorander vid KI när det gäller ett brett spektrum av frågor, från handledning, utbildning och lön till arbetsmiljö och andra viktiga aspekter. Gå till deras hemsida för att ta reda på mer om studentliv, sätt att engagera sig för studentinflytande samt att lära sig mer om dina rättigheter.

Att engagera sig i DSA är ett mycket bra sätt att nätverka, få vänner och skapa gemenskap under din tid som doktorand vid KI. Se till att du utforskar denna möjlighet att träffa nya människor från olika avdelningar, forskningsområden bland många andra saker! Vi har för närvarande inga representanter från GPH i styrelsen för DSA men vi hoppas att några av er skulle vara villiga att gå med inom en snar framtid!

Vill du bli nästa doktorandrepresentant?

DSA kommer vanligtvis att tillkännage lediga tjänster för det kommande året under hösten föregående år. Tillgängliga befattningar inkluderar vanligtvis studentrepresentanter, studentersäkerhetsrepresentanter, doktorandrepresentanter, representanter för styrelser och kommittéer vid KI central och representant för styrelsen för DSA. Intresserade kandidater kan vanligtvis ansöka via DSA: s webbplats och kommer att gå igenom den valprocess som bestäms av studentkåren (MF). Om du är intresserad kan du hålla koll på DSA: s webbplats, nyhetsbrev eller sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter)!

Psykosocialt stöd

Att vara doktorand kan ibland vara en riktig kamp, ​​både fysiskt men också mentalt. Det är både arbete och studier samtidigt, och som sådan kan det vara mycket stressande och svårt att hantera förväntningarna och prioriteringarna hos en själv och andras. Även om forskning kräver samarbete är det också ett mycket konkurrenskraftigt jobb. Trycket att leverera och utföra kan vara intensivt, men samtidigt är du också student och bör ha tid att lära dig, dvs att accepteras som nybörjare och vars misstag bör förstås vara en del av inlärningsprocessen. Dessutom kan du också arbeta i en grupp eller på ett kontor där många människor har svårt att hantera stress och tryck, vilket i sin tur kan påverka deras beteende och attityd gentemot dig eller andra kollegor. Och det här är bara den professionella sidan av det! Fyra år kan vara lång tid, och många saker kan hända under denna period - i din familj, med dina vänner, din partner eller andra relationer som är viktiga för dig. Som sådan är det viktigt att vara snäll mot dig själv, vara uppmärksam på din hälsa och ditt välbefinnande och nå ut till stöd när du behöver det.

Om du är osäker på vem som egentligen ska göra vad kan du kolla in den här sidan där KI har sammanställt en omfattande lista med stöd för doktorander för frågor som rör studier såväl som hälsa.

Ibland - allt du behöver är att känna någon form av anslutning, någon att prata med, någon som lyssnar på dig, kanske någon gemenskap. Om så är fallet, gå med i våra fikas varannan vecka! Se händelserna längst ner på den här sidan, eller maila oss till dina doktorandrepresentanter!

Hitta sociala aktiviteter för doktorander

Doktorandföreningen anordnar ofta sociala evenemang för doktorander. Följ deras Facebook, Instagram eller Twitter för att få mer information.

Frequently Asked Questions (FAQ)

The Doctoral Students’ Association have gathered a list of frequently asked questions regarding issues such as funding and salary, support for stress and depression during your education, payment during sick leave, pregnancy and parental leave, internships, injuries on the job, unclear working hours and assignments from the supervisor, and many other issues.

Here we compile other frequently asked questions that might be relevant for doctoral students at GPH.

Q) How do I get access to GPH premises at Widerströmska Huset and Torsplan?

All doctoral students at GPH are entitled to have access to the premise at Widerströmska Huset. Please login here to find out more. Access to Torsplan is primarily given to students whose research group is based there. You should communicate with your research group leader/administrator to obtain such access.

Q) I am a sandwich doctoral student and will stay in other countries during my studies. Which visa/residence permit should I apply for?

Depending on how long you are planning to stay in Sweden during your studies, you might be able to apply for a residence permit or visa. Please see this page for more details about residence permit or contact the HR (Human Resources) at GPH for more information.

Q) I want to learn Swedish. What options are available for me?

There are many different opportunities available to learn Swedish.

Q) I want to edit my profile page at KI. How do I do that?

You can find the instructions to edit your KI profile page here. You can also add publications list to your KI profile page by following the instructions.

If you still have questions, please e-mail us – the departmental doctoral student representatives.

Current doctoral student representatives at GPH

Representatives at the department

Representative in the BIGH doctoral programme

Representative in the PHSP doctoral programme

Profile image

Hager Saleh

Doktorand
Profile image

Emma Carlsson

Föräldraledig
Profile image

Amy Heshmati

Doktorand

Representative in the Health Care Science doctoral programme

Representative at the KI council for environment and sustainability

Vakant

Representative at the Board of KI

 

Profile image

Leo Ziegel

Assistent Klinisk

Representanterna organiserar aktiviteter på institutionen och finns också till hands om du har frågor om dina studier som doktorand.

Events som anordnas av GPH:s doktorandrepresentanter

Doktorandombud på KI

Doktorandombudet erbjuder alla doktorander på KI stöd och hjälp vid konflikter med institutionen, samt bistår dig som är doktorand med information om vilka regler och riktlinjer som gäller på KI.

Ombudet är anställd vid Medicinska Föreningen för att ge stöd åt doktorander på KI.

Kontakta doktorandombudet på Karolinska Institutet 

VH
Innehållsgranskare:
Maja Rudolphson
2024-05-16