Forskning vid CSS

Forskningen vid CSS syftar till att fördjupa och utveckla nuvarande kunskap om hur interaktionen mellan människor kan göras mer hållbar. Som en tvärvetenskaplig mötesplats för olika forskningsområden uppmuntrar vi intresserade forskare att närma sig begreppet social hållbarhet ur ett bredare och mer tvärvetenskapligt perspektiv, samtidigt som respektive perspektiv och disciplinexpertis beaktas.

Exempel på forskningsprojekt

Här är några exempel på befintliga och planerade forskningsprojekt som ska bedrivas inom ramen för centrumbildningen:

Hur kan social hållbarhet operationaliseras?

Ett pågående doktorandprojekt om social hållbarhet, som strävar efter att definiera social hållbarhet som robusta ramvillkor och riktlinjer för planering i bolag och andra organisationer. Hypotesen är om social hållbarhet inte lyfter från att vara en emotionell ambition, till att organiseras som en integrerad och mätbar del av systematisk och lönsam strategisk planering, är risken stor att adekvat förändring inte blir av. Delprojekt: (i) Hur kan social hållbarhet definieras, (ii) hur kan den ekonomiska nyttan beskrivas, (iii) hur kan organisationens utmaningar analyseras i förhållande till definitionen, (iv) hur kan man mäta att man går i rätt riktning och (v) hur kan kunskaperna integreras i den dagliga verksamheten så att lönsamheten gagnas snabbt? Detta utforskas genom litteraturstudier i kombination med teoretisk modellering, varefter resultaten testas och förfinas genom praktisk implementering i bolag och andra organisationer. Detta är ett projekt som behövs för att utveckla forskningen om social hållbarhet till att bli lika konkret som den ekologiska hållbarhetsforskningen.

Kulturaktiviteter på vårdcentraler

Projektet pågår i Storstockholmsområdet, med en vision att göra vårdcentraler mer empatiska (både för personal, patientgrupper och därmed samhälle). I ett samarbete mellan forskare och kulturarbetare är syftet att skapa förbättrad hälsa och öka känslan av meningsfullhet både i patient- och personalgrupper. Kulturaktiviteter kan påverka våra kroppar både fysiologiskt, biologiskt och emotionellt, och syftet med projektet är att öka patienternas och vårdcentralernas hållbarhet. Kulturaktiviteterna består av filmvisning, dansimprovisation, teater, sång, målande och stillhetsövningar och de genomförs i grupp på de olika vårdcentralerna. Utvärdering av projektet sker med både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Randomiserad kontrollerad pilotstudie i Compassionate Mind Training (CMT) för anhöriga till cancerpatienter

Forskningen på anhöriga till cancerpatienter visar att många i denna grupp lider av psykisk ohälsa, såsom symptom på depression, ångest, stress, samt reducerad livskvalitet. I en pilotstudie har vi testat CMT på anhöriga till cancerpatienter eftersom CMT har visat resultat på de symptom som många i denna grupp uppvisar, såsom ångest och depression. CMT visade sig vara en användbar metod för att minska symptom på stress, ångest och depression hos denna grupp, samt ökade deras självskattade livskvalitet.

Bemötande inom primärvården

Interventionsstudie avseende stresshantering till personal på vårdcentral med mätning av självskattad hälsa hos medarbetare före och efter interventionen, respektive patientskattning av bemötande före och efter interventionen.

Studie om oförmåga att slutföra projekt

Syftet är att hitta effektiva metoder för behandling av oförmåga att slutföra påbörjade projekt (prokrastination). Svårigheter att skriva och avsluta uppsatser och artiklar är vanligt förekommande hos bl.a. studenter och doktorander, men någon bra lösning på detta problem har inte beskrivits. Hypotes: Överdriven upptagenhet av tankar och känslor av värderande av sig själv i förhållande till andra, med inslag av självhat och mentala självattacker bidrar till att låsa individers kreativitet, och i värsta fall bidra till skrivkramp. Compassion-baserade träningsprogram kan få individen att upptäcka dessa tankar och känslor som i vissa fall satt sig i kroppen, och med bl.a. övningar som omfattar medkänslaträning få individen att komma ur skrivkrampen.

Urval av publikationer från CSS

WO
Innehållsgranskare:
2024-06-26