Skip to main content

Forskning vid CIFU

Fysisk aktivitet och olika former av idrott ger förutsättningar till ökat välmående och god hälsa. Verksamheten i idrottsföreningar är för många barn och ungdomar glädje, gemenskap och social träning. Sverige står i dagsläget inför stora utmaningar när det gäller att integrera nyanlända. Idrotten är ett ”internationellt språk” som i det sammanhanget blir mycket betydelsefullt.

Tyvärr finns det risk för skador i samband med idrottsutövning. Av de som söker akut sjukhusvård i Sverige har 10-15 % skador och besvär relaterade till idrott och fysisk aktivitet i olika former. Skadorna orsakar stora kostnader för både individen själv och för samhället i stort. Därför behöver vår kunskap om hur skadorna bäst diagnosticeras, behandlas och inte minst hur de kan förebyggas, kontinuerligt utvecklas och förbättras.

För att uppnå bästa möjliga vård och prevention av idrottsskador behövs samverkan mellan klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Därför arbetar CIFU tvärprofessionellt och i ett nätverk där GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan), KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Capio Artro Clinic ingår. Capio Artro Clinic har en omfattande klinisk verksamhet inom ortopedi och idrottsskador som omfattar ett stort antal patienter. Det finns därför en stor potential för att på relativt kort tid kunna utvärdera nya behandlingsmetoder och att bedriva uppdragsforskning.

Över 50 vetenskapligt artiklar med författare som är aktiva forskare vid CIFU har publicerats i vetenskapliga tidskrifter under de senaste 5 år.

Pågående doktorandprojekt

 • Anna Eliasson - Leg fysioterapeut med OMT specialisering, Bollmora Vårdcentral, Tyresö. Doktorandregistrerad vid MMK 2009. Titel på doktorandprojektet är “Subacromial impingement syndrome of the shoulder - comparisons between different physical therapy treatments in terms of clinical outcome". Projektet är en prospektivt randomiserad studie där olika rehabiliteringsmodeller jämförs. Hon tittar på skillnader mellan behandlingsresultatet efter hemträning, handledd träning på klinik med eller utan mobilisering av skuldran som tilläggsbehandling. Kontrollgrupp finns. Kliniskt utfall jämförs med röntgen och ultraljudsfynd. E-mail: anna.eliason@sll.se
 • Jesper Kraus -Schmitz - ST-läkare i ortopedi på Visby sjukhus. Doktorandregistrerad vid MMK 2016. Titeln på doktorandprojektet är "Komplikationer vid korsbandskirurgi". Projektet är en registerstudie som utgår ifrån det Svenska korsbandsregistret och Socialstyrelsens läkemedels- och patientregister. Studierna kartlägger operationskomplikationer som septisk artrit och djup ventrombos, liksom förekomsten av re-operationer pga av att det nya korsbandet skadas. Tänkbara bakomliggande riskfaktorer analyseras. jesper.kraus.schmitz@ki.se
 • Maria Sjöberg - Fysioterapeut på Capio Artro Clinic. Doktorandregistrerad vid MMK 2016. Titel på doktorandprojektet är "Återgång till idrott efter främre korsbandsrekonstruktion med hänsyn till knäfunktion och personlighetsprofil hos den fysiskt aktiva patienten". Projektet studerar betydelsen av funktionella/fysiologiska tester, patientenkäter och det psykosociala stödet omkring patienten, för förmågan att återvända till sport och idrott efter främre korsbandsrekonstruktion. maria.sjoberg@capio.se
 • Ida Engström - Fysioterapeut på Capio Artro Clinic. Doktorandregistrerad vid MMK 2016. Titel på doktorandprojektet är "Knäfunktion och livskvalitet efter främre korsbandsrekonstruktion – en långtidsuppföljning". Projektet är en uppföljning mer än 30 år efter främre korsbandsrekonstruktion avseende objektiv och subjektiv knäfunktion med fokus på livskvalitet. ida.engstrom@capio.se
 • Maria Werin - Fysioterapeut på Capio Artro Clinic. Doktorandregistrerad vid Universitetet i Gent 2016 med bihandledare ifrån CIFU. Titeln på doktorand projektet är ”Scapular muscle function in Plyometric exercises­ – EMG studies”. Studierna syftar till att analysera scapula muskulaturens funktion vid plyometrisk träning och om de påverkas av bålstabilitetsfunktionen. maria.werin@capio.se
 • Erik Rönnblad - Ortoped på Capio Artro Clinic. Doktorandregistrerad vid MMK 2017.Titeln på doktorandprojektet är "Meniskreparation - Faktorer som påverkar resultatet". Projektet studerar vilka faktorer som potentiellt påverkar resultaten efter meniskreparationer, eventuella associerade skadors inverkan och konsekvenserna av meniskreparationer på knäfunktionen. erik.ronnblad@ki.se
 • Riccardo Cristiani - Orthopaedic surgeon, Italy. “Anterior Cruciate ligament injuries – revision surgery and graft failure”. The project is mainly based on the Capio Artro Clinic database, which include data for over 10.000 ACL reconstructions, but a long-term randomized clinical trial is included as well. The aims of the project are to study the effect of graft choice (Hamstring tendons vs Patellar tendon) on objective and subjective knee function and development of osteoarthritis after primary ACL reconstruction as well as to compare the outcomes of revision ACL surgery with primary surgery. Another aim, is to evaluate the effects on knee function of accelerated vs standard rehabilitation after primary ACL reconstruction.

 • Frida Hansson - Ortoped på Capio Artro Clinic. Doktorandregistrerad vid MMK december 2018. Titeln på doktorandprojektet är "Främre korsbandskador hos barn och ungdomar". Projektet syftar till att utveckla magnetkameradiagnostiken vid främre korsbandsskador hos barn och ungdomar, utvärdera postoperativ behandling samt att studera nya behandlingsmetoder vid främre korsbandsskada, både vad gäller operativ och konservativ behandling. frida.hansson@ki.se

 • Vasilis Sarakatsianos - Ortoped på Capio Artro Clinic. Doktorandregistrerad vid MMK februari 2018. Titeln på doktorandprojektet är ”Rekonstruktion av det främre korsbandet – graftval och generell ledlaxitet”. Huvudsakliga mål med detta projekt är att studera i vilken utsträckning graftval vid rekonstruktion av främre korsbandet påverkar subjektiv och objektiv knäfunktion och huruvida förekomst av generellt ökad ledlaxitet påverkar resultatet av främre korbansrekonstruktionen. vasileios.sarakatsianos@ki.se.

Doktorsavhandlingar senaste fem åren

 • Ulrika Tranaeus Fitzgerald - Leg. naprapat. Avhandling 2014 "Psychological injury prevention and cost analysis in elite floorball". ulrika.tranaeus@ki.se
 • Maria Westin - Leg. fysioterapeut. Avhandling 2015 "Alpine skiing - injury profile, ACL injury risk factors and prevention". maria.westin.3@ki.se
 • Kerstin Sunding - Biomedicinsk analytiker. Avhandling 2016 "Musculoskeletal ultrasound - for diagnostics and treatment guidance in the orthopedic outpatient care" kerstin.Sunding@ki.se

Publicerade artiklar

Förteckning över publicerade artiklar

Forskargruppsmöten/Journal Clubs

De som är forskningsaktiva vid CIFU träffas regelbundet till forskargruppsmöten och Journal Clubs.

Nu är datum spikade för våra forskargruppsmöten på CIFU under 2019:

8/5 Frida Hansson
19/6 Alexander Sandon
4/9 Ida Engström
23/10 Per-Mats Janarv – Journal club
20/11 Maria Sjöberg

(”Journal club” möten innebär att det ger poäng till studieplanen)
Under dessa möten presenteras alltid något som kan vara till nytta för doktorander.
Tex. så kan det vara en intern/extern gäst som föreläser eller någon som presenterar sin forskning/avhandling.

Nästa forskargruppsmöte - 8 maj, 16.30

Föreläsare: Kristin Mattsson, Etikprövningsnämnden
Hur fungerar etikansökan med Prisma?
För etikansökan används sedan årsskiftet systemet Prisma, som även används till ansökan av forskningsmedel.
På mötet går Kristin Mattson igenom hur etikansökan går till och svarar på frågor.
Möjlighet finns i slutet av mötet att få hjälp med registrering av konto. Ta i så fall med dator och, om du har, inloggningsuppgifter till KI-kontot.

Kaffe och macka.
Anmälan senast 2/5

Alla är välkomna till dessa öppna möten där vi även serverar smörgås och dryck.
Anmälan till dessa möten sker alltid till anna.pappas@ki.se och mer detaljerad info kommer inför den aktuella mötesdagen.

Plats för möten är Capio Artro Clinic -
Sophiahemmet, Valhallavägen 91. (Plan 3, hus O)

Forskningsfonder

Vet du inte hur du ska kunna finansiera ditt forskningsprojekt? Vi har sammanställt en lista över olika forskningsfonder som du hittar här.

Forskarutbildning

Är du intresserad av forskning?
Kontakta oss för diskussioner kring en forskarutbildning alternativt aktuella/intressanta forskningsprojekt!

För doktorsexamen krävs i normalfallet totalt fyra års forskarutbildning på heltid. Forskarstudierna kan bedrivas parallellt med klinisk eller annan tjänstgöring, men skall kunna slutföras inom fyra år vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen.

Forskarstudiernas framsteg följs upp årligen. Därutöver sker en mer grundlig halvtidskontroll, alternativt licentiatexamen, efter motsvarande två års forskarstudier på heltid.

Doktorsexamen utfärdas efter försvar av en avhandling som godkänns vid offentlig disputation. Licentiatexamen försvaras vid ett licentiatseminarium.