Om Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning

Vision och verksamhetsidé

CIFU - Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, ska vara ett ledande nationellt och internationellt forsknings- och utbildningscentrum inom idrottsmedicin och idrottsskador. Forskningen ska leda till bästa möjliga behandling och prevention av idrottsskador för att på så sätt stödja idrottsrörelsen och den enskilde idrottsutövaren och därmed ge ett betydelsefullt bidrag till utvecklingen av hälso- och sjukvården i samhället.

Verksamhetsplan 2020-2023

Organisation och tillhörighet

CIFU är ett av KI godkänt idrottsmedicinskt nätverk. CIFU arbetar tvärprofessionellt och har en styrgrupp som består av representanter från Capio Artro Clinic, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Ordförande i styrgruppen är Marita Harringe.
CIFU är lokaliserad till Capio Artro Clinic på Sophiahemmet.

Den idrottsmedicinska forskningen vid CIFU som har anknytning till KI tillhör organisatoriskt Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi (MMK) och är där en självständig forskargrupp.

Styrgrupp

Marita Harringe
Marita är anställd som adjunkt i Idrottsmedicin vid forskargrupp Idrottsmedicin och fungerar som forskningskoordinator. Marita är också kurs- och examinationsansvarig för ”Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, 15hp” och har ett delat kurs- och examinationsansvar för ”Idrottsmedicin och Idrottsvetenskaplig metodik, 30hp” tillsammans med Christina Mikkelsen. Marita har ett särskilt pedagogiskt intresse och arbetar för att utveckla den idrottsmedicinska utbildningen vid CIFU. Hon handleder för närvarande tre master/magisterstudenter och en doktorand vid CIFU. Ordförande i CIFUs styrgrupp.

Anders Stålman

Docent Anders Stålman är specialist i ortopedisk kirurgi och verksamhetschef vid CIFU. Överläkare på Capio Artro Clinic. Har ett stort intresset för idrottsmedicin, idrottsskador och artroskopisk kirurgi. Bedriver forskningsprojekt fr a kring korsbandsskador i knäled men även avseende höftledsproblematik.

Per Renström

Per Renström blev leg. läkare 1972. Per har tjänstgjort vid ortoped-kirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetsjukhuset 1973-1988, vid University of Vermont, Burlington, Vermont, USA 1988-1997 och därefter vid Karolinska universitetsjukhuset 1997-2007. Utnämndes till professor i idrottsmedicin vid Karolinska Institutet, Stockholm 1997 och som sådan handlett ett stort antal studenter fram till doktorsavhandling. Sedan 2007 är Per professor emeritus.

Björn Engström

Björn Engström, docent och överläkare på Capio Artro Clinic där han arbetar med idrottsrelaterade ortopediska skador speciellt då korsbandsskador, skuldrans ligament och rotatorcuffskador - där kirurgin oftast utförs med artroskopisk teknik. Undervisar även i dessa ämnen. Disputerade1993 på avhandlingen "Treatment of anterior cruciate ligament defiency - with special emphasis on soccer injuries". Är förbundsläkare i golfförbundet och golflandslaget.

Christina Mikkelsen

Leg. fysioterapeut Christina Mikkelsen disputerade 2006 på ämnet rehabilitering efter främre korsbandsskador; "Rehabilitation following bone-patellar tendon-bone graft ACL reconstruction". Hennes fortsatta forskningsinriktning har varit rehabilitering och utvärdering efter kirurgi i knäleden. Hon har efter disputation varit handledare för ett flertal magister- och masterarbeten i fysioterapi och är ansvarig för CIFU:s kursverksamhet vid KI.

Toni Arndt

Professor i idrott med inriktning rörelselära och docent i biomekanik på Gymnastik och idrottshögskolan – GIH, enheten Prestation och träning. Är även anställd som universitetslektor i biomekanik och programdirektor på Podiatriprogrammet på Karolinska Institutet.
Forskningsintressen: Utforskning av icke-uniform töjning och belastning i hälsenan och utveckling av metoder för att mäta detta. Kraftöverförning mellan muskel och sena och dess påverkan på idrottskador och idrottsprestation. Fotens biomekanik, med särskild inriktning på intern rörelse mellan fotsegment och hur denna påverkas av skor. Muskel- och senfunktion i cykling.

Ulrika Tranæus
Ulrika Tranæus är docent i idrottsvetenskap och arbetar på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH. Disputerade 2014 på avhandlingen ”Psychological Injury Prevention and Cost Analys in Floorball”. Hon arbetar som lektor och undervisar i psykologi, idrottsmedicin och forskningsmetodik samt handleder studentarbeten. Ulrikas forskningsområde är ”Idrottsskadans psykologi” vilket omfattar riskfaktorer för skador, både akuta och överbelastningsskador, förebyggande av skador, rehabilitering samt återgång till idrott.

 

De som arbetar här

 

Anders Stålman

Docent Anders Stålman är specialist i ortopedisk kirurgi och verksamhetschef vid CIFU. Överläkare på Capio Artro Clinic. Har ett stort intresset för idrottsmedicin, idrottsskador och artroskopisk kirurgi. Bedriver forskningsprojekt fr a kring korsbandsskador i knäled men även avseende höftledsproblematik.

Marita Harringe
Leg fysioterapeut och specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Marita Harringe arbetar som adjunkt i Idrottsmedicin och är forskningskoordinator och utbildningsansvarig vid forskargrupp Idrottsmedicin, vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Maritas forskning har en tydlig idrottsmedicinsk och fysioterapeutisk inriktning och inkluderar metodutveckling, diagnosspecifik rehabilitering och skadeprevention. Hennes avhandling som hon presenterade 2007 fokuserade på Svensk truppgymnastik. Gymnastik är en idrott som Marita varit involverad i under lång tid, och just nu driver ett projekt om korsbandsskador och återgång till gymnastik. Marita har också ett pedagogiskt intresse, har handlett ett stort antal forskningsprojekt på grund- och avancerad nivå som lett till ett 40-tal kandidatexamen, 20-tal magister/masterexamen och en doktorsexamen. Ordförande i CIFUs styrgrupp.

Björn Engström

Björn Engström, docent och överläkare på Capio Artro Clinic där han arbetar med idrottsrelaterade ortopediska skador speciellt då korsbandsskador, skuldrans ligament och rotatorcuffskador - där kirurgin oftast utförs med artroskopisk teknik. Undervisar även i dessa ämnen. Disputerade1993 på avhandlingen "Treatment of anterior cruciate ligament defiency - with special emphasis on soccer injuries". Är förbundsläkare i golfförbundet och golflandslaget.

Christina Mikkelsen

Leg. fysioterapeut Christina Mikkelsen disputerade 2006 på ämnet rehabilitering efter främre korsbandsskador; "Rehabilitation following bone-patellar tendon-bone graft ACL reconstruction". Hennes fortsatta forskningsinriktning har varit rehabilitering och utvärdering efter kirurgi i knäleden. Hon har efter disputation varit handledare för ett flertal magister- och masterarbeten i fysioterapi och har ett delat kurs- och examinationsansvar för ”Idrottsmedicin och Idrottsvetenskaplig metodik, 30hp” tillsammans med Marita Harringe.

Anna Pappas

Anna Pappas är administrativt ansvarig vid CIFU och det är till henne du kan vända dig för kursfrågor, webbfrågor, frågor om pågående forskningsprojekt och andra frågor om CIFU.
Hon är även ansvarig koordinator på Svenska Korsbandsregistret och digital koordinator på Capio Artro Clinic.

AP
Innehållsgranskare:
Anna Pappas
2024-06-14