Utbildning vid KCP

Våra utbildningar fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa.

Psykoterapeutprogrammet, KBT

90 hp

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykologiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet ges med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi. Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och kombineras med ett verksamhetsintegrerat lärande, framför allt inom psykiatrin.

Programmet har två inriktningar som båda har en gemensam orientering mot kognitiv beteendeterapi. Den ena inriktningen är för psykologer som specialiserar sig i klinisk psykologi och den andra inriktningen är öppen för alla sökande oavsett grundprofession.

Mer information om programmet finns här: https://utbildning.ki.se/program/2pt16-psykoterapeutprogrammet

Mariana Raneva Ivanova

Kursadministratör PT/HU

Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod

45 hp

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du framförallt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete och genomgår handledning. Du genomför psykoterapi under handledning inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kursen bedrivs på halvfart under tre terminer. Utbildningen ges på dagtid vid Kompetenscentrum för psykoterapi med praktik förlagd på kvällstid på en vårdcentral i Stockholmsområdet.

Mer information finner du här

Grundläggande utbildning i psykiatrisk utredning

Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom SLL psykiatri som i sitt arbete genomför eller planerar att genomföra basutredningar av patienter som söker behandling inom den psykiatriska öppenvården.
 

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende

5,5 hp

Grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende som vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.
 

Handledning i klinisk psykologi

15 hp

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som har i uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Kursen vänder sig till personer som vill lära sig det praktiska arbetet genom handledning på egna uppdrag och få fördjupning i teori och modeller kopplat till verksamhetshandledning och konsultation. En viktig del av kursen är att genom handledningsmetodik tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella med tydlig målsättning.

KCP erbjuder ytterligare kurser i handledning så att du med denna kurs som bas kan bygga ytterligare kompetens och anpassa din handledarutbildning till behov och typ av uppdrag.

Mer info finns här

Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning

15 hp

Kursen vänder sig till personer som ska utföra klinisk handledning i samband med utbildning. I kursen får deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i att handleda personer som går utbildning till psykolog och/eller psykoterapeut. Kursen förmedlar färdigheter och förmågor i att skapa goda handledningssituationer i samband med utbildningshandledning. Deltagarna förväntas ha uppdrag inom högre utbildning för kliniskt verksamma personer som utbildas inom psykologisk/psykoterapeutisk behandling.

Mer info finns här

Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, grupp och organisation

15 hp

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter med uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik för grupper och med ett organisatoriskt perspektiv. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och är en fördjupningskurs och bygger vidare på kursen, Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp.

Mer info finns här

Lina Collsiöö

Kursadministratör BAS/VU

Basutbildning i psykoterapeutisk metod för ST-läkare, med inriktning mot KBT

30 hp

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri, rättspsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha en övergripande kunskap om den kognitiva beteendeterapins teoribildning, modeller, begrepp och metoder och empiriska bas.

Kursdeltagarna ska applicera dessa i bedömnings- och behandlingsarbete under handledning samt vid utvärdering av olika psykiska problem. Denna kurs ger behörighet att söka psykoterapeutprogrammet.

Mer information finns här

Johanna Linde

Kursansvarig

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri

70 hp

En unik sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete. Kurspaketet är ackrediterat i sin helhet av Sveriges Psykologförbund.
 

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom

4,5 hp

Denna kurs är en teoretisk grund och genomgång av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för barn och ungdom. Den vänder sig till dig som har grundläggande KBT-utbildning och som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Sarah Thylén

Kursadministratör BUP

Familjeterapi för barn och ungdomar med missbruksproblematik

7,5 hp

Kursen utgår från familjeterapeutiska teorier med tydlig inriktning på de metoder, kärnkomponenter och tekniker baserade på evidens i behandlingen av barn och ungdomar med missbruksproblematik. Särskilt fokus kommer att läggas på metoden Funktionell familjeterapi dess form, innehåll samt kliniska tillämpning.

Karin Romberg

Kursansvarig

Compassionfokuserad terapi

7,5 hp

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har sin grund i KBT och har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på mindfulnessbaserade interventioner, liksom många andra behandlingar inom ”tredje vågens KBT”. CFT fokuserar på att förstärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet.

Mer information finner du här

Ingrid Landin

Kursansvarig CFT

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning

15 hp

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS)/borderline personlighetsstörning (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för att möta personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har ett gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet.

DBT vilar på fyra ben: individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd av individualterapeut samt teamarbete. Särskild vikt läggs i denna kurs vid att ge kunskaper och stöd för att öka förutsättningarna att skapa DBT-team. Kursen syftar till att i så hög utsträckning som möjligt implementera DBT i verksamhet och kommer också att innehålla handledning till nystartade team. 

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Mer information finns här

Anna Lindström

Kursansvarig DBT

Kognitiv beteendeterapi vid trauma

7,5 hp

KBT vid PTSD är vår nya kurs vid Kompetenscentrum för psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet, Stockholm.  
Kursen innehåller metoden Prolonged Exposure som erbjuds av psykolog Hanna Dimbodius. Kursen ger PE certifikat samt är ackrediterad som specialistkurs för psykologer.

Mer information finns här

Shervin Shahnavaz

Kursansvarig KBT trauma

Utbildning i motiverande samtal

3 hp

Kursen vänder sig till den som vill hjälpa människor att förändra sig, t.ex. att minska sin alkoholkonsumtion eller öka sin fysiska aktivitet. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen vid samtal om levnadsvanor inom beroendevård.

Mer information finns här

MIQA-gruppen