MI-utbildningar

Vi på MIQA tillhandahåller kurser, utbildningar, handledning och kodning inom Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI). Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring genom t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination.

Kurser sökbara via Uppdragsutbildningen

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del 1, 3 hp

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Denna grundkurs är utformad så att du stegvis utvecklar din MI-kompetens och lär dig tekniker för att kunna framkalla samt förstärka klientens egen inre motivation till förändring. Detta sker genom att MI-utövaren uppmärksammar det klientprat som talar för en förändring samt försöker minska det klientprat som talar emot en förändring. MI-utövarens empatiska förhållningssätt är också grunden för metoden.

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del 2, 3 hp

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Du kommer att lära känna igen olika typer av klienttal, vilket höjer din förståelse för hur du som MI-utövare på effektivast sätt kan framkalla motivation till förändring. Du kommer också att få arbeta med frågor som: På vilket sätt kan vi effektivast stötta en person till förändring? Vilket typ av klienttal är mest hjälpsamt för klientens förändringsprocess? Och hur anpassar vi våra tekniker på bästa sätt utefter hur klienten responderar? Genom en utökad förståelse av det som sker i ett samtal får du som MI-utövare större möjligheter att hjälpa klienten närmare förändring.

Motivationshöjande behandling, MET, 3 hp

Motivationshöjande behandling (”Motivational Enhancement Therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. MET är en manualbaserad behandling som baseras på motiverande samtal (”Motivational Interviewing”, MI) och som också innehåller en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling av resultat från kartläggningen. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2019 är MET den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering vid alkoholberoende.

Motiverande ledarskap, 7,5 hp

Motiverande ledarskap (ML) baseras på den beteendeanalytiska organisationsteorin Organizational Behavior Management (OBM) och samtalsmetoden Motiverande samtal (MI). Kursen har fokus på ledarskap som identifierar och förstärker de beteenden inom en organisation som bidrar till verksamhetens mål. Då kommunikation är en central del i allt ledarskap ger kursen även praktisk träning i hur man genom kommunikation kan väcka medarbetarnas motivation. OBM bygger på forskning om vad som påverkar människors beteenden. MI är en samtalsmetod som syftar till att skapa motivation för att underlätta förändringsprocesser. Tillsammans ger metoderna chefer och ledare verktyg för att kunna styra och motivera sina medarbetares beteenden med direkt påverkan på organisationens prestationer och resultat.

(Handledarutbildning inom MI, hp, är under revidering)

 

Övriga utbildningar

MIQA-gruppen erbjuder anpassade MI-utbildningar till verksamheter utifrån behov, vilket t.ex. kan innebära att utbildningen skräddarsys efter den patientgrupp verksamheten riktar sig till eller utifrån den kompetensutveckling verksamheten är inne i. Vi erbjuder också föreläsningar och workshops inom MI, samt handledning på MI-utövande hos både enstaka utövare och hela organisationer. Utöver detta erbjuder vi en kurs med särskilt fokus på MI-samtal i digitala forum. För mer information kontakta oss gärna miqagruppen@cns.ki.se

 

Läs mer om MIQA-gruppen här: https://miqagruppen.org/

Profile image

Nina Lindroos

Administratör
SN
Innehållsgranskare:
Sara Norring
2024-04-05