Skip to main content

Publikationer

Publicerade artiklar om rituximab från projektets medlemmar

Intratekal behandling med rituximab i progressiv MS - en fas 1b studie:

30305449

Studien visade att 1 av 7 hade behandlingseffekt efter ett år, ingen hade någon skillnad i 6 CSF biomarkörer och en hade bakteriell meningit (som behandlades effektivt).

B-celler roll i MS:

Faiez Al Nimer och hans post-doc grupp i Zürich har i samarbete med KI gruppen publicerat en artikel i Cell om minnes-B-celler och dess roll vid MS:

30173916

Mer om det kan läsas här: http://www.neurologiisverige.se/ny-forklaring-till-uppkomsten-av-ms/

I korthet beskrivs autoproliferation av CD4 T-celler i MS, speciellt hos DRB1*15:01 positiva, som drivs av minnes B-cells och som ”stängs av” med rituximab behandling, när minnes B-cellerna elimineras. Efter 3-4 doser rituximab kan man räkna med att minnes B cell poolen i stort är eliminerad och frågan är då hur långvarig effekten är. Observationer både i Umeå och Stockholm indikerar att risken för att få ny sjukdomsaktivitet över 2-3 år är mycket låg, vilket ju liknar andra induktionsbehandlingar som alemtuzumab och kladribin. Detta har potentiellt stor klinisk betydelse t ex vid infektionskänslighet och påfyllnad av vaccination. Eftersom vi vet att man får sämre vaccinationssvar under behandling skulle man kunna våga låta B-celler återkomma mer och passa på att förbättra vaccinationsskyddet under en period.

Kombination av MRI och biomarkörer i CSF för att predicera sekundär progressiv sjukdom:

Joachim har tillsammans med kollegor i Uppsala publicerat följande artikel:

30214633

I korthet har man med hjälp av metabolit- och proteinanalyser av CSF kunna identifiera SPMS på tidigt stadium. Med 11 olika variabler kunde man skilja på RRMS och SPMS och med fyra ytterligare markörer även progression.

28762877

29309484

27780912

27760868

27316241

27038238

26603152