Komprest – en jämförelse av sömnrestriktion och sömnkomprimering

Sömnrestriktion är en av huvudkomponenterna i kognitiv beteendeterapi för insomni. Det är en effektiv metod, också när det ges som en egen intervention. Den är dock förknippad med en del svårigheter – en del patienter upplever besvärliga symtom och andra kan ha svårt att göra den sängtidsförkortning om metoden kräver på grund av t ex sitt yrke eller psykiatriska tillstånd.
Det finns ett alternativ till sömnrestriktion som kallas sömnkomprimering. Det har använts en del kliniskt för mer sårbara

Skillnaden mellan sömnrestriktion och sömnkomprimering är att man gör en mer gradvis sängtidsförkorting i sömnkomprimering än i sömnrestriktion, vilket man brukar anta innebär mindre sömndeprivation och därmed färre besvärliga symtom. Å andra sidan kan man tänka sig att sömnrestriktion, som har en mer drastisk sängtidsförkortning, skulle ge snabbare resultat på sömnen och insomnin.

De två metoderna har inte tidigare jämförts i en randomiserad kontrollerad studie, så vi vet därför inte om dessa antagande stämmer.

Våra hypoteser är att sömntrestriktion leder till snabbare resultat, men att både sömnrestriktion och sömnkomprimering ger lika goda effekter på sömnen och insomnins svårighetsgrad efter 10 veckors behandling. Vidare tror vi att sömnkomprimering är associerat med färre negativa biverkningar och tolereras bättre av patienter.

Studien

Vi har rekryterat 234 vuxna personer med insomni, där hälften har randomiserats till sömnkomprimering och hälften till sömnrestriktion. Behandlingen har givits online via en textbaserad behandlingsplattform under 10 veckor (varav 5 veckor med stöd från en behandlare). Deltagarna har fått svara på frågor om insomni varje vecka, samt fyllt i en sömndagbok varje natt. Deltagarna har också burit aktigraf. En undergrupp av deltagarna (n=36) har även genomfört objektiva sömnmätningar med så kallad polysomnografi.

Datainsamlingen är klar.

Resultat

Här kan man läsa om resultaten från studien

Kontaktpersoner

Susanna Jernelöv

Projektansvarig

Ann Rosén

Projektkoordinator
073-350 03 71
MC
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-09-14