Utvärdering av föräldrastöd i svenska fängelser - "För våra barns skull".

Detta projekt genomfördes under 2019 till 2021 och undersökte effekter av föräldrastödsinsatsen "För våra barns skull" på föräldrarnas upplevda närhet i relation till sina barn, kriminell attityd och intresse av att delta i Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Utvärdering

Utvärderingen genomfördes som en kontrollerad studie med insatsgrupp på 8 anstalter och kontrollgrupp på 7 anstalter. Utvärderingen inkluderade både mammor och pappor och genomfördes när insatsen redan användes i Kriminalvårdens verksamhet. Mätningar genomfördes innan intervention (baslinje), efter avslutad intervention och vid tre månaders uppföljning.

Mer om insatsen och hur utvärderingen planerades kan du läsa om i denna publicerade artikel

Resultat

Resultaten visade övergripande att de föräldrar som fick insatsen upplevde en signifikant högre kvaliteten på relationen mellan barn över tid, jämfört med kontrollgruppen vilken förklarades av en högre kvalitet i relationen vid den uppföljande mätningen, tre månader efter att insatsen hade avslutats. Insatsgruppen hade även en signifikant sänkning av kriminell attityd över tid hos de föräldrar som deltog i samtliga FVB-träffar skönjdes, jämfört med kontrollgrupp. Även denna skillnad förklarades av en lägre skattning av kriminell attityd vid den uppföljande mätningen. Det fanns också en skillnad i motivation att delta i Kriminalvården behandlingar för insatsgruppen vid den uppföljande mätningen jämfört med kontrollgruppen, men denna skillnad var inte signifikant över tid.

Intervjuer och enkäter som fokuserade på upplevelse och förutsättningar för att dels delta i, och dels genomföra insatsen genomfördes med föräldrar, gruppledare, och ansvariga chefer. Sammantaget visade dessa resultat att både personal och föräldrar upplevde att insatsen fyllde viktiga behov, men samtidigt att genomförandet av insatsen var svårt av flera skäl. Dessa var i stort kopplade till en brist på strukturella resurser för insatsen inom myndigheten.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreslår detta projekt att insatsen har lovande påverkan på mått kopplade till barn-föräldrarelation samt mått kopplade till förändring av sin kriminalitet. Det finns behov av vidare utvärdering av insatsen för att ytterligare undersöka dess påverkan och funktion, och för att på ett tydligt sätt säkerställa dess påverkan i linje med evidensprövning av insatser.

Publicerade artiklar

Mer om utvärderingens resultat kan du läsa om i de publicerade artiklarna:

Effekter av insatser

Föräldrars upplevelse av deltagande 

Personals upplevelse av genomförande