Bädda för kvalitet via ledarskap för återhämtning

Återhämtning kan ses som en nyckelfaktor för god hälsa och prestation, inte minst under perioder av stress och påfrestning. Personal inom svensk 24/7-vård arbetar ofta under hög belastning och med otillräckliga möjligheter till återhämtning.

Projektstatus

Rekrytering till fas 2 av projektet pågår just nu. För att kunna delta ska du vara första linjens chef inom 24/7-verksamhet, ha en sysselsättningsgrad på minst 50% som chef och ha varit chef i minst 6 månader. I dagsläget kan du som arbetar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller Astrid Lindgrens barnsjukhus anmäla ditt intresse.

Intresseanmälan för chefer inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Intresseanmälan för chefer på Astrid Lindgrens barnsjukhus 

Rekrytering till intervjustudien inom ramen för fas 1 är avslutad. Analys av intervjuerna och vidareutveckling av återhämtningsprogrammet pågår. 

Bakgrund

Tidigare forskning har visat att ledarskap och organisationsfaktorer spelar en stor roll för medarbetares hälsa och prestation. Samtidigt rapporterar chefer inom 24/7-vård ofta själva en pressad arbetssituation, vilket både kan påverka den egna hälsan och bli ett hinder för ledarskapet.

I ett av forskargruppens tidigare projekt, Bädda för kvalitet: Proaktiva strategier för återhämtning i främjandet av hälsa och arbetsprestation, utvecklades och utvärderades en preventiv gruppintervention, återhämtningsprogrammet ”Bädda för Kvalitet”, för nya sjuksköterskor. Programmet visade lovande effekter på minskade stressymptom och förbättrad återhämtning. Dock var interventionen endast riktad mot medarbetarna, på individnivå. Fokus på samspel med organisationsfaktorer och ledarskap behövs sannolikt för att långsiktigt stödja återhämtning i relation till arbetsrelaterad stress och oregelbundna arbetstider inom 24/7-sjukvård.

I detta projekt finansierat av AFA försäkring bygger vi vidare på tidigare forskning om hållbart och hälsofrämjande ledarskap, och kommer att utveckla och utvärdera en intervention som stödjer ett ”ledarskap för återhämtning”. Interventionen syftar till att stödja både chefernas egen återhämtning, och att utforska hur de genom sitt ledarskap kan stödja medarbetarnas återhämtning.

Projektets genomförande

Projektet är indelat i två faser. I den första fasen intervjuas första linjens chefer inom svensk 24/7-vård om hur deras egen återhämtning fungerar i relation till arbetet, nuvarande strategier för återhämtning, samt upplevda förutsättningar och hinder för att stödja sina medarbetares återhämtning.

I projektets andra fas kommer vi att utveckla en intervention som syftar till att både stödja chefers egen återhämtning, och att utforska hur de genom sitt ledarskap kan stödja medarbetarnas återhämtning. Information från intervjuerna i fas 1 används som grund för att vidareutveckla och anpassa innehållet i återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet, så att det matchar första linjens chefernas specifika situation och utmaningar. Vi kommer också att utveckla material för att stödja ett ledarskap för återhämtning, baserat på tidigare forskning om hälsofrämjande ledarskap inklusive ledarskap som främjar sömn (så kallat ”sömnledarskap”) samt information från intervjuerna från fas 1.  Interventionen kommer att bestå av ett gruppbaserat program med utbildnings- och reflektionsmoment samt olika strategier för att främja både egen återhämtning och medarbetarnas återhämtning. Interventionens effekt på både chefers och medarbetares hälsa och återhämtning kommer att utvärderas i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Medarbetare och kontakt

Profile image

Anna Dahlgren

Docent, projektledare
Profile image

Marie Söderström

Anknuten till Forskning

Andrea Eriksson

Docent vid avdelningen för ergonomi, Kungliga Tekniska Högskolan

Anette Harris

Professor vid Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
Johanna Olsson
2024-05-14