Rutiner för doktorsexamen

Den som har genomgått en forskarutbildning med motsvarande fyra års heltidsstudier och godkänd doktorsexamen har erhållit högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige. En doktorsexamen från KI skall vara av högsta internationella standard.

Tydliga uppdragsbeskrivningar har tagits fram för samtliga instanser som är aktiva i samband med disputation, i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen.

Länk till instruktionerna

Via Medarbetarportalen hittar du Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. I studieplanen hittar du information om de obligatoriska utbildningsmoment som krävs för disputation.

Inlämning av ansökan

En komplett ansökan, enligt listan över bilagor på försättsbladet (del 1 och del 2) av disputationsansökan, (original, enkelsidig) inlämnas tillsammans med aktuellt LADOK-utdrag och CLINTECs två egn blanketter, se nedan, till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B61, för vidarebefordran av ansökan till respektive studierektor och prefekt för granskning och godkännande.

Förbättrad rutin för åberopande av kurser och tillgodoräknande vid ansökan om disputation

På förekommen anledning och för att underlätta beräkning av kurspoäng/tillgodoräknanden per kategori inför studierektors bedömning av disputationsansökan har vi infört ett formulär som underlättar för doktoranden att se att samtliga kriterier är uppfyllda. Det är också viktigt att klarlägga huruvida åberopade poäng ingår i en examen på grund- eller avancerad nivå. Blanketten för detta ändamål hittar du nedan (Kurser inför disputation).

Ansökan inkl. bilagor lämnas in till LADOK-administratören minst en vecka innan deadline för inlämnandet till disputationskommittén.

CLINTECs egna blanketter

Checklista för administratörer och doktorander återfinns numera i Teams "Administratörsgruppen". Kontakta din enhetsadministratör.