Forskare - enheten för transplantationskirurgi

Ericzon, Bo-Göran

Professor, överläkare, Bo-Göran Erizon, bo-goran.ericzon@ki.se

Enhetschef, Enheten för Transplantationskirurgi, CLINTEC

Undervisningsområden

Organtransplantation. Levercellstransplantation.

Forskningsområden

Levertransplantation. Ischemi-reperfusionsstudier med mikrodialysteknik. Dominolevertransplantation samt levertransplantation vid familjär amyloid polyneuropati (FAP). Kombinerad lever- och stamcellstransplantation vid levercancer. Levercellstransplantation.

Uhlin, Michael

Professor, Michael Uhlin, michael.uhlin@ki.se 

Sektionschef, Sektionen för Klinisk Immunologi, Kliniken för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Undervisningsområden

Klinisk Immunologi, T-cells Immunologi, Stamcellstransplantation.

Forskningsområden

Stamcellstransplantation, T-cells Immunologi, Immunterapi, Gamma-Delta T-celler.

Forskargrupp

Michael Uhlin forskargrupp

Kumagai-Braesch, Makiko

Forskare, Makiko Kumagai, makiko.kumagai‑braesch@ki.se

M.D, Ph.D.

Undervisningsområde
Immunologi, cellkultur och ö-isolering och transplantation. Vi deltog i den doktorala kursen Progenitor/Stem Cells and Regenerative Medicinesom är en laboratoriekurs, nummer 2364, 8-12 mars 2010. En föreläsning och demonstration av pankreas ö-isolering.

Forskningsområde
Strategier för att förbättra utkomsten av ö-transplantationer.
Ö-transplantation börjar bli en attraktiv behandling för särskilda patienter med typ-1 diabetes. Dock kan den kroniska immunosuppressionen ha svåra sidoeffekter. Dessutom så är den långsiktiga ö-graftfunktionen fortfarande otillfredsställande. Målet för våra studier är att göra det möjligt att transplantera öar och andra cellulära grafts utan att använda kronisk immunosuppression. Strategierna som vi studerar är (1) inkapsling av öar i en immunskyddande enhet, (2) läkemedelsbehandling för att förbättra ö-graftfunktionen, det vill säga glucagonliknande peptid-1 receptoragonister, antiinflammatorisk reagens, (3) induktion av graftspecifik perifer tolerans genom co-stimulerande molekylblockad behandling (4) induktion av immunbeskyddande gener genom att använda lentivirusvektor.

Betydelsen av den här studien
Användningen av ötransplantation är idag begränsad av flera anledningar. En viktig faktor, speciellt hos det växande barnet, är risken för svåra sidoeffekter av det immunsuppressiva läkemedlet. En annan är bristen av övävnad. Genom att använda en makroinkapslande enhet, så kan immunosuppressiva läkemedel troligen utelämnas, och våra senaste resultat indikerar att denna enhet, om preimplanterad kan bereda bot med en mindre mängd öar än vad som idag används för intraportal transplantation. Om dessa resultat kan bekräftas också vid användning av humana öar, kan makroinkapsling bereda möjlighet för en något bredare aplikation av ötransplantation till patienter med svår hypoglycemi och spröd diabetes, och användas till den yngre befolkningen. Induktion av graftspecifik tolerans genom att co-stimulera med molekylblockerande behandling eller genbehandling är också ett effektivt sätt att reducera mängden av immunosuppressiva läkemedel.

Wennberg, Lars

Docent, överläkare, Lars Wennberg, lars.wennberg@karolinska.se

Undervisningsområde
Transplantationskirurgi med särskild inriktning mot Njurtransplantation, Pankreastransplantation och Hjärttransplantation.

Forskningsområde

Njurtransplantation, Transplantationsimmunologi, AB0-inkompatibilitet, Organpreservation, Ischemi-reperfusion, Immunosuppression, Immunologisk tolerans, Hjärttransplantation, Patientcompliance, Njurmedicin, Xenotransplantation.

Jorns, Carl

Specialistläkare, Carl Jorns, carl.jorns@ki.se

Undervisningsområde

Organdonation, Transplantationskirurgi, Chirurgia minor, Mentor av läkarstudenter.

Forskningsområde
Carl Jorns forskning involverar translationell forskning inom organ donation, organtransplantation och regenerativ medicin. Aktuella forskningsprojekt omfattar neonatal organdonation, experimentell och klinisk levercellstransplantation.

Berglund, Erik

ST-läkare, Medicine Doktor, Post-doc, Erik Berglund, erik.berglund@ki.se

Undervisningsområde
Nuvarande områden: Transplantationsimmunologi. Transplantationskirurgi. Biokemi. Histologi.
Tidigare områden: Fysiologi. Endokrinologi. Anatomi. Basal cancerlära.

Forskningsområde
Nuvarande: Toleransinduktion vid transplantation. Immunreglering. Xenotransplantation. Antikroppsbildning vid handtransplantation. Biliära komplikationer efter levertransplantation. Njurtransplantation hos äldre. Kliniska och molekylära studier på gastrointestinala stromacellstumörer (GIST).
Tidigare: Parathyreoideapatologi. Basal diabetesforskning.

Forskargrupper vid enheten

Michael Uhlin forskargrupp