Remittera till universitetstandvården

Vid universitetstandvården har vi flera kliniker för specialisttandvård, till vilka vi tar emot remisser från tandläkare och läkare.

Vid specialistkliniken behandlar vi inom följande områden:

 • kariologi
 • protetik
 • parodontologi
 • OSK
 • endodonti
 • käkkirurgi.

Vi har även har specialisttandvård inom bild- och funktionsodontologi (på kliniken för odontologisk röntgen), pedodonti (på kliniken för barn- och ungdomstandvård) samt ortodonti (kliniken för tandreglering)

Kariologi, endodonti, parodontologi, OSK, protetik, käkkirurgi

På specialistkliniken utreds och behandlas patienter med specifika kariologiska frågeställningar. Exempel på sådana frågeställningar är hög och mycket hög kariesaktivitet, salivkörtelinsufficiens, muntorrhetsproblematik, misstänkt Sjögrens syndrom, hårdvävnads-defekter såsom erosionsskador och amelogenesis eller dentinogenesis imperfecta samt utredning och behandling av tandskador till följd av ätstörning.

Här utreds och behandlas även patienter med sjukdomstillstånd med ursprung i tandpulpa och omkringliggande käkben. Vi utför konsultationer och bedömningar av endodontiska tillstånd, smärtutredningar i samarbete med multidisciplinär grupp av specialister inom medicin och odontologi, ortograd konventionell och retrograd/apikal operativ endodontisk behandling samt infektionssanering inför andra medicinska behandlingar. 

Specialiteten oral protetik omfattar diagnostik och behandling av fall med missbildningar eller vävnadsförluster inom käk/ansiktsområdet, där behandlingen innebär ersättning av saknad vävnad med proteser av olika slag, samt diagnostik och behandling av fall där rehabiliteringen av psykologiska och sociala skäl är komplicerad. Däri innefattas kliniska aspekter på de protetiska materialen och materialens inverkan på de orala vävnaderna, käkarnas och munhålans förändringar till följd av tandförluster samt tuggfunktionella, fonetiska, estetiska och dietiska problem vid oralprotetiska rekonstruktioner. Vid specialistkliniken utförs alla typer av protetiska behandlingar, konsultationer och terapiplaneringar. De implantatsystem som vi för närvarande arbetar med är Nobel Biocare system, ASTRA Tech, Biomet/3i samt Straumann.

På specialistkliniken utreds och behandlas orofacial smärta och käkfuntion hos såväl barn som vuxna. Exempel på tillstånd som utreds och behandlas är smärta i ansikte, käkleder och tuggmuskler, tandpressning och tandgnissling, huvudvärk, käkledsinflammationer, reumatiska sjukdomar som påverkar käksystemet samt sömnapné. 

Vi välkomnar även patienter med tandlossningssjukdomar, munslemhinneförändringar, behov av tandimplantatbehandling samt vävnadsproblematik kring implantat.

Inom käkkirurgi behandlas i dagsläget endast patienter inskrivna på universitetstandvården. Därmed tas inga externa remisser emot för käkkirurgisk vård på Karolinska Institutet.

Remittera till specialistkliniken

Fullständig information på remissen hjälper oss att se patientens vårdbehov och att kunna slussa patienterna rätt från början. Därför vore vi tacksamma om remissen förutom patientens namn, adress och telefonnummer också innehåller röntgenbilder, gärna en utskrift i pappersformat eller en CD-skiva.

I remisser för patienter med orofacial smärta eller käkfunktionsstörningar ska följande anges förutom namn, adress och telefonnummer:

 • Om relevant röntgenundersökning är utförd och i så fall när och var samt om ev förändringar i käkled kan iakttas (bifoga gärna kopia på röntgenutlåtande).
 • Om utredning eller behandling för tillståndet utförts inom sjukvården.
 • Relevant anamnes och status. Ange även om patienten har någon systemsjukdom t.ex. fibromyalgi, reumatoid artrit.
 • Om patienten bör behandlas hos specialist eller till lägre kostnad på studentklinik.
 • Preliminär diagnos om möjligt.
 • Frågeställning: Utredning och eventuell behandling av smärta och käkfunktionsstörning.

Bild- och funktionsodontologi

På kliniken för odontlogisk röntgen görs röntgenutredningar av barn och vuxna avseende sjukdomar inom det dento-maxillo-faciala området. Patienterna kommer på remiss från universitetstandvården, Huddinge sjukhus samt från externa kliniker. 

Röntgenmetoderna som används omfattar 2D intra-/extraoral röntgen samt 3D volymtomografi (CBCT). Vår klinik är sammanlänkad för bildlagring med medicinsk radiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där bland annat magnet-resonansundersökningar (MR-us) kan utföras på relevanta odontologiska frågeställningar.

Exempel på vanliga utredningar som utförs är utredningar inför implantatbehandling, tandextraktion, tandreglering, käkledsbehandling samt kirurgisk behandling av olika patologiska förändringar i käkarna. 

Remittera till kliniken för odontologisk röntgen

För dig som är remittent är det viktigt att det i remissen framgår tydlig frågeställning samt relevanta anamnes och statusuppgifter. Viktigt även att tidigare röntgenmaterial är bifogat. Utskrift på röntgensvaret tillsammans med digitalt bildmaterial på CD-skiva skickas till remittenten per post. För barntandvård sker korrespondensen med remittenten via Libretto.

Vi tar emot remisser för röntgenutredningar via post eller fax.
3D-bild från undersökning med högupplösande datortomografi, ProMax 3D. CD med viewer bifogas remissvaret för sådan undersökning.

Ortodonti

Specialistkliniken för ortodonti ansvarar för ortodontibehandling av barn och vuxna som kommer med eller utan remiss samt konsultverksamheten för fyra av länets folktandvårdskliniker. Kliniken bedriver även bettutvecklingskontroller och ortodontisk/käkortopedisk behandling på barn födda med kraniofaciala anomalier i samarbete med Stockholms Kraniofaciala Team.

Pedodonti

Vi tar emot barn och ungdomar med orala sjukdomar som kräver specialistvård. Vi tar också emot barn med allmänsjukdomar och andra funktionsnedsättningar där systemsjukdomen ökar risken för karies, tandutvecklingsstörning eller parodontal sjukdom. Vidare remitteras barn med tandskador vid olycksfall samt tandvårdsrädsla.

Vi kallar alla patienter som remitteras till oss inom 2–6 veckor efter mottagen remiss.

Remittera till kliniken för barn- och ungdomstandvård

Alla vårdgivare är välkomna att remittera barn och ungdomar till vår klinik. Remisser i Libretto: Karolinska Institutet, Spec.klinik Barn och Ungdom 4490.

Tandvård