Skip to main content

Konsistoriet

Konsistoriet är Karolinska Institutets universitetsstyrelse och därmed dess högsta beslutande organ.

Uppgifter

Konsistoriets uppgifter regleras i myndighetsförordningen, högskolelagen och högskoleförordningen. Konsistoriet beslutar bland annat om:

  • Karolinska Institutets övergripande inriktning och organisation
  • Karolinska Institutets årsredovisning, budgetunderlag och viktigare framställningar
  • Intern resursfördelning och uppföljning
  • Åtgärder med anledning av Riksrevisionens och internrevisionens rapporter
  • Antagningsordning
  • Anställningsordning
  • Viktigare föreskrifter och frågor i övrigt som är av principiell vikt

Du som är medarbetare på KI och vill veta mer om de beslut som Konsistoriet fattar kan läsa protokoll från sammanträden.

Internrevisionen

Internrevisionen som är en oberoende och självständig funktion arbetar på Konsistoriets uppdrag som omfattar råd och stöd till styrelse och rektor samt granskning av all verksamhet inom KI.

Mer om internrevisionen

Konsistoriets ledamöter

Av regeringen utsedda ledamöter:

Mikael Odenberg, f. statsrådet, ordförande

Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses, vice ordförande

Liselotte Højgaard, professor

Sofia Heidenberg, verkställande direktör

Marianne Lundius, f. justitierådet

Jonas Milton, senior advisor

Bjørn Stensaker, professor

Göran Stiernstedt, docent

Rektor självskriven ledamot

Ole Petter Ottersen, rektor

Av fakulteten valda lärarrepresentanter

Anna Karlsson, professor

Marie Arsenian-Henriksson, professor

Paul Dickman, professor

Av studentkårerna utsedda studentrepresentant

Leif Karlsson, Medicinska föreningens doktorandsektion (MF)

Max Kynning, Medicinska föreningen (MF)

Malin Ulfves, Odontologiska föreningen (OF)

Adjungerad ledamot

Karin Dahlman-Wright, prorektor

Personalrepresentant - med närvaro- och yttranderätt

Magnus Anå, systemadministratör

Torkel Falkenberg, forskare

Huvudföredragande

Katarina Bjelke, universitetsdirektör

Sekreterare

Ingrid Palmér, Planeringsdirektör

Protokoll

Konsistoriets protokoll från 2010 och framåt.

Handläggare och kontakt

Chefssekreterare

Catrin Främberg

Telefon:08-524 867 76

Enhet:Strategiskt ledningsstöd

E-post: catrin.framberg@ki.se

Länkar