Konsistoriet

This page in English

Konsistoriet är Karolinska Institutets universitetsstyrelse och därmed dess högsta beslutande organ.

Uppgifter

Konsistoriets uppgifter regleras i myndighetsförordningen, högskolelagen och högskoleförordningen. Konsistoriet beslutar bland annat om:

  • Karolinska Institutets övergripande inriktning och organisation
  • Karolinska Institutets årsredovisning, budgetunderlag och viktigare framställningar
  • Intern resursfördelning och uppföljning
  • Åtgärder med anledning av Riksrevisionens och internrevisionens rapporter
  • Antagningsordning
  • Anställningsordning
  • Viktigare föreskrifter och frågor i övrigt som är av principiell vikt

Du som är medarbetare på KI och vill veta mer om de beslut som Konsistoriet fattar kan läsa protokoll från sammanträden.

Internrevisionen

Internrevisionen som är en oberoende och självständig funktion arbetar på Konsistoriets uppdrag som omfattar råd och stöd till styrelse och rektor samt granskning av all verksamhet inom KI.

Mer om internrevisionen

Konsistoriets ledamöter

Av regeringen utsedda ledamöter:

Mikael Odenberg, f. statsrådet, ordförande

Liselotte Højgaard, professor

Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses

Sofia Heidenberg, verkställande direktör

Marianne Lundius, f. justitierådet

Jonas Milton, senior advisor

Bjørn Stensaker, professor

Göran Stiernstedt, docent

Rektor - självskriven ledamot

Ole Petter Ottersen, rektor

Av fakulteten valda lärarrepresentanter

Elias Arnér, professor

Lena von Koch, professor

Anna Karlsson, professor

Av studentkårerna utsedda studentrepresentant

Stephanie Ammerman, Odontologiska föreningen (OF)

Max Kynning, Medicinska föreningen (MF)

Leif Karlsson, Medicinska föreningens doktorandsektion (MF)

Adjungerad ledamot

Karin Dahlman-Wright, prorektor

Personalrepresentant - med närvaro- och yttranderätt

Magnus Anå, systemadministratör

Torkel Falkenberg, forskare

Huvudföredragande

Per Bengtsson, universitetsdirektör

Sekreterare

Claes-Olov Fälth, samordnare

Protokoll

Konsistoriets protokoll från 2010 och framåt.

Kontakt

Handläggare

Claes-Olov Fälth

Telefon: 08-524 865 73
Enhet: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: Claes-Olov.Falth@ki.se

Länkar

LedningOrganisation