Skip to main content

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på Karolinska Institutet (KI). Huvudsakliga ansvarsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering av undervisande och forskande personal, infrastruktur och internationalisering.

Faktultetsnämnden

  • fattar, inom av konsistoriet respektive rektor anvisad ram, övergripande beslut om resursfördelning till institution, centrala stödverksamheter, strategiska satsningar och ramar för de tre kommittéerna, kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning.
  • fattar strategiska beslut om samverkan med hälso- och sjukvården, till exempel Region Stockholm (Stockholms läns landsting), andra myndigheter, näringsliv och internationella aktörer.
  • får uppdra åt institution och grupp av institutioner att medverka i beredning och verkställighet av beslut som fattas av fakultetsnämnden.

Faktultetsnämndens ledamöter