Skip to main content

Grundutbildning vid MMK

Vid institutionen ger vi utbildning på grund och avancerad nivå för läkarstudenter och fysioterapeutstudenter. Vi erbjuder fristående kurser för vårdpersonal samt organiserar kliniska rotationer för utbytesstudenter (LINK). Vi anlitas även för utbildning inom biomedicinarprogrammet och BMA-programmet.

Läkarprogrammet

Klinisk medicin - inriktning kirurgi KS, termin 7

Klinisk genetik, termin 10

Studentvalda kurser inom läkarprogrammet, SVK

Termin 6

Fördjupningskurs i endokrinologi

Termin 7

Global kirurgi

Fördjupningskurs i ryggkirurgi

Hjärt- och kärlkirurgi

Rekonstruktiv plastikkirurgi och brännskador

Termin 11

Genetiska sjukdomar hos foster, barn och vuxna

Klinisk rotation

Klinisk rotation, kirurgi 1

Klinisk medcin - inriktning kirurgi, T7

Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik. Nytt för denna termin är integrering med ämnena primärvård, onkologi och rättsmedicin. Professionell utveckling (PU) tränas under de fyra veckorna på ortoped- respektive kirurg-KUM och vetenskaplig utveckling (VetU) i samband med EBM-uppgifter inom de olika momenten.

Studierektor Gabriella Jansson Palmer

Klinisk amanuens Kristina Stenstedt

Studieadministratör Susanne Forsberg

Klinisk genetik T10

Undervisning vid enheten för klinisk genetik på termin 10 på läkarutbildningen. Kursen klinisk genetik ger en fördjupad kunskap om genetiska mekanismer bakom olika sjukdomar och är en del av kursen Reproduktion och utveckling.

Kursledare Richard Rosenquist Brandell

Fysioterapeutprogrammet

Kursen ger kunskap om vanliga kliniska tillstånd inom etik, kirurgi, invärtesmedicin, ortopedi, neurologi och reumatologi och relaterar till de övergripande lärandemålen för hela fysioterapeutprogrammet.

Kursledare Lars Weidenhielm

Fristående kurser

Övrig undervisning

Lärare från institutionen deltar aktivt i undervisningen av sjuksköterskor och laboratorieassistenter genom personalutbildning vid KI och KS samt genom patientorganisationer.

Regelbundet genomför 5-6 studenter per läsår examensarbete motsvarande 20 poäng vid institutionen. Dessa kommer från KI, Stockholms universitet samt Laborantskolan. Vi tar dessutom emot 2-3 stycken ERASMUS-studenter från andra länder som genomför olika långa praktikperioder.

På Biomedicinprogrammets termin 3 anordnas en vecka varje år en kurs i Medicinsk genetik.

Institutionens medarbetare arrangerar också forskarutbildningskurser för doktorandstuderande och vidareutbildningskurser för läkare och sköterskor.

Information om all grundutbildning vid KI finns på Karolinska Institutets webbplats

Grundutbildningsansvarig

Studieadministratör grundutbildning