Forskarutbildningskurser

Massive Open Online Courses (MOCC) godkänns endast i undantagsfall eftersom de inte har någon vedertagen examinationsform.

Kurser relaterade till kvalitetssäkring av klinisk forskning vid Karolinska Institutet

Om klinisk forskning ingår i din forskarutbildning (du hanterar känsliga personuppgifter), krävs godkänt från kurser i kvalitetssäkring/Good Clinical Practice, helst för halvtid, där nedan listade lärandemål uppnåtts:

 

- Ha kunskap om hur man dokumenterar data så att samtliga moment i en klinisk forskningsprocess kan återskapas på ett tillförlitligt sätt och valida data genereras.

- Förstå innebörden av Helsingforsdeklarationen och Good Clinical Practice så att åtgärder för att skydda forskningspersoners säkerhet vidtas.

- Ha kännedom om nationell, europeisk och internationell lagstiftning, vilka vetenskapliga projekt som kräver ansökan till olika myndigheter och hur detta går till.

- Ha förmåga att avgöra vilka olika ansvar som forskaren, medarbetare och sponsor har i en klinisk prövning.

- Ha förmåga att sammanfatta ett projektförslag och göra en riskanalys.

- Visa färdighet i att använda enklare statistiska metoder för att avgöra ett projekts vetenskapliga validitet.

- Förhålla sig till forskningsprojekt utifrån patientens perspektiv med ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

- Visa förmåga att värdera information från olika källor framförallt databaser på internet.

 

Dessa utgör lärandemålen för kurs nr S1F5589 (Kvalitetssäkring av klinisk forskning, 1,5 hp) och motsvarar även kurs nr K7F5274 (Introduktion i kliniska studier: från ide till arkivering, 1.5 hp) och kurs nr D1F2621 (Klinisk forskning och Good Clinical Practice: protokoll, informerat samtycke och ansökan i enlighet med lagar/regler, 1,5 hp).


Region Stockholms endagskurs i Good Clinical Practice (GCP) i kombination med kurser som ges vid kliniska forskarskolor täcker samtliga lärandemål.

Susanne Forsberg
2024-06-28