Hälsoekonomiska konsekvenser av beslutsstöd inom ambulansverksamhet för akutsjukvård av olika patientgrupper

This page in English

Inom ambulanssjukvård fanns tidigare en tradition att alla patienter transporterades till akutmottagningar oavsett vilket vårdbehov patienten hade. Det innebar även att patienten i normalfallet skjutsades till närmsta akutmottagning utan koordinering av patientens hälsoproblem och sjukhusets utbud och specialisering av vård. Projektet är ett samarbete mellan forskargruppen och Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att utifrån tidigare studier och implementering av modellen för reformering av ambulanssjukvården beräkna de hälsoekonomiska konsekvenserna av beslutsstödet och förändringarna av ambulanstransporter inom Stockholms läns landsting. Studien är explorativ i sin karaktär mot bakgrund av viss osäkerhet att kunna följa patienterna över genom vårdkedjan med registerdata.

Resultat i korthet

Sedan ett antal år har ambulanssjukvården i Stockholms läns landsting reformerats med hjälp av utvecklade beslutsunderstöd som verktyg, vilket innebär att beslut om vart patienten ska köras tas redan i ambulansen. Tidigare studier har visat det akuta omhändertagandet av äldre patienter kan utvecklas. Genom s.k. prehospitala styrningssystem och beslutstöd, kan geriatriska patienter styras mot en mer optimal vård och behandlas utifrån deras medicinska vårdbehov. Det prehospitala styrningssystemet minskar även risken för den äldre patienten att utsättas för vårdlidande.

Fortsatt arbete

Att rätt patient hamnar på rätt plats har förmodligen även positiva ekonomiska konsekvenser, vilket emellertid inte analyserats eller påvisats i tidigare studier. I det fortsatta arbetet är avsikten att kartlägga de ekonomiska konsekvenserna av s.k. prehospitala styrningssystem och beslutstöd. Projektet avrapporteras under år 2017.

Rapporter och publikationer

Randomized controlled trial of a prehospital decision system by emergency medical services to ensure optimal treatment for older adults in Sweden.
Vicente V, Svensson L, Wireklint Sundström B, Sjöstrand F, Castren M
J Am Geriatr Soc 2014 Jul;62(7):1281-7

Elderly patients' participation in emergency medical services when offered an alternative care pathway.
Vicente V, Castren M, Sjöstrand F, Sundström B
Int J Qual Stud Health Well-being 2013 Feb;8():20014

Kontaktperson KI

Professor

Clas Rehnberg

Telefon: 08-524 863 29
Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: Clas.Rehnberg@ki.se

Forskarstuderande

Sofi Varg

Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: Sofi.Varg@ki.se

Kontaktperson AISAB

Veronica Vicente, FoUU chef AISAB
Telefon: 070-484 30 90
Enhet: Ambulanssjukvården I Storstockholm (AISAB)
E-post: Veronica.Vicente@aisab.sll.se

AkutsjukvårdHälsoekonomi