EuroHOPE

EuroHOPE (European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency) är ett EU-finansierat projekt där kvalitet och kostnader för sjukhusvård för hjärtinfarkt, stroke, höftfraktur, mycket för tidigt födda barn och vissa former av bröstcancer jämförs i Finland, Norge, Sverige, Nederländerna, Skottland, Ungern och vissa provinser i Italien.

Projektets syfte

EuroHOPE är ett internationellt projekt med syfte att jämföra kostnader och resultat för ett antal sjukdomar genom att länka datakällor från olika hälso- och sjukvårdssystem. Ett syfte i projektet är även att utveckla metoder och modeller för benchmarking mellan och inom länder.

Resultat i korthet

Inledningsvis i projektet koncentrerades arbetet på att koppla samman patient-, läkemedels- och dödsorsaksregistren i de ingående länderna för sjukdomsgrupperna hjärtinfarkt, stroke, höftfraktur, mycket för tidigt födda barn och vissa former av bröstcancer. Samtidigt har metoder för att definiera vårdkedjor och standardisera för patientsammansättning (”case-mix”) utvecklats. Patienterna har sedan följts upp 30 dagar samt ett år efter utskrivning från sjukhuset på ett enhetligt sätt.

De svenska resultaten när det gäller utfallet i form av överlevnad är övergående goda tillsammans med Norge och vissa regioner i Italien. Resultaten visar emellertid att det finns potential att effektivisera vården. Det föreligger stora skillnader i både kostnader och kvalitet både inom och mellan länder för de olika sjukdomsgrupperna. Däremot finns det inga tydliga resultat som visar att den bästa kvaliteten skulle höra ihop med de högsta kostnaderna. Ett annat resultat är att även ett lands generella hälsostatus påverkar utfallet. Resultaten för Ungern är genomgående sämre än för övriga länder vilket inte förklaras av tillgång till behandling utan snarare av sämre hälsostatus med kortare livslängd bland befolkningen.

Fortsatt arbete

Projektet är avslutat, men fortsätter delvis inom ramarna för projektet BRIDGE (BRidging Information and Data Generation for Evidence-based Health policy and research) Health.

Rapporter och publikationer

International hospital productivity comparison: experiences from the Nordic countries.
Medin E, Häkkinen U, Linna M, Anthun KS, Kittelsen SA, Rehnberg C, et al
Health Policy 2013 Sep;112(1-2):80-7

Health care performance comparison using a disease-based approach: the EuroHOPE project.
Häkkinen U, Iversen T, Peltola M, Seppälä T, Malmivaara A, Belicza E, et al
Health Policy 2013 Sep;112(1-2):100-9

Comparing ischaemic stroke in six European countries. The EuroHOPE register study.
Malmivaara A, Meretoja A, Peltola M, Numerato D, Heijink R, Engelfriet P, et al
Eur. J. Neurol. 2015 Feb;22(2):284-91, e25-6

Mortality and Length of Stay of Very Low Birth Weight and Very Preterm Infants: A EuroHOPE Study.
Numerato D, Fattore G, Tediosi F, Zanini R, Peltola M, Banks H, et al
PLoS ONE 2015 ;10(6):e0131685

Towards Explaining International Differences in Health Care Performance: Results of the EuroHOPE Project.
Häkkinen U, Iversen T, Peltola M, Rehnberg C, Seppälä TT,
Health Econ 2015 Dec;24 Suppl 2():1-4

Costs and Quality at the Hospital Level in the Nordic Countries.
Kittelsen SA, Anthun KS, Goude F, Huitfeldt IM, Häkkinen U, Kruse M, et al
Health Econ 2015 Dec;24 Suppl 2():140-63

European Regional Differences in All-Cause Mortality and Length of Stay for Patients with Hip Fracture.
Medin E, Goude F, Melberg HO, Tediosi F, Belicza E, Peltola M, et al
Health Econ 2015 Dec;24 Suppl 2():53-64

Outcome, Use of Resources and Their Relationship in the Treatment of AMI, Stroke and Hip Fracture at European Hospitals.
Häkkinen U, Rosenqvist G, Iversen T, Rehnberg C, Seppälä TT,
Health Econ 2015 Dec;24 Suppl 2():116-39

A Window on Geographic Variation in Health Care: Insights from EuroHOPE.
Heijink R, Engelfriet P, Rehnberg C, Kittelsen SA, Häkkinen U,
Health Econ 2015 Dec;24 Suppl 2():164-77

Variations and Determinants of Mortality and Length of Stay of Very Low Birth Weight and Very Low for Gestational Age Infants in Seven European Countries.
Fatttore G, Numerato D, Peltola M, Banks H, Graziani R, Heijink R, et al
Health Econ 2015 Dec;24 Suppl 2():65-87

Parameter Heterogeneity In Breast Cancer Cost Regressions - Evidence From Five European Countries.
Smith J, Banks H, Campbell H, Douglas A, Fletcher E, McCallum A, et al
Health Econ 2015 Dec;24 Suppl 2():23-37

Kontaktperson

Profile image

Clas Rehnberg

Professor
CR
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-03-29