Nordic Hospital Comparison Study Group

Detta nordiska nätverk (NHCSG) har främst samverkat kring mätning och analys av akutsjukhusens kostnader, prestationer, produktivitet och kvalitet. I samarbetet ingår Frisch Center i Oslo, Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors, Syddansk universitet i Odense samt Karolinska Institutet.

Ett flertal studier har genomförts av sjukvårdsverksamheten i fyra av de nordiska länderna; Danmark, Norge, Finland och Sverige vars sjukvårdsorganisation samt klassifikation av vårdprestationsdata har flera likheter och ger goda förutsättningar till jämförbarhet.

Projektets syfte

Projektets syfte är att jämföra kostnader, produktivitet och kvalitet mellan akutsjukhusen i Norden. Ett syfte är även att standardisera jämförelserna och undersöka möjligheterna att använda registerdata för benchmarking mellan sjukhus.

Resultat i korthet

Analyserna omfattar samtliga sjukhus och regioner i de fyra nordiska länderna och visar på ett stabilt mönster där de svenska akutsjukhusen uppvisar lägst produktivitet. Studierna är unika såtillvida att till skillnad från tidigare studier av sjukhusproduktiviteten där prestationer som vårdtillfällen, vårddagar och besök använts, baseras dessa studier på data över vårdtillfällen grupperade efter jämförbara diagnosgrupper enligt det s.k. DRG-systemet. Det nordiska systemet med Nord-DRG ger möjligheter till mer rättvisa jämförelser av prestationer mellan sjukhusen.

Resultaten visar att det existerar stora variationer såväl inom som mellan de nordiska länderna. Resultaten är dock tydliga när det gäller rangordningen av mellan länderna. De finska sjukhusen uppvisar i samtliga analyser högst produktivitet, därefter följer Danmark och Norge, medan den svenska sjukhusvården hamnar längst ned. Resultaten gäller för såväl samtliga akutsjukhus som för en separat analys av universitetssjukhus. De svenska universitetssjukhusen förbättrar sin produktivitet något om prestationer inom utbildning och forskning inkluderas i analysen. Men även för universitetssjukhusen ligger Sverige i botten om endast behandlingar av patienter inkluderas i analysen.

Från DN Debatt 7 juli, 2015 - Svenska akutsjukhus har lägst produktivitet i Norden.

Fortsatt arbete

Avsikten är att fortsätta samarbetet mellan de nordiska forskargrupperna för att utveckla och förbättra jämförelserna.

Rapporter och publikationer

Maintaining fiscal sustainability in the Nordic countries.
Rehnberg C, Luoma K, Magnussen J.
In: Magnussen J, Vrangbaek K, Saltman R.
Nordic Health Care Systems: Recent reform and Current Policy Changes, Open University press/McGraw Hill, London, 2009.

Measuring cost efficiency in the Nordic hospitals--a cross-sectional comparison of public hospitals in 2002.
Linna M, Häkkinen U, Peltola M, Magnussen J, Anthun KS, Kittelsen S, Roed A, Olsen K, Medin E, Rehnberg C
Health Care Manag Sci 2010 Dec;13(4):346-57

Cost efficiency of university hospitals in the Nordic countries: a cross-country analysis.
Medin E, Anthun KS, Häkkinen U, Kittelsen SA, Linna M, Magnussen J, Olsen K, Rehnberg C
Eur J Health Econ 2011 Dec;12(6):509-19

Productivity differences in Nordic hospitals: Can we learn from Finland?
Rehnberg C & Häkkinen U.
Nordic Economic Policy review, No.2, 2012.

Cross-country comparisons of health-care costs: the case of cancer treatment in the Nordic countries.
Kalseth J, Halvorsen T, Kalseth B, Sarheim Anthun K, Peltola M, Kautiainen K, Häkkinen U, Medin E, Lundgren J, Rehnberg C, Másdóttir BB, Heimisdottir M, Bjarnadóttir HH, Køtlum JE, Kilsmark J, Halsteinli V
Health Policy 2014 Apr;115(2-3):172-9

Decomposing the productivity differences between hospitals in the Nordic countries.
Kittelsen SA, Winsnes BA, Anthun KS, Goude, F, Hope Ø, Häkkinen U, Kalseth B, Kilsmark J, Medin E, Rehnberg C & Rättö H.
Journal of Productivity Analysis 2015
. Vol. 43(3), s 281- 293 .

Kontaktperson

 

Profile image

Clas Rehnberg

Professor
Profile image

Fanny Goude

Anknuten till Forskning
CR
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-03-29