Forskning vid HIC

På Centrum för hälsoinformatik (HIC) fokuserar vi på klinisk informatik med fokusområdena patientcentrerade informationssystem, beslutsstöd och beslutsfattande. Projekten nedan ligger i bokstavsordning.

EHR4SA

Electronic Health Records (elektroniska patientjournaler) for South Africa (EHR4SA) är ett treårigt forskningsprojekt som finansieras av FORTE och South African Medical Research Council (SAMRC) och slutar hösten 2020.

Anledningen till projektet är att Sydafrika går mot en nationell sjukförsäkringsstrategi NHI (National Health Insurance strategy) som kommer att förbättra tillgång till och kvalitet på hälsovård för alla medborgare. NHI kommer dock att behöva att patientdata är tillgänglig för alla vårdgivare eftersom patienter ska komma att få tillgång till både privata och offentliga hälsovårdstjänster.

För närvarande finns det ingen elektronisk metod för att hålla reda på patientjournaler i den offentliga sektorn, även övervakning och utvärdering av primärvårdstjänster görs manuellt. Vidare identifierar e-hälsostrategin de viktigaste utmaningarna som begränsad kapacitet eller möjlighet inom den primära sjukvårdssektorn att implementera en nationell e-hälsostrategi; olika nivåer av e-hälsomognad mellan och inom provinser och ett stort antal system mellan vilka det är liten, eller ingen, interoperabilitet och kommunikation.

Sverige har haft en e-hälsostrategi sedan 2005 och ligger i framkant när det gäller design och utveckling av e-hälsa, både för vårdpersonal och för patienter. I Sverige använder de flesta vårdcentraler och sjukhus elektroniska hälsoregister, 98% av alla recept är elektroniska och patienter har tillgång till sina medicinska uppgifter genom en patienttillgänglig elektronisk journal. Detta betyder dock inte att all vårdpersonal och patienter är helt nöjda med systemet och interoperabilitet är fortfarande en utmaning.

Syftet med detta forskningsprojekt är att utvärdera hur implementeringen av e-hälsostrategin kan stödas genom elektroniska journaler och att utforska den infrastruktur och de krav som krävs för att lyckas med EHR-system.

Projektledare

Sabine Koch

Samarbetspartners

Liezel Cilliers, University of Fort Hare, South Africa 
Graham Wright, Rhodes University, South Africa
Stephen Flowerday, Rhodes University, South Africa

Health Innovation Platform

Health Innovation Platform (HIP) är ett treårigt forskningsprojekt som finansieras av VINNOVA och slutar hösten 2020.

Målet med projektet är att slutföra utvecklingen av Healthcare Innovation Platform (HIP.se) - ett ramverk som ger verktyg och ramar för dem som utvecklar nya e-hälsotjänster och hämtar information från landstingets medicinska journalsystem.

Varför? Eftersom utveckling av nya sjukvårdssystem har varit förbehållet några få stora aktörer som har haft råd! HIP.se levererar tiotusentals timmar arbete som varje enskild utvecklare annars skulle behöva utföra själva. HIP ger både stora och små aktörer tillgång till kvalitetssäkrad och certifierad kod. Därmed kan de snabbt utveckla nya lösningar till en bråkdel av vad det annars skulle kostat.

Både medborgare och vårdgivare drar nytta av detta och dessutom är både konceptet och de nya tjänsterna nya exportmöjligheter. Men HIP.se är inte förpackat på ett sådant sätt att utvecklare kan använda det utan stöd från HIP:s utvecklingsteam. Projektet kommer att utveckla plattformen så att den kan användas utan stöd och lanseras både nationellt och internationellt. Först då får alla full nytta av ett unikt utvecklingskoncept.

Förutom att utveckla och testa HIP-plattformen och relaterade tjänster inkluderar projektleveranserna HIP Forum - en plats för möte, lärande och kommunikation för att fördjupa förståelsen för konceptet. Men bara att leverera en portal och forum räcker inte. Projektet kommer därför att producera innehåll i form av nya e-tjänster och kommer också att följas upp via modeller och piloter för att verifiera både användbarhet och hur konceptet påverkar utvecklingstid och kostnader.

Projektledare

Nina Sellberg

CUREX

Projektet handlar om säkerhetslösningar för datahantering inom vårdtillämpningar och är ett EU projekt (H2020) som beskrivs mer på de engelska sidorna. 

Projektkoordinator

University of Piraeus, Systems Security Laboratory, Department of Digital Systems

Samarbetspartners från Karolinska Institutet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kontaktpersoner vid HIC

Sabine Koch

Sokratis Nifakos

Stefano Bonacina

Nordic eHealth Research Network

NeRN är ett forskarnätverk kopplat till Nordiska Ministerrådets eHälsogrupp och arbetar med framtagning av modeller och indikatorer för jämförelse av eHälsoimplementeringar i de Nordiska länder. Detta projekt är mer utförligt beskrivet på de engelska sidorna.

Gruppen har sedan 2012 publicerat ett antal artiklar och rapporter. Nedan listas de fyra huvudsakliga rapporterna.

Nordic eHealth indicators: organisation of research, first results and the plan for the future.
Hyppönen H, Faxvaag A, Gilstad H, Hardardottir GA, Jerlvall L, Kangas M, Koch S, Nøhr C, Pehrsson T, Reponen J, Walldius Å, Vimarlund V
Tema Nord 2013:522

Nordic eHealth Benchmarking - Status 2014. 
Hyppönen H, Kangas M, Reponen J, Nøhr C, Villumsen S, Koch S, Hardardottir GA, Gilstad H, Jerlvall L, Pehrsson T, Faxvaag A, Andreassen H, Brattheim B, Vimarlund V, Kaipio J
Norden, TemaNord 2015:539, Nordic Council of Ministers,Stockholm, Denmark. http://dx.doi.org/10.6027/TN2018-539

Nordic eHealth Benchmarking - From piloting towards established practice
Hyppönen H, Koch S, Faxvaag A, Gilstad H, Nøhr C, Hardardottir GA, Andreassen H, Bertelsen P, Kangas M, Reponen J, Villumsen S, Vimarlund V
Tema Nord 2017:528, Nordic Council of Ministers, http://dx.doi.org/10.6027/TN2017-528

Nordic eHealth Benchmarking – Towards evidence informed policies.
Nøhr C, Faxvaag A, Tsai CH, Audur Hardardottir G, Hyppönen H, Andreassen HK, Gilstad H, Jónsson H, Reponen J, Kaipio J, Voigt Øvlisen M, Kangas M, Bertelsen P, Koch S, Villumsen S, Schmidt T, Vehko T, Vimarlund V 
Tema Nord 2020:505

New SkyCare

Projektet handlar om hemmonitorering av patienter med svår hjärtsvikt och/eller diabetes och är ett EU EITHealth projekt (H2020) som beskrivs mer på de engelska sidorna.

Projektkoordinator

Zilveren Kruis Achmea, The Netherlands

Kontakt vid HIC

Sabine Koch

TERMINET

Projektet handlar om att sätta upp nästa generationens Internet of Things (IoT) plattform under användning av bl a Augmented och Virtual Reality (AR/VR). Projektet är ett EU projekt (H2020) och beskrivs mer på de engelska sidorna.

Projektkoordinator

University of Western Macedonia, Greece

Kontaktpersoner vid HIC

Sabine Koch

Sokratis Nifakos

Natalia Stathakarou

X-eHealth

Projektet handlar om ett interoperabilitetsramverk för eHälsoimplementeringar och är en Collaborative and Supporting Action (CSA) under EU-H2020. Projektet beskrivs mer på de engelska sidorna.

Projektkoordinator

Ministry of Health, Portugal

Kontaktpersoner vid HIC

Sabine Koch

Stefano Bonacina

Se även de forskningsprojekt som görs inom MINT-teamet.