Swelifes vägledning för hälsodata – best practice vid införande

Den långsiktiga nyttan av en hälsodatavägledning är att hälsodataprojekt framgent ges bättre förutsättningar att fungera, implementeras och därmed bidra till bättre hälsa för individen/patienten.

Vinnova, Swelife och Vetenskapsrådet finansierar en rad innovationsprojekt som allmänt sett har behov av vägledning om hur hälsodata kan hanteras för att dra nytta av befintliga tekniska lösningar, följa berörda författningar och tillgängliga standarder. Avsaknad av stöd riskerar leda till bristande interoperabilitet (semantisk, teknisk, organisatorisk och juridisk) mellan projekten och det befintliga ekosystemet av hälsodata. Hälsodatats innehåll och användning riskerar att brista så att hälsodatats tänkta nytta inte kan tillföras projekten. Projekten riskerar istället att stanna av, missa sina förväntade resultat eller helt enkelt att inte uppnå sin fulla potential.

Detta projekt syftar till att, i första hand baserat på arbete tillsammans med 1-3 av Swelifes projekt, utveckla en konkret vägledning för hälsodata och utifrån denna vägledning stödja dessa projekt.

Huvudsakliga leveranser i projektet: 

  1. En första version av en skriftlig vägledning för hantering av hälsodata (”hälsodatavägledning”) som stödjer innovation, inklusive:
    1. beskrivningar av ekosystemet av befintliga tekniska lösningar
    2. pågående arbete med juridik, teknik och standarder som stödjer innovation
    3. beskrivning av befintliga stödfunktioner för projekten.

Vägledningen baseras på och verifieras av den praktiska vägledningen till 1-3 Swelife-projekt.

  1. Kompletterande underlag för att lyfta särskilda lagstiftningsbehov, både utifrån nuläget och avseende det tänkta författningsarbetet på den europeiska nivån.

Fortlöpande uppdateringar av hälsodatavägledningen inklusive beskrivningen av ekosystemet av hälsodata planeras under både den initiala fasen och sedan fortsatta förloppet av projektets gång.

Projektledare och kontaktperson vid HIC

Rikard Lövström

Projekttid

20221031-20221231

Innehållsgranskare:
2024-01-02