Skip to main content

Aktuella forskningsprojekt vid Centrum för hälsoinformatik (HIC)

På Centrum för hälsoinformatik (HIC) fokuserar vi på klinisk informatik med fokusområdena patientcentrerade informationssystem, beslutsstöd och beslutsfattande. Projekten nedan ligger i bokstavsordning.

EHR4SA

Projektledare

Sabine Koch

Samarbetspartners

Liezel Cilliers, University of Fort Hare, South Africa 
Graham Wright, Rhodes University, South Africa
Stephen Flowerday, Rhodes University, South Africa

Health Innovation Platform

Projektledare

Nina Sellberg

CUREX

Projektkoordinator

University of Piraeus, Systems Security Laboratory, Department of Digital Systems

Samarbetspartners från Karolinska Institutet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kontaktpersioner vid HIC

Sabine Koch

Sokratis Nifakos

Stefano Bonacina

Nordic eHealth Research Network

Gruppen har sedan 2012 publicerat ett antal artiklar och rapporter. Nedan listas de tre huvudsakliga rapporterna.

Nordic eHealth indicators: organisation of research, first results and plan for the future.
Hyppönen H, Faxvaag A, Gilstad H, Hardardottir GA, Jerlvall L, Kangas M, Koch S, Nøhr C, Pehrsson T, Reponen J, Walldius Å, Vimarlund V
Stud Health Technol Inform 2013 ;192():273-7

Nordic eHealth Benchmarking - Status 2014. TemaNord 2015:539, Nordic Council of Ministers, Stockholm, Denmark.
Hyppönen H, Kangas M, Reponen J, Nøhr C, Villumsen S, Koch S, Hardardottir GA, Gilstad H, Jerlvall L, Pehrsson T, Faxvaag A, Andreassen H, Brattheim B, Vimarlund V, Kaipio J
Norden, http://dx.doi.org/10.6027/TN2018-539

Nordic eHealth Benchmarking - From piloting towards established practice
Hyppönen H, Koch S, Faxvaag A, Gilstad H, Nøhr C, Hardardottir GA, Andreassen H, Bertelsen P, Kangas M, Reponen J, Villumsen S, Vimarlund V
Nordic Council of Ministers, http://dx.doi.org/10.6027/TN2017-528

New SkyCare

Projektkoordinator

Zilveren Kruis Achmea, The Netherlands

Kontakt vid HIC

Sabine Koch

Spetspatienter

Spetspatienters syfte är fler patienter som vet, kan och vill mer samt en vård som kan möta deras behov.

Detta Vinnova-baserade projekt gick inom UDI steg 1 vid namn 'Kronisk kunskap', men går nu vidare och skapar ett diagnosoberoende kompetenscenter för spetspatienter. En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera 'må-bra-tiden'. Vi tror att fler kan bli spetspatienter med hjälp av egenvårdsutbildning och tillgång till bra verktyg och detta ska kompetenscentret bidra med. Kompetenscentret ska även ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan.

Konstellationen av parterna inom projektet består av representanter från patientorganisationer, akademin, offentlig sektor, privata vårdgivare och företag. Här finns en bred kompetens med tydligt fokus på projektets kärnfråga; att stödja patienters egenvård och patientmedverkan. Vår lösning ska förbättra vårdens förutsättningar att möta aktiva patienters (och närståendes) kompetens och förväntningar på delaktighet i egenvård och vårdens förbättringsarbete. Patienter som har större möjligheter att ta ökat ansvar för sin egen hälsa kommer leda till att vården avlastas och resurserna kan användas till de som behöver mer hjälp istället. Potentialen är stor, både för besparingar i vårdkostnader, nya sätt att bedriva vård samt nya affärsmöjligheter.

Kontaktperson

Sara Riggare

PACESS

Patient-centrerad utvärdering av patienters tillgång till journal via nätet (PACESS) är ett 3-årigt forskningsprojekt finansierat av FORTE med start 2017. I Sverige finns unika möjligheter att utforska hur e-hälsa kan påverka och förändra vården. Här utforskas hur patienters tillgång till sin journal via nätet påverkar både vård och egenvård, och hur e-hälsa kan användas för att ge patienter verktyg för att bli mer aktiva deltagare i sin vård och i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Patienters tillgång till sin journal via nätet anses numer ofta som ett viktigt verktyg för patienters delaktighet, dock vill vi utforska om och hur dessa e-tjänster påverkar vården.

För att öka nyttan av e-hälsa krävs en fördjupad förståelse för hur införandet av e-hälsotjänster påverkar roller, relationer och organisatoriska strukturer på mikro-, meso- och makronivåer i vården. Vi behöver förstå hur framtida patienters krav på kommunikation och e-tjänster påverkar olika roller i vården samt framtidens hälso- och sjukvård. Därför är det övergripande syftet att utforska hur tillgång till information och nya e-hälsolösningar påverkar patienter och vården.

2 arbetspaket är planerade:

Utvärdering av de journaltjänster för patienter som redan implementerats i svensk hälso- och sjukvård.
Deltagande design av innovativa tjänster som möjliggör patienters aktiva deltagande och insyn i vården.

Genom hela projektet kommer vi arbeta fram en teoretisk grund för att förstå och förklara hur implementering av e-hälsotjänster påverkar vård och patienter på olika nivåer. Vidare kommer patientcentrerade kvalitetsindikatorer att skapas för att underlätta en unison värdering av införandeprocesser och e-hälsotjänster som Journalen.

Projektledare

Maria Hägglund, Karolinska Institutet

Medverkande forskare

Isabella Scandurra, Örebro universitet