Utveckling av ICF Core Sets för ADHD och AST

I det här projektet utvecklas användarvänliga kortversioner av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), så kallade "ICF Core Sets" för ADHD och AST. Syftet är att underlätta och standardisera bedömning av funktionstillstånd och funktionsnedsättning och hälsa vid dessa diagnoser.

ICF
ICF Core Sets Phases

 

ICF är en klassifikation av funktionsförmåga, funktionsnedsättning och hälsa

 

Adaptiv förmåga och grad av funktionsnedsättning anses vara vitala komponenter i vetenskapliga studier av hälsa och livskvalitet hos personer med ADHD (uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning) och autismspektrumtillstånd (AST). För att underlätta bedömning och beskrivning av dessa begrepp har Världshälsoorganisationen utvecklat en omfattande, internationellt accepterad begreppsram för att beskriva funktionshinder och hälsa; International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

ICF beskriver funktioner inom fem olika områden

ICF består av över 1400 kategorier som beskriver aspekter av funktion inom följande fem områden:

  1. Kroppsfunktioner dvs kroppssystemens fysiologiska funktioner inklusive psykologiska funktioner.
  2. Kroppsstrukturer dvs anatomiska delar av kroppen såsom organ, lemmar och deras komponenter.
  3. Aktivitet dvs en persons utförande av en uppgift eller handling.
  4. Delaktighet dvs en persons engagemang i en livssituation.
  5. Omgivningsfaktorer vilket utgörs av den omgivning personen lever och verkar i, både fysiskt, socialt och attidydmässigt

Utifrån den mycket omfattande begreppsramen som ICF utgör, kan mer användarvänliga kortversioner utvecklas för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder för specifika diagnoser eller tillstånd. I det här projektet utvecklas sådana kortversioner, så kallade "ICF Core Sets" för att underlätta och standardisera klassificeringen av funktionstillstånd i ADHD och AST.

Barn- och ungdomsversionen ICF-CY

Barn och ungdomsversionen av ICF kallas ICF-CY och bygger på ICF. Den är särskilt designad för att kunna beskriva barns och ungdomars utveckling. Den omfattar alla olika ICF kategorier, samt särskilda kategorier relevanta för barn alternativt utökade beskrivningar. För att täcka in effekterna av ADHD/AST på individer under hela livet, används ICF-CY i utvecklingen av ICF Core Sets för ADHD/AST.

ICF Core Sets utvecklas i en standardiserad process

ICF Core Sets är standardurval av de ICF(-CY) kategorier som fångar de aspekter av funktion som kommer mest sannolikt att påverkas av särskilda hälsotillstånd. ICF Core Sets utvecklas enligt ett standardiserat, vetenskapligt strukturerat förfarande, som beskrivs av WHO och ICF Research Branch in cooperation with the WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications in Germany och som består av tre faser.

Förberedande fas (preparatory phase) består av fyra vetenskapliga studier, som var och en samlar in information om funktion i ADHD/AST ur ett annat perspektiv:

  1. Systematisk litteraturgenomgång för att fånga “forskningsperspektivet” genom att identifiera mått och utfall som används vid forskning inom ADHD/AST.
  2. Expertundersökning för att fånga “opinionsbildares perspektiv” genom att få fram experternas åsikt om vilka begrepp är mest relevanta avseende funktion hos personer med ADHD/AST.
  3. Fokusgruppsstudie för att fånga “klientperspektivet och andra perspektiv” genom att undersöka vilka aspekter av funktionstillstånd och funktionshinder anses relevanta för ADHD/AST av klienter och deras anhöriga. Läs mer om studien här.
  4. Klinisk tvärsnittstudie för att fånga det “kliniska perspektivet” genom att samla klinikernas beskrivningar av funktionstillstånd och funktionshinder i sina klienter med ADHD/AST.

 

Fas I (Phase I) består av en ICF Core Sets konsensuskonferens, som är planerad till 2016. Under konsensuskonferensen kommer resultater från förberedande studier presenteras för en grupp internationella experter inom området ADHD/AST. Dessa experter kommer att följa en formell beslutsprocess för att bestämma vilka ICF kategorier ska inkluderas i Core Sets, och resultatet blir första versionen av ICF Core Sets för ADHD/AST.

Fas II (Phase II) består av att validera ICF Core Sets för ADHD/AST och studera deras genomförbarhet i en internationell, multicenter, tvärsnittsstudie med individer med diagnosen ADHD/AST.

ICF och funktion textad

ICF Core Sets textad

ICF Core Sets plattformen textad

ICF och funktion

ICF Core sets

ICF Coresets plattformen

Samarbetspartners

För utvecklingen av ICF Core Sets för ADHD/AST, samarbetar KIND med WHO, ICF Research Branch in cooperation with the WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications in Germany, European Network of Hyperkinetic Disorders (EUNETHYDIS) för Core Sets för ADHD, och International Society for Autism Research (INSAR) för Core Sets för AST.

Publikationer

 

A comprehensive scoping review of ability and disability in ADHD using the International Classification of Functioning, Disability and Health-Children and Youth Version (ICF-CY).
de Schipper E, Lundequist A, Wilteus A, Coghill D, de Vries P, Granlund M, et al
Eur Child Adolesc Psychiatry 2015 Aug;24(8):859-72

 

 

Towards an ICF core set for ADHD: a worldwide expert survey on ability and disability.
de Schipper E, Mahdi S, Coghill D, de Vries P, Gau S, Granlund M, et al
Eur Child Adolesc Psychiatry 2015 Dec;24(12):1509-21

 

 

Ability and Disability in Autism Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review Employing the International Classification of Functioning, Disability and Health-Children and Youth Version.
de Schipper E, Lundequist A, Coghill D, de Vries P, Granlund M, Holtmann M, et al
Autism Res 2015 Dec;8(6):782-94

 

 

Development of ICF Core Sets to standardize assessment of functioning and impairment in ADHD: the path ahead.
Bölte S, de Schipper E, Holtmann M, Karande S, de Vries P, Selb M, et al
Eur Child Adolesc Psychiatry 2014 Dec;23(12):1139-48

 

 

Classification of functioning and impairment: the development of ICF core sets for autism spectrum disorder.
Bölte S, de Schipper E, Robison J, Wong V, Selb M, Singhal N, et al
Autism Res 2014 Feb;7(1):167-72

 

Kontakt

Elina Wessman

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa