Skip to main content

Medicin vid KI DS

Inom området medicin på KI DS bedrivs forskning inom metabolism och stroke.

Metabolisk forskning

Mikrovaskulär forskning

Projektet syftar till att studera mikrovaskulär dysfunktion hos personer med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, med och utan samtidigt förekommande diabetessjukdom.

Forskare: ST läkare Sara Tehrani

Hemostatisk dysfunktion vid utveckling av diabetiska senkomplikationer

Projektet syftar till att klarlägga huruvida den kärlskyddande effekten av acetylsalicylsyra är nedsatt hos patienter med diabetes. Man undersöker också vilka faktorer hos dessa patienter som kan tänkas modifiera effekten av acetylsalicylsyra på hemostatiska funktioner.

Forskare: ST läkare Sara Tehrani

EFFECTS

KI DS är värdinstitution för det VR-finansierade projektet EFFECTS. Studien är en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie som undersöker om behandling med en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel placebo om dagen i 6 månader efter akut stroke kan förbättra patientens funktionsförmåga. Behandlingen påbörjas inom 2-15 dager efter akut stroke och pågår under 6 månader. Patienten kommer att följas upp 12 månader efter strokeinsjuknandet.

EFFECTS är en förkortning av namnet på studien. Det står för Efficacy oF Fluoxetine – a randomisEd Controlled Trial in Stroke. På svenska heter studien Fastställande av effekt och säkerhet av fluoxetinbehandling vid stroke – en randomiserad placebo-kontrollerad studie av 1500 patienter.
EFFECTS kommer att bli den största randomiserande kontrollerande studien inom stroke i Sverige genom tiden.

Läs mer om Effects på vår externa sida!

Strokeforskning

Forskningen inom detta område handlar om

  • Afasi vid stroke

  • Strokesubtyper i relation till hemostasmekanismer och nedsatt glukostolerans

  • Strokerehabilitering

  • Kliniska prövningar

Forskare:

Anknuten

Ann Charlotte Laska

Telefon: 08-123 564 09
E-post: Ann.Laska@ki.se
  • Dysfagi vid stroke

Forskare: Prof Per Wester

Omvårdnadsforskning - Stroke

Studien syftar till att undersöka hur fysiska respektive kognitiva handikapp efter en stroke påverkar närståendes hälsa och upplevelse av börda.

Forskare: Sjuksköterska Åsa Franzén Dahlin