Skip to main content

Klinisk obstetrik

Gruppens ändamål är att samordna forskning inom klinisk obstetrik samt att utnyttja varandras kompetenser för att optimera denna forskning.

Forskargruppsledare

Medlemmar i gruppen och deras intressen:

Lovisa Brehmer, med. dr, ST-läkare:

Jag disputerade på en epidemiologisk avhandling om effekter av rökning under graviditet, fostertillväxt och social status påverkan på hypertoni. Jag har därefter gjort en studie om sambandet mellan kvinnors ålder och inneliggande sjukhusvård och sjukskrivning i samband med den första förlossningen. Mitt fortsatta forskningsintresse är bland annat levnadsvanors påverkan på graviditetsutfall.

Malin Holzmann, med. dr, överläkare:

Min forskning handlar om fosterövervakning via elektronisk monitorering av fosterhjärtfrekvens (CTG) under graviditet och förlossningsprocess. Jag undersöker relationen mellan olika typer av förändringar i fosterhjärtfrekvensen och syrebristutveckling hos fostret. Jag samarbetar med forskare vid KTH Teknik och Hälsa kring ett projekt om datoriserade algoritmer och tolkning av fostrets hjärtfrekvensförändringar under förlossning och handleder doktorand inom projektet. Jag planerar ett projekt med utvecklande av en inlärningsmodul för CTG-tolkning baserad på mönsterigenkänning (perceptive adaptive learning).

Ingela Hulthén-Varli, med.dr, överläkare:

Jag disputerade med en avhandling om intrauterin fosterdöd. För närvarande är jag bihandledare i ett avhandlingsarbete om fosterövervakning. Jag är även intresserad av för tidig (preterm) förlossning.

Lennart Nordström, senior professor, överläkare:

Mitt huvudsakliga forskningsområde är syrebrist under förlossning och hur negativa effekter av detta kan förebyggas. Inom detta studerar jag mjölksyraproduktionen hos fostret och arbetar inom vår forskargrupp, i samarbete med KTH, Teknik och Hälsa, med datoriserad tolkning av fosterhjärtfrekvens (CTG) samt utvärdering av nya parametrar kalkylerade med datorhjälp för identifiering av begynnande syrebrist. Jag deltar även i samarbeten om postpartumblödning, SSRI-användning under graviditet samt värksvaghet.

Sissel Saltvedt, med. dr, överläkare:

För närvarande deltar jag i ett nordiskt forskningssamarbete kring mödradödlighet. Jag är bihandledare till doktorander inom områdena kejsarsnitt (epidemiologiskt forskning), födsel i badkar (prospektiv studie av maternellt och neonatalt utfall, kvalitativ undersökning av upplevelse) samt sambandet mellan astma och graviditetsutfall (epidemiologiska och kliniska studier). Jag har också påbörjat forskning inom området preterm förlossning där vi gör en retrospektiv kartläggning av alla fall vid kliniken inom en 5-årsperiod.

Ylva Vladic-Stjernholm, docent, överläkare:

Jag disputerade inom området Gynekologisk Reproduktionsendokrinologi med fokus på steroidreceptorsvar, thioredoxin, IGF-I, och peptiderga signalmolekylsvar vid utmognad av cervix uteri under sen graviditet och förlossning. Aktuella forskningsprojekt fokuserar på induktion av förlossning, åtgärder för att undvika ”onödiga” kejsarsnitt, behandling med progesteron vid hotande prematurbörd och utfall vid peripartal hysterektomi pga placenta accreta. Jag har fungerat som projekthandledare vid ett flertal tillfällen vid Läkarprogrammet, Karolinska Institutet.

Stina Wretler, med. dr, ST-läkare:

Jag disputerat våren 2017 med avhandlingen "New approaches on fetal and maternal intrapartum monitoring". Mitt fortsatta forskningsintresse ligger inom klinisk obstetrisk forskning och undervisning.

Jag arbetar i nuläget med att starta upp egen klinisk forskning kring monitorering av mor och foster under förlossning och undersöker bl.a. om det finns några könsskillnader i svaret på syrebrist under förlossningen.