Klinisk obstetrik

Enhetens ändamål är att samordna forskning inom klinisk obstetrik samt att utnyttja varandras kompetenser för att optimera denna forskning.

Enhetsledare

Profile image

Malin Holzmann

Anknuten Till Forskning;Adjungerad Adjunkt

Kort presentation av forskargruppens projekt och inriktiningar

Gruppens övergripande ändamål är att genom klinisk forskning förbättra diagnostik, monitoreringsmetoder och behandlingar/interventioner inom graviditets- och förlossningsvården för att därigenom förbättra hälsa och livskvalitet hos gravida och födande kvinnor och deras barn. Inom gruppen vill vi samarbeta och dra nytta av varandras kompetenser för att optimera våra olika forskningsinriktningar.

Aktuella forskningsprojekt

För tidig vattenavgång och risk för livmoderinflammation och blodförgiftning i nyföddhetstiden

Vi undersöker om datoriserad fosterhjärtfrekvensanalys (cCTG) kan tillföra relevant information vid för tidig vattenavgång utan värkar i prematuritetsperioden (PPROM).

I graviditeter med PPROM mellan graviditetsvecka (v)24+0 och 33+6 kontrolleras sambandet mellan korttidsvariabilitet i cCTG och livmoderinflammation samt komplikationer i nyföddhetstid.

Nuvarande övervakningsmetoder vid PPROM medför risk för både under- och överdiagnostik. Underdiagnostik kan leda allvarlig eller livshotande infektion för såväl barnet som kvinnan. Överdiagnostik kan leda till iatrogen för tidig födsel och onödigt kejsarsnitt.

Projektets syfte är att förbättra diagnostik och beslutsfattande vid frågeställning om tillstötande infektion vid PPROM. Doktorand i projektet är Tinna Birgisdóttir

Datoriserad CTG-tolkning – utmaningar och möjligheter för fosterövervakning under förlossning

Idag analyseras fosterhjärtfrekvens framförallt visuellt, med otillfredsställande reproducerbarhet och objektivitet. Vi undersöker om datoriserad tolkning av fosterhjärtfrekvens (computerized CTG; cCTG) kan tillföra relevant information och ökad säkerhet vid fosterövervakning under förlossning.

I graviditeter med förlossningsstart fr.o.m. grav.v. 34+0 undersöks sambandet mellan dels korttidsvariabilitet och dels periodiska hjärtfrekvensnedgångar (decelerationer) och surhet i skalpblodprov under förlossningen och navel-artärblod vid födelsen samt flera andra neonatala och maternella utfall.

Nuvarande övervakningsmetoder under förlossning behäftas med risker för såväl under- som överdiagnostik vilket innebär risk för förlossningsrelaterade syrebristskador hos barnet å ena sidan och förlossning via sugklocka eller kejsarsnitt med risker för barnet och den födande kvinnan å andra sidan.

Projektets syfte är att förbättra diagnostik och beslutsfattande vid hotande syrebristutveckling under förlossning. Ca 120 000 barn föds per år i Sverige, varav ungefär 80 000 kan få nytta av projektets studiefynd rörande cCTG under förlossning. Doktorand i projektet är Erika Gyllencreutz

Utbildning

Vi i gruppen Klinisk Obstetrik är involverade i utbildning på läkarprogrammet och barnmorskeprogrammet, vi håller kurser för läkare under specialistutbildning och fortbildningskurser för barnmorskor och läkare nationellt och internationellt. Flera av oss är involverade i examensprojekt. Vi deltar i utveckling och framtagande av lokala, regionala och nationella kliniska riktlinjer.

Gruppmedlemmar

Affilierade forskare

Profile image

Ingela Varli

Anknuten till Forskning
Profile image

Malin Holzmann

Anknuten Till Forskning;Adjungerad Adjunkt

Sissel Saltvedt

Anknuten till Forskning

Stina Wretler

Anknuten till Forskning
Profile image

Anna Sand

Anknuten till Forskning

Maria Sennström

Anknuten till Forskning

Erika Gyllencreutz

Anknuten till Forskning
Izabela Lewalski
2023-12-13