Tidiga insatser för nyanlända - projekt TINA

Detta är ett forskningsprojekt som syftar till att öka vårdsökandet hos barn och ungdomar med migrationsbakgrund, eftersom vi vet att detta är en grupp som inte söker hjälp i samma utsträckning som svenskfödda när de mår dåligt. Vi vill också undersöka om vården kan göras både lättare att nå och mer inkluderande.

Child with allergy
Foto: Matts Nilsson

Den övergripande målsättningen är en mer inkluderande vård som når rätt målgrupp i ett tidigt skede. Detta gagnar inte bara barn med migrationsbakgrund utan också andra utsatta grupper. De huvudsakliga målsättningarna är:

  • Att förbättra tillgänglighet och vård hos första linjen
  • Att utveckla och utvärdera nya behandlingsmetoder 
  • Att uppnå en jämlik vård för utsatta grupper

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Vi vet att barn och unga med erfarenhet av flykt har en förhöjd risk för psykisk ohälsa. Utrikesfödda barn har en betydligt lägre grad än svenskfödda barn kontakt med första linjen för psykisk ohälsa. Däremot vet man inte säkert vad detta beror på. Därför vill vi både undersöka varför det är så - och vad som kan göras för att förbättra situationen. Vi vill även se om man med enkla medel kan göra vården inom första linjen mer inkluderande. Förhoppningen är att detta ska gå att upprepa på ett nationellt plan. 

I den första, mer undersökande delen av TINA-projektet har vi sammanställt befintlig kunskap om vilka barriärer nyanlända med psykisk ohälsa möter. Vi har även tittat på vilka insatser som gjorts när det gäller stigmatiserade tillstånd i Sverige och andra höginkomstländer och vilken effekt dessa haft. Detta har bl.a. resulterat i en kortrapport om vilken typ av insatser som kan ha effekt. Rapporten är utgivet av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. 

Inom projektat har vi även kartlagt första linjen för psykisk ohälsa i hela landet med avseende på tillgänglighet till vård, tillgång till översatta arbetsinstrument, och verksamhetens struktur. 

Vi arbetar med TINA-projektet

CD
Innehållsgranskare:
2023-03-17