Samhällsintervention i Haninge kommun

Forskningsprojektet TINA har som målsättning att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos barn och första linjens psykiatri hos familjer med migrationsbakgrund men också hos den personal och de volontärer de möter. I ett sexårigt projekt utförs ett antal insatser i Haninge kommun.

Haninge pendeltågsstation.

För att nå målet att alla barn ska ha tillgång till en jämlik vård och tidiga insatser vid psykisk ohälsa ska detta forskningsprojekt utvärdera om ökad kunskap hos både målgrupp och omgivning och förenklade kontaktvägar  leder till att fler barn och unga med migrationsbakgrund söker vård hos första linjens psykiatri.

Förutom utbildningsinsatserna som riktar sig både till personal hos kommunen, det omgivande civilsamhället och föräldrar genomförs även andra insatser.

Förenklad ingång till Rudans Vårdcentral, psykosociala mottagningen för barn och unga

Då vi hoppas öka både antalet egenbesök och antalet remisser till första linjens psykiatri på Rudans Vårdcentral, som är den vårdgivare i kommunen som ingår i projektet, behöver Rudan vara redo. Vi vill göra det enklare att ta kontakt och ska upprätta en direktingång via bemannad telefon samt bokning på plats, vilket idag saknas. Det kommer även finnas fler psykologer på plats som kan ta emot det förhoppningsvis ökade inflödet. 

Djupintervjuer

Genom bl.a. djupintervjuer ska projektet undersöka vilka faktorer som bidrar till att vissa gruppers användning av första linjens psykiatri är avsevärt lägre.

Genom att utbilda kommunens medarbetare hoppas vi öka antalet remisser till första linjen. Efter att vi även genomfört informationsinsatser riktade direkt mot målgruppen hoppas vi att antalet egenbesök ökar. Projektet kommer sedan utvärdera om ökad kunskap via denna typ av insatser leder till att fler barn och ungdomar med migrationsbakgrund besöker första linjen vid Rudans vårdcentral i Haninge.

Profile image

Anna-Clara Hollander

Ansvarig forskare för utvärderingen av samhällsinterventionen
HJ
Innehållsgranskare:
Hanna Johans
2024-03-26