Rådgivining och omvärldsbevakning inom katastrofmedicin

Tillsammans har vi på Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser mer än femtio års erfarenhet av arbete inom katastrofmedicin och global hälsa. Genom vår forskning, undervisning och fältarbeteserfarenhet vill vi bidra till en fortsatt utveckling av svensk och internationell katastrofmedicin. Vi är ett av Socialstyrelsens kunskapscentrum och därigenom publicerar vi tre omvärldsbevakningar årligen, samt en forskningsöversikt och en omvärldsanalyser varje år.

Rådgivning och stöd i policyfrågor

Vi på Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser vill aktivt bidra till en fortsatt utveckling av katastrofmedicin och folkhälsa i katastrofer. Genom vår forskning, utbildning och våra medarbetares erfarenhet av arbete i katastrofer, vill vi bidra att utveckla och förbättra svensk och internationell policy, och beslut inom området. Konkret kan det kan röra sig om utvärderingar, expertutlåtanden, rådgivning, stöd i policyfrågor och mycket mer. Våra medarbetare medverkar också ofta i media, för att svara på frågor i samband med katastrofer. Vi samarbetar med såväl svenska som internationella parterns, inom både den offentliga, privata och biståndssektorn. Vi vill finnas tillgängliga för både det svenska och det samhället med vår kompetens och erfarenhet, i beredskap och hantering av katastrofer.    

Medarbetare på Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser arbetar, och har arbetat, med rådgivande och expertis-uppdrag inom WHO, Socialstyrelsen, MSB och i kommissioner tillsatta av svenska regeringen.

Våra kollegor på Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet arbetar bredare med policy, forskningssamarbeten och utbildning inom ämnen som är relevanta för hälsokriser. 

Vårt uppdrag för Socialstyrelsen

Sedan 2002 finansierar Socialstyrelsen ett nätverk av kunskapscentrum inom katastrofmedicin vid svenska universitet. Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet är en del av detta nätverk och Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser är ett av dessa kunskapscentrum, med fokus global katastrofmedicin och internationella insatser.

Som kunskapscentrum har vi en rådgivande roll i relation till Socialstyrelsen. Vårt uppdrag är att, genom allt arbete vi gör, utveckla och bibehålla en hög kunskapsnivå och kompetens inom vårt ämnesområde - global katastrofmedicin och internationella insatser. I uppdraget ingår också att arbeta nationellt och koordinera arbete på ett sånt sätt att kunskap och expertis inom ämnesområdet främjas och tillgängliggörs.

I uppdraget ingår att presentera tre omvärldsbevakningar årligen, samt en forskningsöversikt och en omvärldsanalys varje år. De senaste rapporterna och analyserna finns att läsa längre ner på den här sidan. Om du är intresserad av att läsa äldre rapporter, mejla gärna kckatastrofmedicin.gph@ki.se, så skickar vi gärna dem till dig. Du kan också prenumerera på rapporterna och analyserna direkt till din inkorg. 

Socialstyrelsen bekostar även delvis vår forskning genom konkurrenskraftiga forskningsanslag. 

Omvärldsbevakning, forskningsöversikt och omvärldsanalys

Logotype för projektet IPA Care. Namnet i blått och en cirel i blått rött och gult
IPA Care logotype Foto: N/A

IPA Care 

Vi är affilierad partner i konsortiet för projektet IPA Care, som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dess uppgift är att titta på behoven i länder på Västra Balkan, tillsammans med Turkiet, för att de ska stärka deras förmåga att förhindra risker kopplade till jordbävningar och andra hälsohot. I projektet samarbetar vi med de svenska och italienska samhällsskydd och beredskapsmyndigheterna, de kroatiska och rumänska inrikesministerierna, samt två italienska forskningsinstitut inom miljöbevakning och seismologisk prevention, och samhällskyddsmyndigheterna och hälsoministerierna i de sju partnerländerna.

Besök gärna IPA Care:s hemsida för att läsa mer om projektet.

Andra exempel på vår rådgivning och stöd i policyfrågor

2020 tillfrågades vår chef, Johan von Schreeb, av WHO att koordinera de internationella insatserna i Beirut efter explosionerna som drabbade stadens hamnområde. Hans roll utvidgades sedan till att också innefatta koordinering av delar av Libanons covid-19-vård. 

Ytterligare ett exempel på när vår expertis var till nytta när det kommer till utvärdering av policy är att Anneli Eriksson, forskningsspecialist i gruppen, arbetade som utredningssekreterare på Coronakommissionen, som tillsattes av den svenska regeringen i juni 2020 för att utvärdera landets insatser för att förhindra spridningen av covid-19. I den rollen har Anneli Eriksson kunnat dra nytta av både sina erfarenheter från fältarbete i katastrofområden och sin doktorsavhandling om behovsbedömning i katastrofer. 

Flera av våra medarbetare medverkar också i media och i debatter som rör katastrofmedicin, global hälsa och katastrofförberedelse, både i Sverige och utomlands. 

Profile image

Johan Von Schreeb

Professor
+46852482831

Om du vill veta mer om våra uppdrag och vår roll i rådgivning och policyutveckling, vänligen kontakta vår chef, professor Johan von Schreeb

JV
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2024-05-31