Om forskningsstudien IMPROVE

Studien IMPROVE genomförs av forskare vid Karolinska Institutet. Syftet med studien är att hitta det bästa sättet att genomföra familjestödsprogrammet En Frisk Skolstart, så att det sker med hög följsamhet och kvalitet och på ett sätt som är hållbart i skolverksamheten även efter studiens slut.

Studien och programmet har stor betydelse för att uppnå effekt på befolkningsnivå. Ohälsosamma matvanor, låg fysisk aktivitet och fetma bidrar till en stor andel av sjukdomsbördan både i Sverige och globalt, men kan förebyggas. I programmet som IMPROVE bidrar till att utveckla; En Frisk Skolstart arbetar skolsköterska och lärare genom samverkan med föräldrar och primärvården för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och en hälsosam viktutveckling hos hela familjen.

En Frisk Skolstart har utvärderats vetenskapligt i tre omgångar med gott resultat och är därmed ett välbeprövat arbetssätt. Under 2021–2024 ska det implementeras i större skala i några kommuner i Sverige, vilket kommer att studeras.

Medel har erhållits under åren 2020–2024 från forskningsrådet Forte.

Forskningsfrågor i studien IMPROVE

  1. Vilka hindrande och främjande faktorer finns för genomförande av En Frisk Skolstart i kommuner och skolor i Sverige?
  2. Vilka implementeringsstrategier kan övervinna dessa hinder och därmed ge hög följsamhet till programmet?
  3. Vilken roll spelar utförarnas beredskap för genomförande av En Frisk Skolstart för följsamhet, barnens viktutveckling och föräldrars risk att utveckla typ 2 diabetes?
  4. Minskar programmet den sociala ojämlikheten i förekomst av barnfetma och föräldrarnas risk för typ 2 diabetes?
  5. Vilka stödsystem behövs för att programmet ska vidmakthållas?

Tidigare studier och publikationer

Effectiveness of a universal parental support programme to promote healthy dietary habits and physical activity and to prevent overweight and obesity in 6-year-old children: the Healthy School Start Study, a cluster-randomised controlled trial.
Nyberg G, Sundblom E, Norman Å, Bohman B, Hagberg J, Elinder LS
PLoS One 2015 ;10(2):e0116876

One size does not fit all-qualitative process evaluation of the Healthy School Start parental support programme to prevent overweight and obesity among children in disadvantaged areas in Sweden.
Norman Å, Nyberg G, Elinder LS, Berlin A
BMC Public Health 2016 Jan;16():37

Parental strategies for influencing the diet of their children - A qualitative study from disadvantaged areas.
Norman Å, Nyberg G, Elinder LS, Berlin A
Appetite 2018 06;125():502-511

Effectiveness of a universal parental support programme to promote health behaviours and prevent overweight and obesity in 6-year-old children in disadvantaged areas, the Healthy School Start Study II, a cluster-randomised controlled trial.
Nyberg G, Norman Å, Sundblom E, Zeebari Z, Elinder LS
Int J Behav Nutr Phys Act 2016 Jan;13():4

A Healthy School Start Plus for prevention of childhood overweight and obesity in disadvantaged areas through parental support in the school setting - study protocol for a parallel group cluster randomised trial.
Elinder LS, Patterson E, Nyberg G, Norman Å
BMC Public Health 2018 04;18(1):459

Children's experiences of participating in a school-based health promotion parental support programme - a qualitative study.
Malek ME, Nyberg G, Elinder LS, Patterson E, Norman Å BMC Pediatr 2021 05;21(1):228

"Sometimes It Felt Great, and Sometimes It Just Went Pear-Shaped": Experiences and Perceptions of School Nurses' Motivational Interviewing Competence: A Convergent Mixed-Methods Study.
Moberg M, Lindqvist H, Andermo S, Norman Å
Clin Pract 2022 May;12(3):333-349

För fler publikationer, se forskargruppens webbsida.

Hur ska studien genomföras och utvärderas?

Studien genomförs med delaktighet från skolpersonal och personal från primärvården som är med och beslutar kring genomförandet. Skolorna lottas till grupp 1 och grupp 2. Alla skolorna genomför programmet, men grupp 2-skolorna får mer återkoppling och externt stöd i genomförandet av forskarna.

Syftet är att undersöka hur mycket stöd skolorna behöver för att implementera programmet och få ett bra resultat. Resultatet bedöms utifrån hur väl programmet följs och utvecklingen av barnets och föräldrarnas hälsa. Barnens viktutveckling följs genom insamling av avidentifierade rutindata på längd och vikt från hälsokontrollerna i förskoleklass och årskurs 2 och föräldrar svarar på en webbenkät gällande sin uppfattning av programmet, sin egen hälsa,  sitt förhållningssätt till mat och måltider och barnets matvanor.

Nyckelaktörer (t.ex. skolsköterskor, lärare, rektorer och primärvårdspersonal) besvarar enkäter om acceptans, genomförbarhet och beredskap vid studiestart och vid 12, 24 och 36 månader efter start. De intervjuas också för att undersöka vad som var bra och vad som kan förbättras i framtiden och hur arbetssättet kan vidmakthållas.

Ansvarig för studien

LS
Innehållsgranskare:
2024-03-08