Fakta om fett

Visste du att det finns olika typer av fett och att fetma definieras som en sjukdom i sig? Lär dig mer om fett.

Text: Fredrik Hedlund, publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 4, 2014.

Olika typer av fett

Brunt fett

Bebisar föds med en relativt stor andel brunt fett som hjälper till att hålla dom varma. Det bruna fettet minskar när vi blir äldre men även vuxna har en betydande andel brunt fett som bidrar till att bibehålla kroppstemperaturen under kalla förhållanden.

Vitt fett

Den stora mängden fett hos vuxna är istället vitt fett som lagrar energi, men inte kan förbränna den.

Mittemellan

Nyligen har en ny fettcellstyp upptäckts som ser ut som vitt fett, men fungerar som brunt fett och har fått namnet brite från ”brown into white”. Vita fettceller omvandlas till brite-celler vid kyla. Men forskare har nu hittat ett sätt att på kemisk väg stimulera vita fettceller att bli brite-celler. Om än långt ifrån verklighet är det en tänkbar väg för ett framtida läkemedel som förbränner fett.

Fetma/obesitas ökar risken för många sjukdomar

Fetma eller obesitas definieras som en sjukdom i sig självt. Dessutom medför den en ökad risk för utvecklingen av andra sjukdomar:

 • Typ 2-diabetes
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Sömnapné
 • Leverpåverkan
 • Belastningsproblem
 • Infertilitet
 • Cancer
 • Psykiska problem (särskilt kvinnor har ökad risk för depression, bipolär sjukdom, paniksyndrom och torgskräck)

Vem har obesitas?

BMI-gränser

”Body Mass Index”, BMI, räknas ut genom att vikten divideras med längden i kvadrat.

 • Undervikt <18,5
 • Normalvikt 18,5-24,9
 • Övervikt 25-29,9
 • Obesitas 30-34,9
 • Svår obesitas 35-39,9
 • Extrem obesitas >40

Bukomfång

Bukomfång ger en god bild över risken att utveckla metabola följdsjukdomar.

Ökad risk:

 • Män 94-102 cm
 • Kvinnor 80-88 cm

Mycket ökad risk:

 • Män >102 cm
 • Kvinnor >88 cm

Gränser för operation

Kriterier som används i dag är BMI > 40 eller BMI > 35 med fetmarelaterad sjuklighet. (I vissa landsting används BMI över 35 oavsett samsjuklighet). Personer med diabetes med BMI mellan 30-35 opereras i en del landsting i dag. Barn och ungdomar har betydligt lägre gränser som är åldersberoende.

Fettsugning bara kosmetiskt

I motsats till de kirurgiska metoderna får fettsugning inte alls några positiva effekter på den övriga sjukligheten. Den metabola sjukligheten är fortfarande densamma fem år efter fettsugning, trots stor viktnedgång.

Motion minskar inte risken

Fysisk aktivitet är jätteviktigt för det allmänna välbefinnandet och för att skapa muskler som förbränner mer fett. Att motionera har också en tydlig effekt på den farliga bukfetman. Men som metod för viktnedgång är resultaten nedslående. Objektiva mätningar visar att vuxna och barn med obesitas rör sig lika mycket som normalviktiga. Och motion som viktreducerande behandling visar en omfördelning från fett till muskler, men ingen effekt på vikten.