KI Biobank för forskare

KI Biobank bistår forskare med rådgivning kring frågor om hur man startar en provinsamling, hur prov ska tas och märkas samt vilka lagliga krav som måste vara uppfyllda för att få samla in humanbiologiska prov.

Vi hjälper till att upprätta de avtal som krävs enligt biobankslagen som t.ex. utlämningsavtal, multicenteravtal och Material Transfer Agreement (MTA). Vi erbjuder provhantering såsom plasma- och serumalikvotering, DNA-extraktion, formatering av prover inför analys och hjälp med olika former av transport. Vi tillhandahåller även robusta IT-system som säkerställer full spårbarhet av varje prov för såväl kunder med prov på KI Biobank, som på annan institution på KI/Region Stockholm och i övriga landet.

Biobankstjänster

Våra biobankstjänster omfattar tre huvudområden:

Start av ny studie

För rådgivning genom forskningsstudiens olika faser. Vi kan t ex innan du startar din insamling hjälpa dig med etikansökan, samtyckesformulär och provgivarinformation. För bästa möjliga service ser vi helst att ni kontaktar oss i god tid innan planerat startdatum. 

Provhantering

Vi säkerställer att dina forskningsprov förvaras tryggt i larmade frysar och att varje rör är spårbart. På uppdrag av forskaren plockar vi ut prov från respektive samling och skickar dem till angivet laboratorium för analys. Vi extraherar DNA från blod, saliv, celler och vävnad. Vidare kan vi preparera viabla celler. NYTT! Vi kan nu erbjuda extraktion av cellfritt tumörcells DNA ur plasma från STRECK och EDTA-rör.

IT

KI Biobank använder sig av flera IT-lösningar för registrering och spårbarhet av prov. Vi erbjuder även IT-tjänster för registrering och hantering av studiedeltagare, insamling av individbaserade uppgifter från flera informationskällor och/eller longitudinella mätningar samt övrig information om biologiska prov såsom analyssvar. 

Avtal

Biobanksavtal

För att få med den information som krävs om biobanker i etikansökan och i informationen till provgivare rekommenderar vi att ni kontaktar KI Biobank i tidig planeringsfas. 

Svensk lagstiftning kräver spårbarhet på biobanksprover. För att uppfylla kraven har nationella och/eller lokala biobanksavtal tagits fram. Om provtagning kommer att ske inom sjukvården krävs att en överenskommelse upprättas mellan landstingets biobank och ansvarig forskare.

Provtagning för forskning som genomförs inom Region Stockholm ska av legala skäl först registreras på Stockholms medicinska biobank (SMB).

Serviceavtal

Innan provinsamling som ska lagras på KI Biobank kan starta skall ett serviceavtal mellan ansvarig forskare och KI Biobank upprättas. Kontakta KI Biobank vid frågor som rör serviceavtal.

Multicenteravtal

När prover samlas in i verksamheter som tillhör flera olika huvudmän, oftast med stor geografisk spridning, kan det lagliga ansvaret föras över till forskningshuvudmannen med hjälp av ett multicenteravtal. Multicenteravtalet underlättar hanteringen då det räcker med att ett avtal tecknas med ett Regionalt Biobankscentrum (RBC) istället för med respektive huvudman. I Stockholm har Stockholms Regionala Biobankscentrum ansvaret för att upprätta multicenteravtal. Dokumenten finns att hämta från Biobank Sveriges hemsida.

Material Transfer Agreement (MTA) då prov skickas för analys

När prover ska skickas för analys utanför den huvudman som har det legala ansvaret måste man upprätta ett Material Transfer Agreement (MTA). Detta avtal reglerar säkerhet och ansvar för prov och datahantering. Enligt svensk lagstiftning inkluderar ett kodat prov också den information som finns kopplad till provgivaren. Dokumenten finns att hämta från Biobank Sveriges hemsida. Ett MTA måste godkännas och skrivas under av alla parter innan proverna skickas från KI Biobank. 

Skicka prov till KI Biobank

Läs mer om hur du skickar prov.

Utplock av prov

För att plocka ut prov från din provsamling måste du fylla i en Withdrawal Order och iordningställa en fil (text-, Word- eller Excelfil) med provgivarID. ProvgivarID är CDK (Customer Donor Key) eller RID (Referral-ID).

Withdrawal Order, med ansvarig forskares underskrift, skickas till biobank@ki.se. I det mejlet kommer du även få inloggningsuppgifter till en server för att ladda upp filen med ProvgivarID. 

När prov ska skickas vidare för analys ser vi till att ett Material Transfer Agreement (MTA) upprättas, se ovan under Avtal.

Uttag från LifeGene eller EpiHealth

LifeGene och EpiHealth är två unika forskningsprojekt som avser att ge bättre kunskap om hur våra gener och vår omgivning samverkar i en rad olika sjukdomar.

För uttag av prov och data, vänligen besök LifeGenes hemsida och EpiHealths hemsida

Kontakt

Mejla biobankskoordinatorn på biobank@ki.se eller ring på 08 -524 820 03.

Broschyr

CL
Innehållsgranskare:
Camilla Lagerberg
2023-08-30