Vad är LifeGene

LifeGene är ett unikt projekt för bättre kunskap om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa.
LifeGene består av ett webbaserat frågeformulär samt hälsotest med provtagning. Enkäten besvarades årligen, hälsotestet genomfördes vid ett tillfälle. 

Insamling av data avslutades med ett frågeformulär under hösten 2019. LifeGene startade i september 2009 och innehåller data från totalt 52,107 deltagare. Prover från fler än 29,500 deltagare förvaras på KI Biobank.

Logotyp
LifeGene Logotyp.

Ett unikt projekt för bättre hälsa

LifeGene är ett unikt projekt för bättre kunskap om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa.

Inom medicinsk vetenskap finns fortfarande outforskade områden och vi tror att LifeGene kommer att ge helt nya möjliheter för att få mer kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och hälsoproblem som exempelvis astma, allergier, infektioner, fetma, kroniskt trötthet och smärta, och de stora sjukdomarna senare i livet – hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

LifeGene består av två delmoment, en webbaserade frågeformulär samt en hälsotest med provtagning. Enkäten besvarades årligen, hälsotestet enbart vid ett tillfälle. Vill du läsa mer om vår rekrytering kan du ta en titt på vår broschyr från 2014, bifogad under Dokument på den här sidan.

LifeGene startade i september 2009 och innehåller information från totalt 52,107 deltagare. Blod, serum och urin från fler än 29,500 deltagare är förvarade på KI biobank.

Svenska forskare i ett gemensamt krafttag för bättre hälsa

Bakom LifeGene står sju svenska universitet med sina medicinska fakulteter. Karolinska Institutet är värd för projektet och har en ledande och koordinerande funktion. De övriga medverkande universiteten var: Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet och Umeå universitet.

Det pågår flera forskningsprojekt på LifeGene. För mer information om pågående forskning, gå till https://ki.se/forskning/pagaende-forskning-i-lifegene

LifeGene har finansierats genom anslag från Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, AFA Försäkring samt Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelser. 

Hälsokontroll

Medicinskt utbildad personal genomförde hälsokontroll på över 29,500 deltagare i LifeGene.

Mått tagna i LifeGene:

 • Längd
 • Midje- höft- och bröstkorgsmått
 • Vikt
 • Fettfördelning i kroppen (ett komplett BMI ingår)
 • Blodtryck och puls

Resultaten från de fysiska mätningarna fick deltagarna veta direkt efter att mätningarna var gjorda.

Dessutom fick deltagarna testa sin:

 • Hörsel
 • Lungfunktion

Deltagarna fick lämna blod- och urinprov. Vuxna fick lämna upp till 50 ml blod (icke fastande) och mängden blod för barn berodde på åldern. Alla deltagare över 15 år fick resultaten från följande analyser hemskickade till sin folkbokföringsadress:

 • Hemoglobin
 • Långtidssocker (HbA1c)
 • Snabbsänka (CRP)
 • Njurvärde (Kreatinin)
 • Kolesterol
 • Apolipoprotein A1
 • Apolipoprotein B

Samtycke

Personuppgifter för forskningsändamål får inte samlas in utan att den som lämnar uppgifter uttryckligen har samtyckt till att personuppgifterna samlas in och behandlas enligt Lag 2013:794. Vi på LifeGene lägger stor vikt vid samtycket och vi ville vara säkra på att deltagarna hade all den information som behövs för att känna sig trygga när de gick med i vår studie.

När inhämtades samtycket?

När deltagarna registrerade sig som deltagare i LifeGene kunde de logga in antingen med e-legitimation eller med lösenord och engångs PIN-kod.

Deltagarna som loggade in med e-legitimation signerade samtycke genast i samband med första inloggningen genom att läsa i genom samtycket och sedan klicka på godkänna.

Deltagarna som loggade in med lösenord fick signera ett samtycke vid besöket på LifeGene Testcenter för att göra ett hälsokontroll.

Samtycket såg likadant ut oberoende inloggningssätt. Vill du se hur samtycket ser ut och läsa igenom det finns bifogat som ett dokument på den här sidan.

Vad innebär det att samtycka?

När forskning involverar människor ska deltagarna informeras om forskningen och sin medverkan för att fritt kunna välja om de vill medverka eller inte.

LifeGene är ett forskningsprojekt och en resurs som samlade in data från ett stort antal individer för att möjliggöra framtida forskning om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för människors hälsa i övrigt.

Den första december 2013 trädde Lag 2013:794, om vissa regler för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, i kraft. Grundregeln är att forskning bara får utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan har fått information om forskningen. Samtycket skall vara frivilligt och uttrycklig, samt skall dokumenteras. Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. Detta innebär för deltagarna de måste samtycka till att vi sparar personuppgifter i enlighet med lagen. Det är viktigt att deltagarna då har tagit del av samtyckesinformationen nedan.

Observera att samtyckesinformationen och formuläret för informerat samtycke gavs till deltagarna före GDPR. LifeGene följer gällande lagstiftning.

Integritet

LifeGene är en forskningsinfrastruktur och resurs som forskare kan använda i sin forskning. Vi är ytterst noga med vilka forskare som får ta del av vårt material och vilken typ av forskning det är frågan om.

Som forskningsinfrastruktur har LifeGene inte egna definierade frågeställningar och bedriver inte egen forskning på insamlad information. Det är endast forskare som är knutna till en svensk forskningsinstitution som kan ansöka om att använda material och data från LifeGene. För att forskningsprojekt ska få genomföras måste det också godkännas av Etikprövningsmyndigheten i Sverige samt av LifeGenes styrelse (NSAB). LifeGene lyder sedan december 2013 under den nya lagen Lag om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (SFS 2013:794)

LifeGene skyddar deltagarnas integritet

LifeGene tar integritet och etik på största allvar. Vi skyddar och respekterar våra deltagares integritet. Förtroende, integritet, ärlighet, öppenhet och empati är grundläggande värderingar för alla som arbetar med LifeGene. Respekt för människor, ett gott uppsåt, en vilja att inte skada och att vara rättvis är grundregler.

All forskning på information som LifeGene samlat in etikprövas enligt lag och görs av särskilda etikprövningsnämnder (EPM). De etiska kraven är höga – forskaren ska vara professionell, använda vedertagna vetenskapliga metoder och kunna sitt område. Hen ska också vara ärlig i sin analys och presentation. Medicinsk forskning handlar om förtroende.

Biologiska prover lagras i biobank och är kodade vilket innebär att information om deltagare inte direkt kan knytas till individ. LifeGene tillhör Karolinska Institutet som tillämpar Biobankslagen vilket innebär att biologiska prover inte lämnas ut till annat än till forskning. Vid allvarliga brott kan en domstol besluta att material kan tas i beslag enligt rättegångs- och brottsbalkarna.

LifeGene kommer inte att överlåta biologiska prover eller samla in prover i vinningssyfte.

Personuppgifter, information om deltagare och enkätsvar behandlas i enlighet med SFS 2013:794 och GDPR. All information kodas eller krypteras när de behandlas. Resultat kommer att presenteras i form av exempelvis tabeller tillsammans med svaren från andra som deltar i undersökningen. Det kommer inte att vara möjligt att identifiera dina svar i de resultat som publiceras.

En viktig del av integritetsskyddet vid forskning är att du som deltagare har rätt att en gång per år efter skriftlig, undertecknad begäran ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig och du har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras eller tas bort.

Anställda på LifeGene har tystnadsplikt

Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom LifeGene har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och Sekretesslagen OSL (2009:400). Sekretess och tystnadsplikt gäller alla muntliga och skriftliga deltagaruppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt.

Karolinska Institutet är ansvarig för dina uppgifter

Det är Karolinska Institutet som är ansvarig för uppgifterna om dig och att de behandlas på ett lagligt och säkert sätt så att inga obehöriga får tillgång till dem. Ansvarig forskare är Nancy Pedersen, tfn: 08-524 874 18

LifeGene är frivilligt

Sist men inte minst, att delta i LifeGene är frivilligt och kan när som helst avbrytas.

Dokument

AA
Innehållsgranskare:
Annie Agrell
2023-11-29