LifeGene för deltagare

Tack för ditt deltagande i LifeGene!

Uppföljningsenkät för tidigare deltagare pågår under våren 2024!

Uppföljningsenkät 2024

LifeGene började sin insamling av data i september 2009. Den innehåller information från totalt 52,107 deltagare och bestod av två delmoment. Första momentet var ett webbaserat frågeformulär och det andra ett hälsotest med provtagning. Provtagningen samlade in blod, serum och urin från fler än 29,500 deltagare, dessa är förvarade på KI Biobank. Provtagning gjordes enbart vid ett tillfälle och delmomentet avslutades 2018. Det webbaserade frågeformuläret besvarades årligen under LifeGenes aktiva period.

LifeGene gör nu ett nytt webbaserat frågeformulär. Din medverkan i detta formulär är viktigt då LifeGene ligger som grund för många olika forskningsprojekt som självklart är godkända av Etikprövningsmyndigheten.

Du som LifeGenedeltagare, som är 18 år eller äldre, är härmed inbjuden att bidra till denna värdefulla databas. Deltagande i studien är helt frivilligt och påverkar inte din tillgång till framtida sjukvård.

För att nå frågeformuläret behöver du identifiera dig med Bank-ID och signera samtycket, detta gör du via denna länk: https://lifegenestudien.se

Om du har några frågor kring enkäten eller ditt deltagande i LifeGene så når du oss via e-post: lifegene@meb.ki.se

Rätt att få ut information

Dina personuppgifter hanteras enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Enligt lagen har du rätt att få tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter, samt rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Skicka din ansökan till:
Registrator
Telefon: 08-524 865 95
Fax: 08-31 11 01
E-post: registrator@ki.se
Adress: Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Provresultat

Om du vill veta dina provresultat kan vi skicka dem med post till din folkbokföringsadress. Skicka i så fall ett mail till lifegene@meb.ki.se.

Avsluta mitt deltagande

Ditt deltagande i LifeGene är helt frivilligt och kan när som helst avslutas utan att du behöver ange någon orsak.

Om du vill avsluta ditt deltagande i LifeGene men vill att redan insamlade prover skall få användas i framtida forskning så skickar du ett mail till oss på lifegene@meb.ki.se och säger att du inte längre vill bli kontaktad av LifeGene men att LifeGene får använda redan insamlade prover. Då avregistrerar vi dig och skickar en bekräftelse på att så har skett. Du kommer sedan inte att bli kontaktad igen.
Om du vill avsluta ditt deltagande och inga eller delar av prover och enkätsvar inte får användas för framtida forskning kan du maila oss på lifegene@meb.ki.se.

Vi kommer då att skicka hem en blankett till dig som du fyller i och returnerar till oss. Vi avslutar sedan ditt deltagande i enlighet med dina önskemål på tillbakadragandeblanketten.

Det finns olika nivåer av tillbakadragande av samtycket. Vilken du väljer är upp till dig och alternativen ser du på blanketten. Om det är oklart vilket alternativ du vill välja är du alltid välkommen att kontakta oss.

AA
Innehållsgranskare:
Annie Agrell
2024-02-05