KI Biobank Core Facility - vårt utbud

KI Biobank bistår forskare med rådgivning kring frågor om hur man startar en provinsamling, hur prov ska tas och märkas samt vilka lagliga krav som måste vara uppfyllda för att få samla in humanbiologiska prov.

Vi hjälper till att upprätta de avtal som krävs enligt biobankslagen som t.ex. utlämningsavtal, multicenteravtal och Material Transfer Agreement (MTA). Vi erbjuder provhantering såsom plasma- och serumalikvotering, DNA-extraktion, formatering av prover inför analys och hjälp med olika former av transport. Vi tillhandahåller även robusta IT-system som säkerställer full spårbarhet av varje prov för såväl kunder med prov på KI Biobank, som på annan institution på KI/Region Stockholm och i övriga landet.

Biobankstjänster

Start av ny studie

Rådgivning under forskningsstudiens olika faser. Innan du påbörjar din insamling kan vi till exempel hjälpa dig med etikansökan, samtyckesformulär och information om provgivare. För att kunna ge bästa möjliga hjälp rekommenderar vi att du kontaktar oss i god tid före det planerade startdatumet.

Provhantering

KI Biobank Core Facility erbjuder en rad flexibla servicealternativ som är skräddarsydda för att möta våra kunders krav. Våra pålitliga och säkra servicelösningar gör det möjligt för oss att hämta och bearbeta prover efter behov, samtidigt som vi strävar efter att överträffa förväntningarna.

Vi säkerställer att dina forskningsprov förvaras tryggt i larmade frysar och att varje rör är spårbart. På uppdrag av forskaren plockar vi ut prov från respektive samling och skickar dem till angivet laboratorium för analys. Vi extraherar DNA från blod, saliv, celler och vävnad. Vidare kan vi preparera viabla celler. NYTT! Vi kan nu erbjuda extraktion av cellfritt tumörcells DNA ur plasma från STRECK och EDTA-rör.

Tjänster för provhantering (på engelska)

Utplock av prov

För att plocka ut prov från din provsamling måste du fylla i en Withdrawal Order och iordningställa en fil (text-, Word- eller Excelfil) med provgivarID. ProvgivarID är CDK (Customer Donor Key) eller RID (Referral-ID).

Withdrawal Order, med ansvarig forskares underskrift, skickas till biobank@ki.se. I det mejlet kommer du även få inloggningsuppgifter till en server för att ladda upp filen med ProvgivarID. 

När prov ska skickas vidare för analys ser vi till att ett Material Transfer Agreement (MTA) upprättas, se ovan under Avtal.

Utplock av prov

För att plocka ut prover från din provsamling fyll i formuläret Uttagsorder (Withdrawal Order). Du ska också förbereda en Excel-fil med Provgivar-ID. Provgivarens ID kan vara en av två typer, antingen CDK (Customer Donor Key) eller RID (Referral ID).

Withdrawal Order, med ansvarig forskares underskrift, ska skickas via e-post till biobank@ki.se. Du kommer att få inloggningsuppgifter till en server så att du kan ladda upp din fil med provgivar-ID.

Om dina prover ska skickas för analys måste du ha ett materialöverföringsavtal (MTA), se ovan under Avtal.

Uttag från LifeGene eller EpiHealth

LifeGene ochEpiHealth är två unika studier som syftar till att fördjupa vår kunskap om hur våra gener och vår miljö samspelar vid olika sjukdomar.

För uttag av prover och data, besök LifeGenes webbplats och EpiHealths webbplats.

IT

KI Biobank Core Facility använder sig av flera IT-lösningar för registrering och spårbarhet av prov.

Vi erbjuder även IT-lösningar för registrering och hantering av studiedeltagare, insamling av individbaserad data från flera informationskällor och/eller longitudinella mätningar samt annan information om biologiska prover såsom testresultat.

Avtal

Biobanksavtal

Svensk lagstiftning ställer krav på spårbarhet av biobanksprover. För att uppfylla kraven har nationella och/eller lokala biobanksavtal tagits fram. Information om avtalen finns längre ner på sidan eller på Biobank Sveriges hemsida, där dokumenten finns tillgängliga. För frågor och råd, vänligen kontakta biobank@ki.se.

Serviceavtal

Innan en provinsamling påbörjas vid KI Biobank måste ett serviceavtal undertecknas mellan huvudforskaren och KI Biobank. KI Biobank hjälper till att förbereda detta avtal utifrån en standardmall.

Materialförvaltningsavtal (MTA) då prov skickas för analys

När prover ska skickas för analys utanför den ansvariga organisationen, som har det juridiska ansvaret, måste ett materialöverföringsavtal (MTA) upprättas. Detta avtal reglerar säkerhet och ansvar för prover och data. Dokumenten finns på Biobank Sveriges hemsida.

Ett MTA måste godkännas och signeras av alla parter innan prover får skickas från KI Biobank.

Broschyr