Fakta om fett

Olika typer av fett

Brunt fett: När vi föds har vi ett tunt lager brunt fett under huden som sedan försvinner. Brunt fett kan förbränna fett och framställa värme, detta är viktigt för att spädbarn ska kunna hålla sin kroppstemperatur.

Vitt fett: Den stora mängden fett hos vuxna är istället vitt fett som lagrar energi, men inte kan förbränna den.

Mittemellan: Nyligen har en ny fettcellstyp upptäckts som ser ut som vitt fett, men fungerar som brunt fett och har fått namnet brite från ”brown into white”. Vita fettceller omvandlas till brite-celler vid kyla. Men forskare har nu hittat ett sätt att på kemisk väg stimulera vita fettceller att bli brite-celler. Om än långt ifrån verklighet är det en tänkbar väg för ett framtida läkemedel som förbränner fett.

Fetma ökar risken för många sjukdomar

Fetma definieras som en sjukdom i sig självt. Dessutom medför den en ökad risk för utvecklingen av andra sjukdomar.

 • Typ 2-diabetes
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Sömnapné
 • Leverpåverkan
 • Belastningsproblem
 • Infertilitet
 • Cancer
 • Psykiska problem (särskilt kvinnor har ökad risk för depression, bipolär sjukdom, paniksyndrom och torgskräck)

Vem är fet?

BMI-gränser

”Body Mass Index”, BMI räknas ut genom att vikten divideras med längden i kvadrat.

 • Undervikt <18,5
 • Normalvikt 18,5-24,9
 • Övervikt 25-29,9
 • Fetma x 3:
  Fetma 30-34,9
  Svår fetma 35-39,9
  Extrem fetma >40

Bukomfång

Bukomfång ger en god bild över risken att utveckla metabola följdsjukdomar.

Ökad risk:

 • Män 94-102 cm
 • Kvinnor 80-88 cm

Mycket ökad risk:

 • Män >102 cm
 • Kvinnor >88 cm

Gränser för operation

Kriterier som används i dag

BMI > 40 eller BMI > 35 med fetmarelaterad sjuklighet. (I vissa landsting används BMI över 35 oavsett samsjuklighet). Diabetiker med BMI mellan 30-35 opereras i en del landsting i dag. Barn och ungdomar har betydligt lägre gränser som är åldersberoende.

Fettsugning bara kosmetiskt

I motsats till de kirurgiska metoderna får fettsugning inte alls några positiva effekter på den övriga sjukligheten. Den metabola sjukligheten är fortfarande densamma fem år efter fettsugning, trots stor viktnedgång.

Motion minskar inte risken

Fysisk aktivitet är jätteviktigt för det allmänna välbefi nnandet och för att skapa muskler som förbränner mer fett. Att motionera har också en tydlig effekt på den farliga bukfetman. Men som metod för viktnedgång är resultaten nedslående. Objektiva mätningar visar att feta vuxna och barn rör sig lika mycket som normalviktiga. Och motion som viktreducerande behandling visar en omfördelning från fett till muskler, men ingen effekt på vikten.

Text: Fredrik Hedlund, publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 4, 2014.