Om EIMS

EIMS (epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för multipel skleros) är en nationell studie som undersöker orsakerna till varför människor drabbas av multipel skleros (MS). Det är den största studien hittills i Sverige som studerar både miljöns och genetikens påverkan på uppkomst och förlopp av MS.

Förhoppningen med forskningen är att den ska bidra till ökad kunskap om vilka faktorer som orsakar sjukdomen. Med sådan kunskap ökar också möjligheterna att behandla och förebygga denna sjukdom.

EIMS är en multicenter studie där neurologiska enheter, från Sveriges alla län, samarbetar med Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Hittills har 3900 fall och drygt 7200 kontroller valt att delta i studien.

Finansiering

EIMS-studien har finansierats med medel från:

EIMS-U

Under 2021 genomförde EIMS datainsamling till en uppföljningsstudie. I studien deltar personer med MS som har besvarat EIMS-enkäten sedan EIMS startade. Syftet med studien är att studera hur miljö och levnadsvanor påverkar förloppet av MS. Hur sjukdomsförloppet påverkas av faktorer som exempelvis rökning, snusning, BMI, solvanor, kostvanor, motion, alkohol och arbetsmiljörelaterade faktorer kommer studeras. Även huruvida dessa faktorer påverkar effekten av läkemedelsbehandling av sjukdomen samt om de interagerar med de viktigaste genetiska riskfaktorerna för MS kommer studeras.

Ann Hagerborn
2023-10-09