Studie kring hälsa, stress och välbefinnande

Hälsa, stress och välbefinnande ser olika ut i olika delar av befolkningen. För att få en bättre förståelse för orsakerna till dessa skillnader genomför Karolinska Institutet en studie i samarbete med Yale University (USA). Syftet med frågorna är att ge forskarna ökad kunskap och förståelse för vad som orsakar ohälsa och minskat välbefinnande i olika grupper i olika delar av livet.

Den ökade kunskapen är viktig för att bland annat förstå hur olika människor hanterar stress, men även hur samhället kan erbjuda alla människor lika förutsättningar för ett friskt och gott liv. Du är en av 200 000 personer som har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. På nästa sida finns mer information om undersökningen.

Hur går studien till?

Om du väljer att delta i studien innebär det att du ombeds svara på frågor via en webb-enkät kring hälsa, stress, välbefinnande och din livssituation en gång per år under de kommande tre åren. Att svara på frågorna kommer att ta cirka 25–30 minuter per omgång.

Dina svar är viktiga

Det är frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst välja att avbryta, men vi hoppas att du vill vara med eftersom dina svar är mycket betydelsefulla.

Stort tack på förhand för din medverkan!

Undrar du över något? Kontakta oss gärna!

Frågor om undersökningen

Benjamin Smart

Ansvarig forskare

Richard Bränström

Ansvarig forskare
08-524 824 82

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet avser forskning kring hälsa och välbefinnande och omfattar statistiska analyser av enkätsvar och registerdata.

För att inte fråga mer än nödvändigt och för att kunna göra en mer heltäckande kartläggning av hälsa, kompletteras dina enkätsvar med uppgifter som redan finns hos SCB, Socialstyrelsen och Plikt- och prövningsverket. Det är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, familj, migration, bostad, boendeområde, socioekonomi, diagnoser, hälsa, vårdhändelser, läkemedelsanvändning, födelseutfall, studie- och mönstringsresultat, eget och föräldrars födelseland (grupperad), medborgarskap (grupperad), invandringsår, utbildning, yrke, arbetssektor, inkomster, bidrag, sjuk- och aktivitetsersättning och ålderspension. Eftersom hälsa påverkas av ärftlighet och familjeförhållanden hämtas även uppgifter för make/maka, partner, föräldrar, syskon och barn.

SCB bearbetar uppgifterna och tar bort personnummer, namn och adress. Därefter överlämnas uppgifterna till Karolinska Institutet.

För att möjliggöra uppföljningar med registeruppgifter skapar SCB löpnummer som kopplas till personnummer för de som deltar i undersökningen. Kopplingen (kodnyckeln) sparas avskilt från enkätsvar och registeruppgifter och förstörs när uppföljningarna är genomförda.

I enkäten finns möjlighet att anmäla intresse för att delta i en uppföljande studie. Om du väljer att delta och lämnar din e-postadress kommer den att överlämnas till Karolinska Institutet tillsammans med dina enkätsvar.

Uppgifter om dig kommer att samlas in via en webb-enkät vid Yale University och kommer därför att överföras till USA. Alla dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Dataskyddslagarna i USA kan dock vara annorlunda än i Sverige. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om vi fortfarande har kvar information som kan identifiera dig som person kommer vi att radera dem i den utsträckning vi kan. Kontakta oss på: BLISS-cns@ki.se. För ytterligare information om dina integritetsrättigheter, se integritetspolicy (Privacy Statement) på privacy.yale.edu eller kontakta Privacy Office på privacy@yale.edu.

Hur skyddas dina svar?

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess hos SCB och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samma sekretesskydd gäller hos Karolinska Institutet.

De som arbetar med analyser av data i studien vid Karolinska Institutet kommer aldrig att ha tillgång till ditt personnummer och all information att sparas på en säker, lösenordskyddad och krypterad dataserver som regelbundet säkerhetskopieras och som ligger skyddad innanför brandväggar med tvåfaktorsautentisering.

Hur behandlas personuppgifterna?

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och övrig gällande lagstiftning.

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför. Karolinska Institutet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Karolinska Institutet utför. SCB:s och Karolinska Institutets rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (att framställa statistik och forskning). Mer information om hur SCB hanterar personuppgifter hittar du www.scb.se/personuppgifter.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att skicka klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du har rätt att få en kopia, ett registerutdrag, av de personuppgifter som SCB behandlar om dig. Gå in på www.scb.se/registerutdrag. Du har även i vissa fall rätt att få dina uppgifter raderade. Du har även rätt att få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien av Karolinska Institutet och vid behov få eventuella fel rättade. I så fall kontakta Richard Bränström (leg. psykolog, docent), tel. 08-524 824 82 och e-post: richard.branstrom@ki.se.

Har du frågor om personuppgifter?

Kontakta dataskyddsombuden hos SCB (010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se, 701 89 Örebro) eller Karolinska Institutet (08-524 864 73, dataskyddsombud@ki.se, 171 77 Stockholm).

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultat från studien kommer att redovisas i vetenskapliga publikationer och kommer även att kommuniceras till allmänheten via nyhetsmedia