PLUS-studien om Psykisk hälsa, Livsstil och Ungas erfarenheter av Stress

PLUS-studien är ett forskningsprojekt som påbörjades hösten 2019 med syfte att öka vår förståelse för orsakerna till skillnader i stress och välbefinnande i olika grupper av unga i Sverige.

PLUS-studien

Information till forskningspersoner om PLUS-studien år fem

Som du kanske minns innebär denna studie att du och 2000 andra unga vuxna i Sverige fyller i en konfidentiell 30 minuter lång enkät en gång per år i fyra år och vissa av er lämnar ett blodprov hemma på ett filterpapper vid två tillfällen (vartannat år). Vi har nu fått möjlighet att förlänga studien med ett femte år. Det innebär att de som deltar i hela studien kommer att ha besvarat en enkät vid fem tillfällen och vissa av er kommer att ha lämnat blodprov tre gånger. Som vi nämnde förra året förutser vi att deltagande i denna studie innebär minimala risker, och vi har vidtagit flertalet åtgärder för att minimera dessa risker och skydda dina personuppgifter. Denna studie ger dig en unik möjlighet att dela med dig av dina perspektiv och representera personer i din ålder som bor i Sverige.

Resultaten från studien kommer på sikt att kunna bidra till utvecklingen av åtgärder som kan förbättra hälsan och välbefinnandet hos unga vuxna i Sverige.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Stress och välbefinnande ser olika ut i olika delar av befolkningen i det Svenska samhället och för att få en bättre förståelse för orsakerna till skillnader i stress och välbefinnande i olika grupper av unga i Sverige, genomför Karolinska institutet en studie tillsammans med Yale University (USA), Columbia University (USA), Harvard University (USA) och Northwestern University (USA). Att bättre förstå skillnader kring stress och välbefinnande bland unga är viktigt, exempelvis för att förstå hur stress påverkar välbefinnande, hur olika individer hanterar stress och hur samhället kan erbjuda unga lika förutsättningar för ett friskt och gott liv.

Syftet med denna uppföljande undersökning är att samla in information som kan leda till en bättre kunskap om välbefinnande i olika grupper av unga i Sverige. Frågeundersökningen innehåller därför frågor om unga vuxnas allmänna erfarenheter av stress och välbefinnande samt ett antal faktorer som skulle kunna påverka välbefinnande.

Karolinska Institutet är den organisation som är huvudansvarig för studien (forskningshuvudman).

Hur går studien till?

Om du väljer att delta i studien innebär det att du ombeds svara på frågor via en webb-enkät kring stress, välbefinnande och din livssituation. Att svara på frågorna kommer att ta cirka 30 minuter. Som kompensation för den tid du lägger ner på att svara på frågorna kommer du erbjudas ett presentkort på 100 kronor. Även om du väljer att delta, kan du avsluta ditt deltagande när du vill. Du kan också hoppa över de frågor som du inte vill svara på.

Precis som vi ett par tidigare tillfällen kommer vi att be dig lämna några droppar blod. Bloddropparna kommer att samlas in via en enkel standardiserad procedur där du droppar blod på ett filterpapper. Du genomför själv provtagningen hemma och skickar sedan in filterpapperet för analys. Proverna kommer vi använda för att analysera biologiska mått på stress.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Att delta i studien innefattar mycket minimala risker. Det är möjligt att du kan känna visst obehag när du svarar på vissa frågor i enkäten, till exempel frågor om stressfulla händelser i ditt liv. Men du kan alltid välja att inte svara på frågor som du tycker känns obehagliga eller avsluta enkäten när du vill.

Precis som vid andra forskningsstudier som inhämtar information om dig, så finns det risk att din anonymitet bryts. Men vi har etablerat flera procedurer för att vinnlägga oss om att det inte kommer att ske.

Risker i samband med att du sticker dig i fingertoppen för att lämna några droppar blod är att det kan leda till ett litet sår eller att du känner dig yr - men den risken är mycket liten. För att minska risken att du ska känna dig yr kommer du att få instruktioner om att sitta ner när du sticker dig i fingertoppen.

Även om du inte kommer att ha någon direkt nytta personligen av studien, så hoppas vi att våra resultat kommer att öka kunskapen om orsaker till skillnader i stress och välbefinnande bland unga.

Vad händer med mina uppgifter?

I projektet kommer vi att samla in och registrera information om dig. Vi kommer att samla in svar på dina frågor på våra web-enkäter.

För att inte fråga mer än nödvändigt kommer dina svar att kompletteras med uppgifter som redan finns på Statistiska centralbyrån. Det är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, familjeställning, antal barn, eget och föräldrars födelseland, medborgarskap (uppdelat i grupper), invandringsår, migrationsbakgrund, boendeområde, utbildning, yrke, arbetssektor, inkomster, bidrag, sjuk- och aktivitetsersättning och ålderspension. Även eventuell information om sjukskrivning kommer att hämtas från Försäkringskassan och eventuell vård, läkemedelsanvändning och dödsorsaker från Socialstyrelsens register.

Vi som arbetar med studien har vidtagit flera åtgärder för att se till att dina uppgifter är skyddade och förvaras på ett säkert sätt. För det första kommer vi bara att samla in information om ditt namn och kontaktuppgifter för att kunna skicka ut inbjudan till enkäter och material för insamling av bloddroppar. För det andra kommer vi som arbetar med studien aldrig att ha tillgång till ditt personnummer. För att kunna länka enkätsvar med uppgifter från nationella register som innehåller bakgrundinformation om dig och uppgifter om eventuell vård, kommer vi att be Statistiska centralbyrån att koppla ihop dina enkätsvar med denna information och sedan bara ge oss avidentifierade data (dvs. utan personnummer, namn eller kontaktuppgifter). Statistisk centralbyrån kommer att behöva använda ditt personnummer för att koppla dina svar till nationella register, men vi som arbetar med studien kommer bara att ha tillgång till en databas utan koppling till information som kan identifiera vem du är. För det tredje kommer all information att sparas i upp till 10 år på en säker, lösenordskyddad och krypterad dataserver som regelbundet säkerhetskopieras och som ligger skyddad innanför brandväggar. För det fjärde kommer resultat från studien enbart att presenteras i sammanställd form där det inte går att identifiera enskilda individers svar.

Uppgifterna som du lämnar skyddas av EU:s dataskyddsförordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, samt sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Projektet har stöd för behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1.a i EU:s dataskyddsförordning, det vill säga på den grunden att vi fått ditt uttryckliga samtycke att behandla uppgifterna.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska institutet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien och vid behov få eventuella fel rättade. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Richard Bränström (leg. psykolog, docent), Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Nobels väg 9, 171 77 Stockholm, tel. 076 8111 721 och e-post: richard.branstrom@ki.se. Dataskyddsombud, Karolinska institutet, nås via e-post: dataskyddsombud@ki.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att anmäla klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Om du vill läsa mer om sekretesskydd och dina rättigheter som forskningsdeltagare vid de utländska universitet där data kommer att hanteras, så kan du kontakta Yale University Human Subjects Committee, +1 203-785-4688, human.subjects@yale.edu. Mer information finns på: https://your.yale.edu/research-support/human-research/research-participants/rights-research-participant

Vad händer med mina prover?

Vid tre tillfällen under studien kommer vi även att be dig lämna bloddroppar på filterpapper. Dessa kommer att analysera för biologiska markörer för stress och resultaten kommer att kopplas till den övriga informationen som vi samlat in om dig via enkäter och nationella register, men de kommer inte kopplas till information som kan identifiera dig personligen. Vi kommer att koppla ihop dina provresultat med enkätsvar och registerdata med hjälp av ett slumpmässigt kodnummer, men kodnumret kommer inte vara kopplat till information som kan identifiera dig personligen (som till exempel namn, kontaktuppgifter eller personnummer). På det sättet förvaras och hanteras data psyeudonymiserat.

De prover som tas i studien kommer att förvaras pseudonymiserade i en så kallad biobank i enlighet med biobankslagen (2023:38). Biobankens namn är KI Biobank (IVO reg.nr 222) och den ligger vid Karolinska institutet i Solna. Karolinska institutet är ansvarig (huvudman) för biobanken. Filterpapperen med bloddroppar kommer att skickas pseudonymiserade till dr. Thomas McDades laboratorium vid Northwestern University i USA för att analyseras. Proverna kommer att analyseras inom sex månader från att de skickats till USA och så snart de är analyserade kommer de skickas tillbaka till KI Biobank för ytterligare förvaring.

Du har rätt att säga nej till att proverna sparas. Om du samtycker till att proverna sparas har du rätt att senare ta tillbaka (ångra) det samtycket. Dina prover kommer i så fall att kastas eller avidentifieras. Om du vill ångra ett samtycke ska du kontakta projektansvarig, Richard Bränström (leg. psykolog, docent), Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Nobels väg 9, 171 77 Stockholm, tel. 076 8111 721 och e-post: richard.branstrom@ki.se.

Proverna får bara användas på det sätt som du har gett samtycke till. Om det skulle tillkomma forskning som ännu inte är planerad, kommer Etikprövningsmyndigheten att besluta om du ska tillfrågas på nytt.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultat från studien kommer att redovisas i vetenskapliga publikationer och kommer även att kommuniceras till allmänheten via nyhetsmedia. Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien

 

Richard Bränström

leg. psykolog, docent