EIMS studieupplägg

Syftet med studien är att undersöka orsakerna till varför människor insjuknar i MS, att försöka beskriva den biologiska processen och i förlängningen påvisa vad som påverkar sjukdomsprognosen.

Insamling

Data till EIMS-studien samlas in från både MS-patienter och friska kontroller. Insamlingen går till på följande sätt: 

MS-patienter
För en MS-patient påbörjas kontakten med EIMS på en neurologklinik/mottagning där de blir tillfrågade att delta i studien. Alla som tackar ja till att delta får fylla i en enkät och lämna blodprover till studien.

När en patient väljer att delta byts namn och personnummer ut mot ett ID nummer - för att personuppgifterna inte ska hanteras mer än nödvändigt. Blodproverna skickas till en biobank på Karolinska Institutet.

Friska kontroller
Kontrollerna är slumpvis valda personer av samma kön och ålder samt boende i samma län som patienten.

Vi skickar ut en förfrågan om att delta samt information om studien via brev. Om man vill delta fyller man i en likadan enkät som patienten. Vi skickar ett blodprovskit som deltagaren tar med sig till närmaste vårdcentral eller sjukhus, lämnar blod och skickar sedan blodproverna med post till biobanken på Karolinska institutet.

Kontrollerna är nödvändiga då det är i jämförelsen mellan kontroller och patienter som riskerna för MS kan utrönas.

Kvalitetssäkring

Samtliga enkäter som skickas in till sekretariatet kontrolleras noggrant för att se så att alla frågor är besvarade. Om någon information saknas eller behöver kompletteras kontaktas respektive person via telefon eller brev.

Hantering av blodprover

Biobanken på Karolinska Institutet tar regelbundet emot blodprover från både fall och kontroller i EIMS-studien.

Eftersom både gener och miljö spelar roll för insjuknande i MS kan forskarna inte meddela risken för en enskild individ, de fokuserar på att utröna vilka miljö- och genetiska faktorer som påverkar risken att utveckla MS på en populationsnivå. Forskningsresultaten visar en generell risk på gruppnivå.

Analys

Med hjälp av olika dataprogram görs statistiska analyser för att undersöka olika samband.

Ett bra exempel på hur all information i EIMS-studien samverkar är upptäckten av rökning som en viktig orsak till MS. Genom enkätsvaren såg forskarna att det var vanligare att MS-patienterna var rökare än kontrollerna. När forskarna kombinerade den vetskapen med DNA-analyser såg de att personer med en visst genvariant hade en mycket större risk att få MS av sin rökning.

Ann Hagerborn
2023-10-09