Kriterier och process för universitetssjukvården från och med 2025

Ledningsgruppen KI-Region Stockholm beslutade i december 2023 om kriterier och process för universitetssjukvården i Stockholm från och med 2025, baserat på förslag från en arbetsgrupp samt synpunkter på förslagen från utbildningsrådet, forskningsrådet och FoUU-kommittéerna.

Bakgrund: Nationella kriterier för universitetssjukvården fastställs av Socialstyrelsen och innebär kvalitetskrav som alla universitetssjukvårdsenheter (USV-enheter) ska uppfylla gällande klinisk forskning, VFU för läkarutbildningen och utveckling av hälso- och sjukvården. Sedan 2018 har det också funnits kompletterande regionala kriterier för UVS-enheter, beslutade av ledningsgruppen KI-Region Stockholm. Det är dessa regionala kriterier som nu har reviderats och dessutom har processen för hur USV-enheter följs upp och utses i Stockholm utvecklats. 

I korthet innebär beslutet att kriterierna som avser forskning höjs något, att det vid USV-enheten ska finnas minst en utbildningsansvarig person med pedagogisk kompetens och att FoUU-kommittéerna får ansvar för att årligen följa upp de USV-enheter som ingår i deras respektive område. Den beslutade processen innebär också att de 72 befintliga USV-enheterna utgör bas för USV-enheter från och med 2025 och att det inte kommer att ske några utlysningar för ansökan om att utgöra USV-enhet. Ledningsgruppen KI-Region Stockholm beslutar årligen om vilka enheter som ska utgöra USV-enheter i Stockholm.

Ledningsgruppen KI-Region Stockholm planerar att under 2024 beskriva i mer detalj hur processen för den årliga uppföljningen av USV-enheterna ska utföras samt följa upp att sakkunnigprövning gällande specialistläkare ska göras vid USV-enheter enligt förordning. 

VS
Innehållsgranskare:
2024-03-26