ALF- och USV-utvärderingar 2022

Under 2022 genomfördes två nationella utvärderingar av klinisk forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvården i enlighet med ALF-avtalen.

Klinisk forskning
Foto: GettyImages.

Såväl Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet som Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården utgår från ALF-avtalen. Utvärderingarna pågick hela 2022.

Varför är utvärderingarna viktiga?

ALF- och USV-utvärderingarna har stor betydelse för alla i Stockholmsregionen som arbetar med klinisk forskning och utbildning. Det finns en direkt ekonomisk betydelse eftersom utfallet av ALF-utvärderingen påverkar omfattningen av ALF-medel för klinisk forskning för kommande period. Regionens position som ledande region inom Life Science väger också mycket tungt. Höga betyg i ALF-utvärderingen bygger legitimitet för ambitionen att bli en av världens fem ledande Life science-regioner till 2025. 

Läs mer om varje utvärdering

Societal impact landing page
Foto: GettyImages.

Impact

Implementering av forskningsresultat för att nå impact (genomslag) utanför akademin är vanligtvis en långsiktig process och kräver nära samarbete, uthållighet och flera färdigheter under hela processen.

Tre starka ”impact case” beskrivs nedan samt i självvärderingen ALF 2 Self-evaluation.

Läs också: Creating impact together

Impact case stories

Randomiserad klinisk studie “DETermination of the role of OXygen in suspected Acute Myocardial Infarction” med 6629 patienter koordinerades/genomfördes år 2014-2015 av forskare på Södersjukhuset.

 • Två grupper där den ena gavs oxygen, den andra ambient air
 • Primär effekt variabel - mortalitet visade ingen skillnad mellan grupperna
 • Resultat av studien publicerad i N Engl J Med 2017

Impact:

 • Reviderade nationella riktlinjer och förändringar och förbättringar för hälso- och sjukvård och patienter

Framgångsfaktorer:

 • Nyckelpersoners expertis, erfarenheter och nätverk
 • Nära samarbete mellan KI och Region Stockholm
 • Tillgång till infrastruktur och kommunikationskanaler

Den banbrytande FINGER-studien var en randomiserad klinisk prövning där interventionsgruppen fick en kombination av näringsriktig kost, fysisk och kognitiv träning, social stimulans, samt kontroll av vaskulära riskfaktorer. Interventionsgruppen hade efter förbättrat sin kognitiva förmåga signifikant mer än kontrollgruppen.

 • Fortsatta studier genomförda/koordinerade av Karolinska institutet har utvecklat metodik och identifierat en handfull livsstilsfaktorer som förhindrar och fördröjer demens
 • Resultat publicerade i Lancet 2015

Impact:

 • Förbättrad kognitiv förmåga och livskvalitet för patienter med kognitiv svikt
 • Förändrade guidelines - WHO och lokalt
 • Globalt nätverk av kliniska prövningar för riskreduktion och förebyggande av demens och Alzheimers sjukdom

Framgångsfaktorer:

 • Världsledande forskare och tillgång till infrastruktur
 • En välfungerande operativ modell och process
 • Nära samarbete med patientorganisationer

Nytt triagesystem för att minska tiden till EVT designades och testades 2014. 

 • Triagen innebär i första skedet att ambulanssjuksköterskan testar svårighetsgraden hos patientens symtom. Nästa steg är ett telefonsamtal till en strokeläkare för beslut om destination
 • Medfört att 34% av EVT-patienterna blir helt fria från funktionsnedsättning, jämfört med 24% tidigare
 • Resultat publicerade i JAMA 2020

Impact:

 • Implementering påbörjas 2017 inom regionen
 • År 2020 ges nya systemet permanent rutinsjukvårdsstatus
 • Förbättrat hälsoutfall för patienter och besparingar i hälso- och sjukvård med sannolik positiv hälsoekonomisk kalkyl

Framgångsfaktorer:

 • Kliniskt aktiva forskare ser brister och möjligheter
 • Forskarna organisatoriskt knutna till betydande organ
 • Nära samarbete över professionsgränser

Medicinvetarna: #108: Vad vet du om stroke?

Dialogmöte: Anders Gustafsson & Clara Hellner

Med anledning av ALF-utvärderingen höll prorektor Anders Gustafsson (KI) och forsknings- och innovationsdirektör Clara Hellner (Region Stockholm) ett regionalt dialogmöte för att diskutera den kliniska forskningens förutsättningar (11 februari 2022).

Styrgrupp 

KI och Region Stockholm ansvarar gemensamt för Stockholmsregionens underlag i ALF- och USV-utvärderingarna genom en styrgrupp på uppdrag av KI-Region Stockholm ledningsgrupp. 

Styrgruppen består av:

 • Anders Gustafsson, prorektor KI
 • Clara Hellner, FoI-direktör Region Stockholm
 • Annika Tibell, FoUI-direktör Karolinska Universitetssjukhuset
 • Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning, KI
 • Kerstin Lundin, projektledare, KI
 • Viktoria Svensson, samordnare, KI
 • Maria Schönnings, handläggare, KI
 • Viktoria Björk, chef FoUI, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Carl Sundström, samordnare, KI

En särskild arbetsgrupp som rapporterar till styrgruppen har i uppdrag att stödja USV-enheter i utvärderingen av universitetssjukvården.

Kontakt

Funktionsbrevlåda för frågor och synpunkter: utvardering-alfusv@ki.se