Administration och service

Anställda vid Institutionen för onkologi-patologi har tillgång till administrations- och servicefunktioner inom ekonomi, IT, infrastruktur, personal, student- och forskargruppsadministration. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Besöksadress: GKS, D2:04, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Maria von Witting

Administrativ chef

Hanna Sillén

Prefektsekreterare, registrator, resebokningar och HR-administration (förlängning av anställningskontrakt, stipendier, disputationsersättningar och reseförsäkringskort)

Anne Jensen

HR-chef. Övergripande ansvar för institutionens personalfrågor. Chefstöd i personalfrågor. Arbetsrättsliga och lönerevisionsfrågor. Ordförande i Kommittéen för Lika villkor, ansvarig för mötena med samverkansgruppen.
08-524 862 16

Louise Kvick

Personaladministratör. Annonsering, arbetsmiljöfrågor och HR-administration

Anders Ekman

Verksamhetscontroller. Budget och verksamhetsppföljning, avtal

Ann-Charlotte Redebo

Ekonomicontroller. Bokslut, projektuppföljning

Sara Jalali

Vikarie för Karin Petell
08-524 862 27

Johan Häggström

Ekonomicontroller. Bokslut, projektuppföljning grundutbildning

Karin Petell

Redovisningsansvarig. Månads- och hel- och delårsbokslut, projektuppföljning, ekonomisk redovisning

Monica Manske

Reseräkningar, utlägg och friskvårdsbidrag, UBW och IDAC

Agneta Hultbro

UBW och IDAC

Erika Rindsjö

Ansvarig för den studentnära administrationen för doktorander, registrator, UBW och IDAC (forskarstuderande), huvudredaktör för ki.se/onkpat

Sofie Jensen

Utbildningsadministratör. Grundutbildning patologi

Rigmor Forsberg

Utbildningsadminstratör. Grundutbildning onkologi, Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet.

Jan Sylvan

IT-tekniker. IT-support, FixIT
08-524 823 02

Jobel Teklebrhan

IT-samordnare. IT-support, FixIT

Vadim Valkovski

IT-samordnare. IT-support, FixIT

Michael Rosendahl

Arkivarie

Besöksadress: Akademiska stråket 1, Bioclinicum J6:14, 171 64 Solna

Paula Mannström

Samordnare forskningstema Cancer, BioClinicum, Biosäkerhetsombud, Inköpssamordnare, SKEDDA administratör

Ekaterina Pokrovskaja Tamm

Biträdande gruppledare, Samordnare OnkPat, Miljö- och hållbarhetsombud