Administration och service

Anställda vid Institutionen för onkologi-patologi har tillgång till administrations- och servicefunktioner inom ekonomi, IT, infrastruktur, personal, student- och forskargruppsadministration. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Besöksadress: GKS, D2:04, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Maria von Witting

Administrativ chef

Hanna Sillén

Prefektsekreterare, registrator, resebokningar och HR-administration (förlängning av anställningskontrakt, stipendier, disputationsersättningar och reseförsäkringskort)

Anne Jensen

HR-chef. Övergripande ansvar för institutionens personalfrågor. Chefstöd i personalfrågor. Arbetsrättsliga och lönerevisionsfrågor. Ordförande i Kommittéen för Lika villkor, ansvarig för mötena med samverkansgruppen.
08-524 862 16

Josefin Bergström

HR-administratör. Annonsering, arbetsmiljöfrågor och HR-administration

Anders Ekman

Verksamhetscontroller. Budget och verksamhetsppföljning, avtal

Ann-Charlotte Redebo

Ekonomicontroller. Bokslut, projektuppföljning

Sara Jalali

Ekonomicontroller/Vik. redovisningsansvarig
08-524 862 27

Johan Häggström

Ekonomicontroller. Bokslut, projektuppföljning grundutbildning

Karin Petell

Redovisningsansvarig. Månads- och hel- och delårsbokslut, projektuppföljning, ekonomisk redovisning

Monica Manske

Reseräkningar, utlägg och friskvårdsbidrag, UBW och IDAC

Agneta Hultbro

UBW och IDAC

Erika Rindsjö

Forskarutbildningsadministratör, registrator, UBW och IDAC (forskarstuderande), huvudredaktör för ki.se/onkpat

Linda Gillingsjö

Administratör. Grundutbildning patologi

Rigmor Forsberg

Utbildningsadminstratör. Grundutbildning onkologi, Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet.

Jan Sylvan

IT-samordnare. IT-support, FixIT
08-524 823 02

Vadim Valkovski

IT-tekniker. IT-support, FixIT

Michael Rosendahl

Arkivarie

Besöksadress: Akademiska stråket 1, Bioclinicum J6:14, 171 64 Solna

Paula Mannström

Samordnare forskningstema Cancer, BioClinicum, Biosäkerhetsombud, Inköpssamordnare, SKEDDA administratör

Ekaterina Pokrovskaja Tamm

Biträdande gruppledare, Samordnare OnkPat, Miljö- och hållbarhetsombud
Erika Rindsjö
2023-08-16