Skip to main content

Administration och service

Anställda vid Institutionen för onkologi-patologi har tillgång till administrations- och servicefunktioner inom ekonomi, IT, infrastruktur, personal, student- och forskargruppsadministration. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Besöksadress: A2:07, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Maria von Witting

Administrativ chef

Hanna Sillén

Prefektsekreterare, registrator, resebokningar och HR-administration (förlängning av anställningskontrakt, stipendier, disputationsersättningar och reseförsäkringskort)

Anne Jensen

HR-chef. Övergripande ansvar för institutionens personalfrågor. Chefstöd i personalfrågor. Arbetsrättsliga och lönerevisionsfrågor. Ordförande i Kommittéen för Lika villkor, ansvarig för mötena med samverkansgruppen.
073-673 91 85

Johanna Tunell

Personaladministratör. Annonsering, arbetsmiljöfrågor

Anders Ekman

Verksamhetscontroller. Budget och verksamhetsppföljning, avtal

Ann-Charlotte Redebo

Ekonomicontroller. Bokslut, projektuppföljning

Pilar Baettig

Ekonomicontroller. Bokslut, projektuppföljning grundutbildning

Karin Petell

Månads- och hel- och delårsbokslut, projektuppföljning, ekonomisk redovisning

Malin Gustafsson

Vikarie för Agneta Hultbro. Reseräkningar, utlägg och friskvårdsbidrag, Kimkat (anställda/anknutna)

Agneta Hultbro

Ej i tjänst

Erika Rindsjö

Ansvarig för den studentnära administrationen för doktorander, registrator, Kimkat (forskarstuderande), huvudredaktör för ki.se/onkpat och institutionens intranät

Sofia Asp

Utbildningsadministratör. Grundutbildning patologi
073-744 19 21

Monica Ringheim

Utbildningsadminstratör. Grundutbildning onkologi

Jan Sylvan

IT-tekniker. IT-support, FixIT
08-524 823 02

Jobel Teklebrhan

IT-samordnare. IT-support, FixIT