Skip to main content

Administration och service

Anställda vid Institutionen för onkologi-patologi har tillgång till administrations- och servicefunktioner inom ekonomi, IT, infrastruktur, personal, student- och forskargruppsadministration. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Besöksadress: Z1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Maria von Witting

Administrativ chef

Hanna Sillén

Prefektsekreterare, registrator, resebokningar och HR-administration (förlängning av anställningskontrakt, stipendier, disputationsersättningar och reseförsäkringskort)

Anne Jensen

HR-chef. Övergripande ansvar för institutionens personalfrågor. Chefstöd i personalfrågor. Arbetsrättsliga och lönerevisionsfrågor. Ordförande i Kommittéen för Lika villkor, ansvarig för mötena med samverkansgruppen.
08-517 797 93
073-673 91 85

Jessica Truedsson

Personaladministratör. Annonsering, arbetsmiljöfrågor.
070-734 92 21

Anders Ekman

Verksamhetscontroller. Budget och verksamhetsppföljning, avtal

Ann-Charlotte Redebo

Ekonomicontroller. Bokslut, projektuppföljning
073-625 14 56

Therese Van Kerkvoorde

Ekonomicontroller. Projektuppföljning grundutbildning
070-284 24 29

Pilar Baettig

Föräldraledig

Karin Petell

Vikarie för Pilar Baettig. Månads- och hel- och delårsbokslut, projektuppföljning, ekonomisk redovisning

Malin Gustafsson

Vikarie för Agneta Hultbro. Reseräkningar, utlägg och friskvårdsbidrag, Kimkat (anställda/anknutna)

Erika Rindsjö

Ansvarig för den studentnära administrationen för doktorander, registrator, Kimkat (forskarstuderande), huvudredaktör för ki.se/onkpat och institutionens intranät

Sofia Asp

Utbildningsadministratör. Grundutbildning patologi

Monica Ringheim

Utbildningsadminstratör. Grundutbildning onkologi

Jan Sylvan

IT-tekniker. IT-support, FixIT

Jobel Teklebrhan

IT-samordnare. IT-support, FixIT