Sammanhållet kvalitetssystem

Det sammanhållna kvalitetssystemet beskriver hur vi ska bedriva en systematisk och effektiv kvalitetssäkring, kvalitetsutvärdering och kvalitetsutveckling av verksamheten inkluderande forskning, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt det gemensamma stödet.

Kvalitetssystemet bygger på tre övergripande principer:

1. Ett sammanhållet och gemensamt system

2. En cyklisk systematisk förbättringsprocess

3. Gemensamma verktyg och metoder

 

Det sammanhållna kvalitetssystemet bidrar till kontinuerlig kvalitetssäkring, kvalitetsutvärdering och kvalitetsutveckling av verksamheten och inkluderar både forskning, utbildning och administration.

För att uppnå våra mål arbetar vi med ständiga förbättringar av hela vår verksamhet, samt att synliggöra våra resultat.

 • Ett sammanhållet system innebär att vi skapar en samsyn om vad som är kvalitet och hur kvalitetsarbetet ska bedrivas.
 • Kvalitetsarbetet kännetecknas av systematik, uppföljning och lärande. Allas delaktighet är avgörande för att KI:s kvalitet ska utvecklas och innebär att medarbetare, studenter, doktorander, samverkanspartners, externa intressenter, m fl. deltar i kvalitetsarbetet.
 • Det sammanhållna kvalitetssystemet utgår ifrån ett helhetsperspektiv – det finns ett KI, där vi alla bidrar till helheten. Det utgår ifrån att våra kärnverksamheter är ömsesidigt beroende av varandra. Ett sådant synsätt är en förutsättning för att uppnå hög kvalitet i all verksamhet.
Kvalitetssystem
Kvalitetssystem

En cyklisk systematisk förbättringsprocess

Kvalitetsarbetet ska på hela KI och på samtliga nivåer bedrivas systematiskt och kontinuerligt i en cyklisk process mot ständiga förbättringar och understödjas av en effektiv kvalitetssäkring. Det utgår från gemensamma principer oavsett verksamhet, vilket bidrar till ett hållbart system.

Den cykliska processen består av faserna planera, genomföra, följa upp samt återkoppla och förbättra som utgår från Demings förbättringscykel (PDSA-cykeln) och grunderna i ISO-standarderna (International Organization for Standardization) för ledningssystem.

Gemensamma verktyg och metoder

Gemensamma verktyg och metoder ökar transparens och förståelse mellan olika verksamheter.

Det sammanhållna kvalitetssystemet på KI-övergripande nivå och i de tre kärnverksamheterna samt administration genomförs med hjälp av fem gemensamma verktyg. De gemensamma verktygen bidrar till ständiga förbättringar genom att stödja de olika delarna i den cykliska förbättringsprocessen.

Processorienterade arbetssätt

Planeringsfasen

I planeringsfasen bidrar processorienterade arbetssätt till effektivare och kvalitetssäkrade arbetsprocesser samt till bättre underbyggda beslut.

Kvalitetssystemet/kvalitetsarbetet kommer att integreras i KI:s verksamhetsplanering och uppföljning. Denna integration ökar medvetenheten om betydelsen av det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i organisationen.

 

Kvalitetssäkring

Genomförandefasen

Genomförandefasen kännetecknas av kvalitetssäkring för att systematiskt säkerställa och upprätthålla hög kvalitet i allt arbete. Kvalitetssäkring ska ske metodiskt och systematiskt med hjälp av dokumenterade rutiner för att säkerställa och upprätthålla uppnådd kvalitet.

Här kan du ta del av åtgärdsplanen: "Uppföljning: Åtgärdsplan vid Karolinska Institutet utifrån rekommendationer vid extern och intern granskning, september 2016"

Kvalitetssäkring innebär bl a att:

 • Följa lagar och regelverk. Arbete pågår för att regler och riktlinjer ska bli lättillgängliga och kvalitetssäkrade: ”det ska vara lätt att göra rätt”.
 • Nya stödsystem för verksamheten behöver utvecklas och befintliga stödsystem användas rutinmässigt i högre grad än nu för att underlätta kvalitetssäkring. Det gäller exempelvis ELN (elektronisk loggbok), eISP, m fl.
 • Väl kartlagda processer (processkartor och flödesscheman) underlättar användning av processorienterade arbetssätt. Enkla checklistor kan väsentligt minska risken för avvikelser och handhavandefel. De kan bidra till effektivare och framförallt kvalitetssäkrade processer och beslut.
 • Att systematiskt hantera avvikelser är ett bra sätt att lära och att utveckla verksamheten, men också en framgångsrik metod för att förbättra de stödsystem som syftar till att minska avvikelserna. Här ska KI:s incidenthanteringssystem utvecklas.

 

Kvalitetsindikatorer, upplevd kvalitet och VIS

Indikatorer

Indikatorerna ska följas på KI-övergripande nivå. De ska i möjligaste mån följas och presenteras över tid för att ge information om hur verksamheten utvecklas. Det är ofta inte värdet i sig men trenden som är viktig.

Uppföljning av de KI-övergripande indikatorerna sker särskilt i samband med de årliga återrapporteringarna som en del av verksamhetsplaneringen.

Upplevd kvalitet

Förutom kvantitativt mätbara mått som indikatorer behöver KI även fånga mer kvalitativa aspekter på verksamhetens kvalitet.

Ett sätt är att fråga relevanta intressenter genom t ex enkäter.

Upplevd kvalitet efterfrågas både i kärnverksamhet och medarbetarperspektiv.

Kursvärderingar, studentbarometer/medarbetarundersökning, exit polls, alumni samt avnämarundersökningar är exempel på detta.

 • Kursvärderingar
 • Studentbarometer
 • Exit poll och examensenkät
 • Alumniundersökning
 • Avnämarundersökning
 • Medarbetarundersökning

Verksamhetsinformationssystem

För att möjliggöra en samlad och överskådlig uppföljning av bland annat kvalitetsindikatorer och enkätresultat ska KI:s verksamhetsinformationssystem, VIS, användas. Detta system används idag av chefer och verksamhetsledare för uppföljning av verksamheten.

Kollegial granskning och lärande

Kollegial granskning (peer review) och lärande stödjer en öppnare kultur med ömsesidigt lärande och kunskapsutveckling. Det bör används som en gemensam metod för kollegial återkoppling, kvalitetsutveckling och kvalitetsutvärdering av de olika verksamheterna, d v s även stödverksamheterna. Kollegial granskning kan användas internt och/eller externt och det finns olika modeller och verktyg som passar för olika verksamheter och syften.

Inom utbildningen har man startat processen med kollegialt lärande i samband med de kvalitetsplaner som lämnas in för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Anvisningar för kollegial granskning

Anvisningar för kollegial granskning

Externa granskningar

UKÄ:s granskningar fram till och med 2022

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre utbildning, analyserar utvecklingen, ansvarar för officiell statistik om högskolan samt bevakar att universitet och högskolor följer lagar och regler.

Under de kommande sex åren kommer detta bl a ske genom granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar, lärosätestillsyn samt tematiska utvärderingar.

En central princip är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Granskningarna utgår från HL, HF och principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG.

Preliminär tidplan UKÄ-granskningar 2017-2022

Anvisningar för arbetet med externa kvalitetsgranskningar

 

Kontakt

Anna Kiessling

Akademisk rådgivare, docent, universitetslektor
0852482626
D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Magnus Johansson

Kvalitetssamordnare
Fakultetskansliet och internationella relationer
UF Universitetsförvaltningen

Dokument