Pedagogiska priset

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå.

Priset delas ut under installationshögtiden i Aula Medica i oktober.

Pedagogiska priset 2023 tilldelas Lena Engqvist Boman och Terese Stenfors
Terese Stenfors och Lena Engqvist Boman Foto: Ulf Sirborn och Stefan Zimmerman

2023 års pristagare - Lena Engqvist Boman och Terese Stenfors

Priskommitténs motivering:

Lena Engqvist Boman vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), har under hela sin yrkeskarriär bidragit till att utveckla undervisning och lärande inom hälso- och sjukvård; de senaste dryga 20 åren vid Karolinska Institutet (KI) där hon gjort betydande insatser för medicinsk pedagogik. Redan i mitten av 1990-talet var hon med om att starta den första svenska verksamheten som samlade kliniska adjunkter och lektorer med förenade anställningar vid Karolinska Sjukhuset och Röda Korsets Högskola. Syftet var att via verksamheten bygga upp ett stöd för både handledare och studenter och att fungera som en länk mellan lärosäte och klinik.

Senare har Lena Engqvist Boman deltagit i ett flertal KI-övergripande sammanhang för att utveckla undervisning och lärande på olika nivåer. Som exempel har hon under perioden 2004–2018 innehaft uppdrag som pedagogisk utvecklare för KI:s alla utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC) utvecklar och genomför Lena sedan 2014 utbildning om lärande för hälso- och sjukvårdspersonal och andra aktörer inom cancervården. 

Lena Engqvist Boman har genom åren inte bara förvärvat djupa kunskaper inom undervisning och lärande genom teoretiska och empiriska studier, men har också en utmärkt förmåga att omsätta teori till praktik genom situationsanpassad didaktik. Lena har också haft stor betydelse för individuellt lärande hos studenter, patienter, kollegor och lärare.

Terese Stenfors vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) och enheten för undervisning och lärande (UOL) har i snart 20 år arbetat med pedagogiskt arbete och utveckling av undervisning parallellt med sin forskning och övriga uppdrag. Hennes pedagogiska ledarskap avspeglas bland annat genom att hon har genomfört åtskilliga pedagogiska förbättringsprojekt i samverkan med olika professioner och utbildningar, som har bidragit till ökad pedagogisk forskningsanknytning på flera av KI:s utbildningsprogram och ofta även resulterat i publikationer.

Hon har drivit flera centrala projekt på KI, bland annat utvecklingen av hela det kurs- och programutvärderingssystem som nu används för samtliga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Som en konsekvens av detta är det för första gången möjligt att följa studenternas upplevelser av deras utbildning över tid och mellan olika program.

Terese Stenfors har även bidragit till KI:s utbildningar med engagemang i flera forskarutbildningsprogram och skolor samt fått extern finansiering för en helt ny forskarskola i medicinsk pedagogik i samverkan mellan KI, Stockholms universitet och Linköpings universitet.

Utöver detta har hon bland annat tagit initiativ till ett nätverk för pedagogisk forskning och utveckling, vilket möjliggör för deltagarna att lära av varandra och utbyta erfarenheter.

 

Tidigare pristagare

2022 - Björn Meister

2021 - Lars-Arne Haldosen

2020 – Eva Broberger

2019 – Anna Kiessling

2018 – Lena Nilsson-Wikmar

2017 – Ewa Ehrenborg

2016 – Dulceaydee Norlander Gigliotti

2015 – Rune Brautaset

2014 – Robert Harris och Lars Henningsohn

2013 – Gunnar Nilsson

2012 – Hans Gyllenhammar och Annika Östman Wernerson

2011 – Margaretha Forsberg Larm

2010 – Anna Josephson

2009 – Matti Nikkola

2008 – Annelie Brauner och Thomas Cronholm

2007 – Kent Fridell och Johan Wikner

2006 – Aino Fianu Jonasson och Lene Martin

2005 – Jörgen Nordenström

2004 – Åsa Nilsonne och Göran Sandberg

2003 – Sari Ponzer

2002 – Gunilla Johnson och Hans Rosling

2001 – Anders Bergendorff, Eva Mattsson och Li Tsai

2000 – Magnus Ingelman-Sundberg, Annika Sääf-Rothoff och lärargruppen bakom CAL

1999 – Helena Bergström, Ester Mogensen och Jan Ygge

1998 - Ingrid Lindquist och Karin Röding och Carl Johan Sundberg

Om pedagogiska priset

Pristagare utses av Kommittén för utbildning efter förslag från särskild priskommitté där även representant från Kommittén för utbildning på forskarnivå ingår. Vid urvalet av pristagare tittar priskommittén särskilt på följande faktorer:

  • pedagogiskt nytänkande (innovationer, utvecklings- och förbättringsarbete),
  • pedagogisk genomslagskraft (lokalt, nationellt, internationellt) och
  • pedagogiskt ledarskap.

Kandidat(er) till priset kan nomineras av lärare, studenter, doktorander samt övrig personal verksamma vid KI. Från och med 2013 omfattar KI:s pedagogiska pris även pedagogiska insatser inom forskarutbildningen. Priskommittén välkomnar därmed även nomineringar gällande insatser inom KI:s forskarutbildning.

Det pedagogiska priset kan delas mellan upp till 3 pristagare. Ledamot av priskommittén kan ej tilldelas priset.

Pedagogiska priset delas ut vid KI:s Installationshögtid som hålls i Aula Medica i oktober varje år. Den totala prissumman är på 175 000 kronor vilken överförs till den institution(er) där pristagaren(na) är verksam(ma).

AT
Innehållsgranskare:
2023-05-24