Skip to main content

Pedagogiska priset

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Pristagare utses av Kommittén för utbildning efter förslag från särskild priskommitté där även representant från Kommittén för forskarutbildning ingår. Vid urvalet av pristagare tittar priskommittén särskilt på följande faktorer:

  • pedagogiskt nytänkande (innovationer, utvecklings- och förbättringsarbete),
  • pedagogisk genomslagskraft (lokalt, nationellt, internationellt) och
  • pedagogiskt ledarskap.

Kandidat(er) till priset kan nomineras av lärare, studenter, doktorander samt övrig personal verksamma vid KI. Från och med 2013 omfattar KI:s pedagogiska pris även pedagogiska insatser inom forskarutbildningen. Priskommittén välkomnar därmed även nomineringar gällande insatser inom KI:s forskarutbildning.

Det pedagogiska priset kan delas mellan upp till 3 pristagare. Ledamot av priskommittén kan ej tilldelas priset.

Pedagogiska priset delas ut vid KI:s Installationshögtid som hålls i Aula Medica i oktober varje år. Den totala prissumman är på 175 000 kronor vilken överförs till den institution(er) där pristagaren(na) är verksam(ma).

Portrait of Anna Kiessling
Anna Kiessling, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

2019 års pristagare - Anna Kiessling

Anna Kiessling på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, tilldelas priset för sina goda insatser för pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom Karolinska Institutets utbildningar.

Motivering:

Anna Kiessling är docent i kardiologi och universitetslektor i medicinsk pedagogik på Institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds sjukhus. Sedan 2012 är hon ledamot i Pedagogiska Akademin som excellent lärare och pedagog. Anna har en gedigen lärarerfarenhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, men även inom fort-, vidare- och patientutbildning. Hon har varit starkt drivande i kvalitetsutveckling av verksamhetsintegrerat och interprofessionellt lärande på KI, bland annat som föreståndare för CKU under flera år. Anna är nu GUA på sin institution och har en viktig roll som samordnare för rekryteringsutskottets pedagogiska bedömargrupp. I sin forskarroll har Anna Kiessling genomfört ett flertal medicinpedagogiska utvecklings- och forskningsprojekt som presenterats både nationellt och internationellt. Hon har skrivit ett stort antal internationella vetenskapliga publikationer inom området medicinsk pedagogik samt ett flertal rapporter och artiklar för en svensk läsekrets. Utöver detta har Anna Kiessling utvecklat och implementerat kvalitetssystemet för utbildning på KI. Hon leder också arbetet med KI:s sammanhållna kvalitetssystem och samordning av KI:s övergripande kvalitetsarbete inklusive UKÄ:s pågående kvalitetssäkringsgranskning. Sedan årsskiftet är hon även projektledare för ett nytt 6-årigt läkarprogram på KI.

Tidigare års pristagare

2018 - Lena Nilsson-Wikmar

2017 - Ewa Ehrenborg

2016 - Dulceaydee Norlander Gigliotti

2015 - Rune Brautaset

2014 - Robert Harris och Lars Henningsohn

2013 - Gunnar Nilsson

2012 - Hans Gyllenhammar och Annika Östman Wernerson

2011 - Margaretha Forsberg Larm

2010 - Anna Josephson

2009 - Matti Nikkola

2008 - Annelie Brauner och Thomas Cronholm

2007 - Kent Fridell och Johan Wikner

2006 - Aino Fianu Jonasson och Lene Martin

2005 - Jörgen Nordenström

2004 - Åsa Nilsonne och Göran Sandberg

2003 - Sari Ponzer

2002 - Gunilla Johnson och Hans Rosling

2001 - Anders Bergendorff, Eva Mattsson och Li Tsai

2000 - Magnus Ingelman-Sundberg, Annika Sääf-Rothoff och lärargruppen bakom CAL

1999 - Helena Bergström, Ester Mogensen och Jan Ygge

Stadgar för KI:s pedagogiska pris

Dessa stadgar är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och senast reviderade 2019-02-20.

§1

Karolinska Institutets pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom Karolinska Institutets utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå. Det pedagogiska priset kan delas mellan upp till 3 pristagare. Ledamot av priskommittén kan ej tilldelas priset.

§2

Pristagare utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå efter förslag från en särskild priskommitté. Överlämnandet av priset sker i samband med Karolinska Institutets installationshögtid. Beslutet kan inte överklagas.

§3

Total prissumma är 175 000 kronor vilken är en bruttosumma som överförs till institution där pristagaren(na) är verksam(ma).

§4

Kandidat(er) till priset kan nomineras av lärare, studenter, doktorander samt övrig personal verksamma vid KI. Ledamöter i priskommittén kan ej nominera. Nomineringen skall göras skriftligen enligt särskild nomineringsblankett som visar hur den(de) föreslagna kandidaten(erna) uppfyller de i §1 angivna kriterierna. Inbjudan till nomineringen av kandidater annonseras internt. Efter utnämnandet skall information om pristagaren(na) spridas internt och externt.

§5

Priskommittén utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Priskommittén ska bestå av ordförande (Vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå), fyra lärarrepresentanter (varav en ska vara från Kommittén för forskarutbildning), tre studentrepresentanter och en handläggare. Lärarrepresentanter utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive Kommittén för forskarutbildning. Studentrepresentanterna utses av studentkårerna.

§6

Priskommittén skall svara för föreskriven annonsering. Kommittén skall vidare utreda och sammanställa de inkomna förslagen, samt avge förslag till pristagare till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och Kommittén för forskarutbildning.

§7

Pristagaren(na) skall hålla ett anförande eller på annat sätt sprida information om sitt pedagogiska utvecklings- eller förnyelsearbete som legat till grund för det pedagogiska priset.