Pedagogiska priset

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå.

Pristagare utses av Kommittén för utbildning efter förslag från särskild priskommitté där även representant från Kommittén för utbildning på forskarnivå ingår. Vid urvalet av pristagare tittar priskommittén särskilt på följande faktorer:

  • pedagogiskt nytänkande (innovationer, utvecklings- och förbättringsarbete),
  • pedagogisk genomslagskraft (lokalt, nationellt, internationellt) och
  • pedagogiskt ledarskap.

Kandidat(er) till priset kan nomineras av lärare, studenter, doktorander samt övrig personal verksamma vid KI. Från och med 2013 omfattar KI:s pedagogiska pris även pedagogiska insatser inom forskarutbildningen. Priskommittén välkomnar därmed även nomineringar gällande insatser inom KI:s forskarutbildning.

Det pedagogiska priset kan delas mellan upp till 3 pristagare. Ledamot av priskommittén kan ej tilldelas priset.

Pedagogiska priset delas ut vid KI:s Installationshögtid som hålls i Aula Medica i oktober varje år. Den totala prissumman är på 175 000 kronor vilken överförs till den institution(er) där pristagaren(na) är verksam(ma).

Björn Meister, professor i mikroskopisk anatomi vid institutionen för neurovetenskap. Foto: Stefan Zimmerman

2022 års pristagare - Björn Meister

Björn Meister vid institutionen för neurovetenskap tilldelas 2022 års pris för sitt mångåriga engagemang i undervisningen på flera av Karolinska Institutets utbildningsprogram.

Priskommitténs motivering:

Björn Meister har i många år varit drivande, nytänkande och innovativ i utvecklingen av undervisningen, bland annat genom att ha införlivat digitaliserad pedagogik som underlättar kopplingen mellan basvetenskaplig och klinisk kunskap. Björn har även spelat en avgörande roll för vidareutvecklingen av andra lärandematerial inom histologi och anatomi tillsammans med studenter.

Med små resurser har embryon till idéer om pedagogisk utveckling blivit nyttiga och brett implementerade delar av undervisningen på flera program. Björn är också ansvarig för tutorverksamhet inom histologi- och anatomiundervisningen, där äldre studenter bidrar till att undervisa studenter på tidigare terminer.

Björn har under många år varit grundutbildningsansvarig på institutionen för neurovetenskap samt varit en aktiv deltagare i flera nämnder, kommittéer och arbetsgrupper på KI. Han är en särskilt uppskattad pedagogisk lärare, kollega och handledare.

 

Tidigare pristagare

2021 - Lars-Arne Haldosen

2020 – Eva Broberger

2019 – Anna Kiessling

2018 – Lena Nilsson-Wikmar

2017 – Ewa Ehrenborg

2016 – Dulceaydee Norlander Gigliotti

2015 – Rune Brautaset

2014 – Robert Harris och Lars Henningsohn

2013 – Gunnar Nilsson

2012 – Hans Gyllenhammar och Annika Östman Wernerson

2011 – Margaretha Forsberg Larm

2010 – Anna Josephson

2009 – Matti Nikkola

2008 – Annelie Brauner och Thomas Cronholm

2007 – Kent Fridell och Johan Wikner

2006 – Aino Fianu Jonasson och Lene Martin

2005 – Jörgen Nordenström

2004 – Åsa Nilsonne och Göran Sandberg

2003 – Sari Ponzer

2002 – Gunilla Johnson och Hans Rosling

2001 – Anders Bergendorff, Eva Mattsson och Li Tsai

2000 – Magnus Ingelman-Sundberg, Annika Sääf-Rothoff och lärargruppen bakom CAL

1999 – Helena Bergström, Ester Mogensen och Jan Ygge

Stadgar för KI:s pedagogiska pris

Dessa stadgar är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och senast reviderade 2019-02-20.

§1

Karolinska Institutets pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom Karolinska Institutets utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå. Det pedagogiska priset kan delas mellan upp till 3 pristagare. Ledamot av priskommittén kan ej tilldelas priset.

§2

Pristagare utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå efter förslag från en särskild priskommitté. Överlämnandet av priset sker i samband med Karolinska Institutets installationshögtid. Beslutet kan inte överklagas.

§3

Total prissumma är 175 000 kronor vilken är en bruttosumma som överförs till institution där pristagaren(na) är verksam(ma).

§4

Kandidat(er) till priset kan nomineras av lärare, studenter, doktorander samt övrig personal verksamma vid KI. Ledamöter i priskommittén kan ej nominera. Nomineringen skall göras skriftligen enligt särskild nomineringsblankett som visar hur den(de) föreslagna kandidaten(erna) uppfyller de i §1 angivna kriterierna. Inbjudan till nomineringen av kandidater annonseras internt. Efter utnämnandet skall information om pristagaren(na) spridas internt och externt.

§5

Priskommittén utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Priskommittén ska bestå av ordförande (Vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå), fyra lärarrepresentanter (varav en ska vara från Kommittén för utbildning på forskarnivå), tre studentrepresentanter och en handläggare. Lärarrepresentanter utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive Kommittén för utbildning på forskarnivå. Studentrepresentanterna utses av studentkårerna.

§6

Priskommittén skall svara för föreskriven annonsering. Kommittén skall vidare utreda och sammanställa de inkomna förslagen, samt avge förslag till pristagare till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och Kommittén för utbildning på forskarnivå.

§7

Pristagaren(na) skall hålla ett anförande eller på annat sätt sprida information om sitt pedagogiska utvecklings- eller förnyelsearbete som legat till grund för det pedagogiska priset.