Om KI:s sammanhållna kvalitetssystem och systematiska kvalitetsarbete

KI:s sammanhållna kvalitetssystem omfattar utbildning och forskning, inklusive samverkan med det omgivande samhället och verksamhetsstödet.

Kvalitetssystemet och det systematiska kvalitetsarbetet utgår ifrån högskolelag, högskoleförordning, nationella och internationella standards och riktlinjer för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning samt målen i KI:s Strategi 2030. Systemet utgörs av bestämda processer, organisation och ansvarsfördelning samt styrdokument för detta. 

Läs mer om KI:s sammanhållna kvalitetssystem inom verksamhetens olika delar.

Kvalitetssystemet ska utgöra ramarna och säkerställa systematiken i kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet innebär dels kvalitetssäkring genom uppföljning och kontroll av kvaliteten, dels kvalitetsutveckling genom ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Det övergripande syftet med kvalitetssystemet och det systematiska kvalitetsarbetet är att säkerställa att KI:s verksamheter fungerar ändamålsenlig och effektivt för att nå sina mål och uppfylla alla de krav som ställs på ett svenskt universitet.

KI:s systematiska kvalitetsarbete omfattar två övergripande processer: en intern kontinuerlig uppföljning och en regelbunden granskning där externa sakkunniga medverkar.

Kontinuerlig uppföljning & regelbunden granskning

Kvalitetssystem landningssida
Bild: KI:s kvalitetsarbete innehåller två övergripande processer - en intern kontinuerlig uppföljning och en regelbunden granskning där externa sakkunniga medverkar.

KI:s kvalitetsarbete inom utbildning och forskning, inklusive samverkan och verksamhetsstöd, ska när det är fullt utvecklat innehålla två övergripande processer. Dessa är en intern kontinuerlig uppföljning respektive en regelbunden granskning/genomlysning där externa sakkunniga medverkar. Dessa båda processer syftar till att identifiera verksamhetens styrkor som ska tas till vara samt utvecklingsområden och brister som kräver förbättringsarbete och åtgärder. I båda processer är kollegialt lärande en viktig komponent där utförd eller planerad verksamhet och förbättringsarbete genomgår en intern eller extern kollegial granskning och ges konstruktiv återkoppling för den fortsatta utvecklingen.

KI:s kvalitetssystem och kvalitetsarbete är en del av det nationella kvalitetssäkringssystemet för utbildning och forskning.

KI:s egen uppföljning och granskning innebär kvalitetssäkring genom KI:s egna bevakning och kontroll att det planerade och genomförda arbetet leder till förväntade resultat på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. KI:s egen uppföljning och granskning kompletterar och ersätter i viss utsträckning de externa granskningar och utvärderingar som Universitetskanslersämbetet genomför inom det nationella kvalitetssäkringssystemet. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har granskat KI:s kvalitetssystem och godkänt KI:s systematiska kvalitetssäkringsarbete.

Organisation

KI:s kvalitetsarbete är organiserat på flera nivåer. På lärosätesnivå leds kvalitetsarbetet av KI:s fakultetsnämnd och dess tre kommittéer:

  • Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Kommittén för utbildning på forskarnivå
  • Kommittén för forskning

På lärosätesnivå leds kvalitetsarbetet inom verksamhetsstödet av universitetsdirektören med stöd av det strategiska ledningsstödet och universitetsförvaltningen.

Ansvarsfördelning

KI:s rektor har det övergripande ansvaret för KI:s kvalitetssystem och kvalitetsarbete och att verksamheten håller hög kvalitet. Rektor beslutar om KI:s kvalitetssystem och har delegerat till fakultetsnämnden att fatta övergripande, strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Beredning vid utveckling och uppföljning av KI:s kvalitetssystem och kvalitetsarbete är delegerat till prorektor och SAK när det gäller utbildning och forskning, inklusive samverkan och till universitetsdirektören när det gäller verksamhetsstödet.

Fakultetsnämndens kommittéer har övergripande ansvar för kvalitetsarbetet och att verksamheten inom deras ansvar har hög kvalitet. Kommittéerna ansvarar också för att kvalitetsarbetet utvecklas och följs upp så som föreskrifterna för KI:s sammanhållna kvalitetssystem och systematiska kvalitetsarbete föreskriver. Arbetet inom respektive kommitté leds av en vicerektor.

Vid respektive institution är det prefekten som ansvarar för kvalitetsarbetet och att verksamheten håller hög kvalitet.

Kvalitetsarbetet inom utbildning och utbildningsprogram, forskarutbildning samt forskning beskrivs närmare under webbsidorna om kvalitetsarbete inom respektive verksamhetsområde.

Styrdokument

De styrdokument som ger ramarna för KI:s systematiska kvalitetsarbete är främst KI:s:

  • Föreskrifter för sammanhållet kvalitetssystem och systematiskt kvalitetsarbete, dnr 1–197/2022.
  • Strategi 2030, tillsammans skapar vi framtidens KI.

Uppföljning och utveckling

Rådet för systematiskt kvalitetsarbete (RSK) är rådgivande till fakultetsnämnden i arbetet med att utveckla KI:s kvalitetssystem och det systematiska kvalitetsarbetet på lärosätesnivå.

  • RSK leds av akademisk ledare för utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och i gruppen ingår dels ledamöter utsedda inom fakultetsnämndens tre kommittéer, dels av prefekter eller ställföreträdande prefekter utsedda inom de tre institutionsgrupperna. Ingår gör även en ledamot inom ledningen av universitetsförvaltningen och två studentrepresentanter är beredda plats att ingå.
  • RSK följer upp kvalitetssystemet varje år och rapporterar till KI:s rektor och fakultetsnämnd.

Kontakt

Profile image

Anna Kiessling

Akademisk rådgivare, professor, universitetslektor
Profile image

Magnus Johansson

Kvalitetssamordnare