Hagströmerstipendium i medicinens historia och/eller angränsande vetenskaper

Utlysning av ansökningar till 2023 års Hagströmerstipendium i medicinens historia och/eller relaterade vetenskaper.

Tingssalen på Hagströmerbiblioteket
Tingsallen, Hagströmer Library Photo: Carrie Greenwood

Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet och Catarina och Sven Hagströmer Foundation tar nu emot ansökningar till 2023 års Hagströmer Fellowship.

Stipendiet ger en postdoktor eller senior forskare inom området medicinhistoria och/eller närliggande vetenskaper (tidigmodernt till nittonhundratalet) ekonomiskt stöd för att utforska Hagströmerbibliotekets samlingar. Biblioteket innehåller Sveriges största samlingar inom medicinens historia och närliggande vetenskaper, inklusive mer än 100 000 monografier publicerade mellan ca 1480 och 2000, samt omfattande manuskriptsamlingar och ca 1300 medicinska och vetenskapliga tidskrifter. Stipendiet ger också möjlighet att delta i Stockholm-Uppsalaregionens mycket vitala vetenskaps- och medicinhistoriska forskningsmiljö.

Hagströmerstipendiet är ett boendestipendium (2-6 månader) som stödjer en forskare som ska resa till Stockholm för att forska i bibliotekets samlingar under 2023.

En summa om 100 000 kr från Catarina och Sven Hagströmers stiftelse kommer att ställas till förfogande för att täcka boende, resor, levnadskostnader i Stockholm, samt ytterligare försäkringar vid behov.

Gästforskarstatus vid Hagströmerbiblioteket ger arbetsplats/personligt skrivbord på Hagströmerbiblioteket och tillgång till samlingar (måndag till torsdag) under hela vistelsen. Anknytningsstatus vid KI ger e-postadress och användning av biblioteksresurser vid Karolinska Institutets bibliotek (KIB), inklusive full tillgång till vetenskapliga databaser och tidskrifter inom medicinsk vetenskap. Ytterligare anknytning till samverkande institutioner eller forskningscentra vid Stockholms eller Uppsala universitet kan ordnas.

Hagströmerbiblioteket förväntar sig att stipendiaten tillbringar minst två månader i Stockholm, presenterar sitt arbete vid en offentlig föreläsning på biblioteket, använder Hagströmerbiblioteket som sin primära arbetsplats, fördjupar sig i våra samlingar samt skriver en kortare populär text om deras arbete på biblioteket.

Ansökningsförfarande

Utlysningen är öppen mellan 1 oktober och 31 oktober 2022 och ska skickas e-post till Catarina och Sven Hagströmers Stiftelse cshstiftelse@hagstromer.se (rubrikraden i e-postmeddelandet ska vara "The Hagströmer Fellowship"). Ansökan ska vara i pdf-format och ska innehålla följande dokument i given ordning:

  1. En tvåsidig beskrivning av dig själv och din forskning, samt en kort beskrivning av vilka samlingar du tänker använda på Hagströmerbiblioteket, och hur du tänker använda studiet av samlingarna i din forskning. Ange även längden på din vistelse i Stockholm och ditt planerade ankomstdatum.

  2. En separat sida med ditt fullständiga namn och adress. Denna sida måste också innehålla namn till två referenspersoner (referenser tas endast på slutliga kandidater).

  3. Ett CV på högst tre sidor som beskriver dina stora akademiska och andra relevanta prestationer och publikationer.

  4. Examensbevis för doktorsexamen/högsta formella examen.
    Stipendiaten kommer att få ett personligt meddelande och beslutet kommer att meddelas på Hagströmerbibliotekets webbsida den 30 november 2022; https://hagstromerlibrary.ki.se/news

Hagströmerbiblioteket har åtagit sig att främja en mångsidig och inkluderande forskningsmiljö och uppmuntrar medlemmar i grupper som traditionellt har varit underrepresenterade i akademin att ansöka om stipendiestöd.

Vänligen dela detta tillkännagivande med alla som kan vara intresserade av bibliotekets gemenskapsprogram. Allt ansökningsmaterial ska vara inlämnat senast den 31 oktober 2022. För ytterligare information om biblioteket besök vår hemsida eller e-post hagstromerlibrary@ki.se.

 

CG
Innehållsgranskare:
Carrie Greenwood
2022-08-30